YOHANA 20

1Mwizuwa lye jumapili, hakali mitondo muno muno, lono kwali kukali kutitu titu, Malyamu Magadalena yakabita ku citenjelo, nayo yakawona libwe yiwuse mu mulango we citenjelo. 2Nayo yakawa kubita lumangho sunga kwa Simoni Petelo, no mwijizwa muyagwe mono yali yendigwe na Yesu, yakawatya, “Wamuwusa Muwaha mu citenjelo, hamba si cimanyile hono wamuwicile.” 3Petelo hamonga na yuyulya mwijizwa muyagwe, wakalawila, wakabita ku citenjelo. 4Wabita lumangho wose vyono wejete, ninga u mwijizwa we kejete, yakamutiga Petelo, yakalongola kufika ku citenjelo. 5Nayo yaza kwinama no kusunjilila mugati ye citenjelo, yakawona sanda du, ninga si yenjila mu citenjelo mugati. 6Nayo Simoni Petelo yakaza, yakumutyatya mu nyuma, yakenjila mu citenjelo mugati, nayo yakayiwona sanda hamonga, 7ne citambala cono cali ciwopwe mu mutwe wa Yesu. Ne citambala cico si cali ciwikwe hamonga ne sanda, langa cali cipetye, ciwicigwe hanji cili wene. 8Nayo u mwijizwa muyagwe mono yalongola kufika, nayo ho yakawa kwinjila, yakawona, yakehuwila. ( 9Wali wakali si nagezuka i Mandiko Gono Gelile, gono galonga gakutya, “Yali yimunojeye yazuce muli wafu.”) 10Iwejizwa wawo wakawa kuwuya kwawo kanyhi. 11Ninga Malyamu yali yemile ha citenjelo hanze yakulila, na lono yalilaga, yakenama, yakasunjilila mu citenjelo, 12yakawawona wamalayika wejete wavwalile vivwalo vizelu, wekaye bahalya hono muwili wa Yesu wali wuwicigwe, yumonga ku mitwe, no muyagwe ku magulu. 13Wamalayika wawo, wakamuwuza wakutya, “Alu yaya wukulilila cici?” Mwene yakatya, “Wamuwusa Muwaha wangu, hamba simanyile hono wamuwicile!” 14Yaza kukondya kulonga zizi, yakelenga ku nyuma, yakamuwona Yesu yemile, hamba si yamanya vyono yo mwene Yesu. 15Yesu yakamuwuza “Alu yaya wukulilila cici? Wukumulondola nani?” Nayo Malyamu, yatezaga lunji kowa yo mulindiliza busitani, yakamutya, “Muwaha, hono yo gwegwe wumusolile, wunonjele hono wumuwicile, nane nomusola.” 16Yesu yakamutya, “Malyamu!” Nayo Malyamu yakapituka, yakamutya, “Laboni!” ku nonga ye Cihebelaniya, (nhunizo yayo “Mwijizi.”) 17Yesu yakamutya, “Wulece kung'ang'anila, hambi nha nghali nabita kucanyha kwa Baba. Langa wubite wukawalonjele wandugu zangu, vyono ane nghubita kuli Baba, mono nanye yo Sogo yenyu, na kuli Mulungu wangu, mono nanye yo Mulungu wenyu.” 18Nayo Malyamu Magadalena yakabita, yakawalonjela wa walya iwejizwa nha vyono kamuwona Muwaha, na vyono yamulonjeye zizo. 19Mwizuwa lilyo lye jumapili cinyamihe, iwejizwa wali wehangulize hamonga mu nyumba mugati, ne milango yikawa midinde, ku soko vyono wawogopaga iwalongola we Wayahudi. Nayo Yesu yakaza, yakema haciligati yawo, yakawatya, “Mulamu wuweze muli nyenye.” 20Nayo yaza kukondya kulonga zizi, yakawalajila imiwoko yakwe, no lubavu lwakwe. Nawo iwejizwa wakasangalala waza kumuwona u Muwaha. 21Nayo Yesu yakawatya kanyhi, “Mulamu wuweze muli nyenye. Nha vyono ane Baba yanhuma, nane vyo nghumutumenyi nanye nhavivyo.” 22Yaza kukondya kulonga zizi, yakawahulila, yakawatya, “Mubocele u Muhe Mono Yelile. 23Hono muwanenele wanhu wubi wawo, wowa wanenelwa, na hono mulece kuwanenela, si wonenelwa.” 24Ninga Tomaso, muyagwe na walya, yo we likumi na wejete, (mono yacemwaga we Matundu,) si yali yali baho hamonga ne wayagwe lono yaziza Yesu. 25Holeka iwejizwa wayagwe wakamulonjela wakatya, “Cimuwona Muwaha.” Ninga Tomaso yakawatya, “Hono ndece kuziwona zinghomele ze misumali mu maganza ge miwoko yakwe, no kucitajila icidole cangu mu zinghomele zizo, no kuwutajila umuwoko wangu ha lubavu lwakwe, si nosuma kwihuwila.” 26Vyaza kupuluta vilo munana, iwejizwa wawo wakawa kanyhi mumulya mugati, hamonga na Tomaso. Ne milango yali midindwe, ninga Yesu yakaza, yakema ha ciligati yawo, yakawatya, “Mulamu wuweze muli nyenye.” 27Hanyuma yakamutya Tomaso “Lete kuno cidole cako, wulanje maganza ge miwoko yangu, wulete no muwoko wako, winjize mu lubavu lwangu. Ho wulece kuwa na mahwele, langa wihuwile!” 28Tomaso yakapitula yakamutya, “Muwaha wangu no Mulungu wangu!” 29Yesu yakamutya, “Alu ho wehuwila vyono wambona? Ninga wamoti wono wehuwiye, lono wakali si nawona.” 30Yesu yavinoza vitanjilo vinji hali wejizwa wakwe, vyono si vyandikwa mu citabu cicino. 31Ninga azino zandikwa, ho mwihuwile vyono Yesu yo Kilisito, u Mwana wo Mulungu, na mu wihuwilo wenyu wuwo, ho mutuje wumi muli mwene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\