YOHANA 5

1Hanyuma ya zizi kukawa na sikukuu ya Wayahudi, nayo Yesu yakabita ku Yelusalemi. 2Kuko ku Yelusalemi, behi no mulango wono wucemwaga, “Mulango we Zingholo.” Hali ho lili yilamba, lyono ku nonga ye Cihebelaniya lyacemwaga “Betisaza.” Lyono lyali lina deha yihano. 3Mumo mo waswezaga mhuga ye watamwa, wabofu, we citewe, wono wadejepe. [Wakulindila wutilibulwe we malenga, 4hambi Malayika wo Muwaha, nha yatimaga hanji na hanji mwilamba, yakugatilibula malenga, no munhu wo wose mono yalongolaga kwinjila mu malenga lono gali gatilibuka, yuyo yakapona mu wutamwa wakwe.] 5Ale, hali na munhu yunji baho, mono yali mutamwa myaka makumi madatu na munana. 6Yesu yaza kumuwona u munhu yuyo yagonile baho, yakamanya vyono kekalaga mutamwa myaka minji, yakamuwuza, “Wukuhila Wupone?” 7U mutamwa yakamupitula yakatya, “Muwaha, ane sina munhu wo kunhajila mu malenga, mu cipango cono gakutilibuka. Hambi ane hono nghusaka kwinjila, yunji yakuwa yalongola kwinjila.” 8Yesu yakamutya, “Winuce, wudinghule muceka wako, wujende.” 9Lo lulo munhu yakawa yapona, yakadinghula u muceka wakwe yakawa kujenda. I nghani yiyi, yetumwa mwizuwa lye Sabato. 10Holeka wanji wa muli Wayahudi wakamutya mono yaponywa, “Izuwali nha Sabato, yili mwiko kudinghula u muceka wako.” 11Ninga mwene yakawatya, “U munhu yuyo mono yamhonizye, yo yanonjeye, wudinghule muceka wako wujende.” 12Nawo wakamuwuza, “Alo yo nani mwene mono yakulonjeye, wudinghule u muceka wako wujende?” 13Ninga mwene mono yaponywa, si yali yamumanyile munhu mono yamuponyizye, hambi Yesu nha yali yawuka ihanhu baho, hambi nha hali na yipuga yiwaha lye wanhu. 14Hanyuma Yesu yakamwagana mu Nyumba yo Mulungu yuyo mono yaponywa, yakamutya, “Wulanje, alu wapona, ale wulece kwituma wubi kanyhi, ho yize yilece kukwagana i yimbi yono yicizize.” 15U munhu yakabita, yakawalonjela iwalongola we Wayahudi vyono yo Yesu mono yamuponyizye. 16Ku soko vyono Yesu yetuma nghani yiyi mwizuwa lye Sabato, Iwayahudi wakawa kwamula kumugaza. 17Ninga Yesu yakawalonjela, “Baba yakwituma milimo cibitilila, holeka nane nghwituma milimo nhavivilya.” 18Ku soko ye zinghani zizo, iwalongola we Wayahudi wakacila muno kulondola nzila yo kumuwulaga Yesu, si so wuhodanje wo wulajilize we Sabato du, langa na so wulonje wono yateye Mulungu yo Sogwe, na ku soko yiyo yakwinoza sawa no Mulungu. 19Yesu yakawalonjela, “Mbeka nghumutyenyi, u Mwana si kosuma kwituma cinji yali wene, yadahile kwituma cicilya du cono yakuwona u Sogwe yakwituma, ku soko cicilya cono sogwe ketumaga, no mwana nayo vyo ketumaga nhavivyo. 20U Sogo yo munhu yamwendile Mwanagwe, kanyhi kamulajilaga zose zono yakwituma mweneco, kanyhi komulajila ne metumo mawaha gono gacizize gaga, nanye mokwizina. 21Nha vyono u Sogo yo munhu kawazukulaga i wafu no kuwapela wumi, nhavivyo nayo Mwana kawapelaga wumi awalya wono yendile. 22Sogo yo munhu si yakumuling'aniza munhu wo wose, ninga u mulimo wose wo kuling'aniza, yamupela u Mwanagwe, 23ho wanhu wose wamogope u Mwana, nha vyono wamogopaga u Sogo yo munhu. Mono siyakumogopa Mwana, si yakumogopa no Sogo yo munhu mono yamutuma. 24“Mbeka nghumutyenyi, Mono yakuyihulika i nghani yangu, no kumwihuwila mono yanhuma, yena wumi we cibitilila. Hamba si koling'anizwa ng'o, langa yakondya kuwuka mwifwa, yenjila mu wumi. 25Mbeka nghumutyenyi, i cipango cikuza, na lulu caza, i cipango cono i wafu wolihulika ilizi lyo Mwana wo Mulungu, nawo wono wolihulika wowa womi. 26Nha vyono u Sogo yo munhu yo mwamulizo wo wumi, ale nhavivyo nayo yamupela Mwanagwe yawe mwamulizo wo wumi. 27Kanyhi yamupeye no wulajilize wo kuling'aniza, ku soko u mwene, yo Mwana wo Munhu. 28Mulece kwizina nghani ayi, hambi i cipango nha cikuza, cono wose wono wali mu vitenjelo, wolihulika ilizi lyakwe, 29nawo wolawila, mu vitenjelo, nawo wono wetumaga viswanu, wozuka no kuwumipa, na awalya wono wetumaga wubi, wozuka no kuling'anizwa. 30“Ane si nosuma kwitumila cinji mu wulajilize wangu no mweneco, ane nghuling'aniza nha vyono hulikaga kwa Baba, ne ning'aniza yangu ya mbeka, hamba si nyendile kwituma zo wuhile wangu no mweneco, langa vyono yendile mono yanhuma. 31Hono niyihomelele no mweneco, wuhomelezi wangu si wosuma kuvumilwa vyono wa mbeka. 32Ninga ho yali yunji mono kahomelelaga, ane manyile vyono, zose zono yakuhomelela muli'ne zo ze mbeka. 33Anye mwawatuma wanhu kuli Yohana, nayo yakayihomelela yi mbeka. 34Ane si vyono nghuwitumbila wuhomelezi wa wanhu, langa nghulonga zizi, anye ho mupone. 35Yohana yali yenha tala yono yikwaka no kumulika, nanye mukawa mwiwikanize kuwusangalalila u wuzelu wuwo kwa cidaha. 36Ninga ane nina wuhomelezi wangu wuwaha kuciza wa Yohana, hambi i milimo yono nghwituma, yo milimo yono yamhela Baba niyitume, nayo yo yikuhomelela vyono Baba yo yanhuma. 37Nayo Baba mono yanhuma, yo yakuhomelela. Nanye mukali si nalihulika lizi lyakwe hamba nhavi, hamba kuwuwona wusu wakwe. 38Hamba ne Nghani yakwe, si yikalaga mugati yenyu, vyono si mumwihuwiye yuyo mono yamutuma. 39Anye musomaga Mandiko Gono Gelile mukwihwesa vyono, mugati yayo muli gago, motuga wumi we cibitilila, na kumbe gago Mandiko go gakuhomelela nene! 40Hamba nhavivyo, anye si mwendile kuza kwangu ho mutuje wumi. 41“U wuhile wangu, si vyono ho nhuje u lukumyo kulawa kuli wanhu. 42Ninga nimumanyilenyi anye, manyile vyono u wendo wa kuli Mulungu wuli musina mu zinhumbula zenyu. 43Ane niziza mu wulajilize wa Baba, ninga anye hamba si mukumbocela yaye, munhu yunji hono yazize mu wulajilize wakwe mweneco, nanye momubocela. 44Mosuma wule kwihuwila, kumbe nanye ho mwendile kubocela lukumyo lono lukulawa muli nyenye nyo weneco, hamba si mukulondola lukumyo lono lukulawa kuli Mulungu mono yali wene? 45Mulece kwihwesa vyono ane nomusonjezenyi kuli Baba. Yuyo Musa mono mumwitumbiye, yo komusonjezenyi kuli Baba. 46Mbeka hono mwali mumwihuwile Musa, mwali munyihuwile na nene nhavivilya, hambi Musa nha yandika mu zangu. 47Ninga hono si mukwihuwila azilya zono Musa yandika, alu mosuma wule kwihuwila i zinghani zangu?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\