YOHANA 9

1Nayo Yesu lono yapulutaga, yakamuwona munhu yunji, mono yali yali cibofu kuwulawa vyono yalelwa. 2Iwejizwa wakwe wakamuwuza wakutya, “Ati Mwijizi, alu nani mono yetuma wubi, yuyu mweneco, hamba i walezi wakwe, holeka mwene yakawa kulelwa yali cibofu?” 3Yesu yapitula yakatya, “Ayu si vyono yetuma wubi, hambe walezi wakwe, holeka yalelwe yali cibofu. Ninga yalelwa yali cibofu, ho vilungo vyo Mulungu vijele vikwituma muli mwene. 4Yicinojeye ciwitume u mulimo wa mono yanhuma lono hakali misi, hambi i cilo nha cikuza, lono munhu si kosuma kwituma. 5Lono nghali nili mono yinze, ane nili wuzelu we yinze.” 6Yaza kukondya kulonga zizi, yakafunya i mate hasi, yakavuwa lilongo ne mate, yakamubaka lilyo lilongo mu meso yuyo mubofu, 7no kumutya, “Wubite wukezuguze mu cilamba ca Silowami.” (nhunizo ye litagwa lili, wo wutya “Mutumwe.”) Nayo u mubofu yakabita, yakezuguza, yakawuya yakuwona. 8Holeka iwayagwe, na wono wamuwonaga katali, vyono yali muciwa na mwilombelezi, wakatya, “Si yo yuyu mono yekalaga yakwilombeleza?” 9Wanji wakatya, “Yo mwene.” Ninga wanji wakatya, “Nye, ng'o. Langa vihwanile nayo.” Ninga u mwene mono yali yali cibofu, yakatya, “Nye, yo nene.” 10Holeka wakamutya, “Alu meso gako gasuma wule kuwona?” 11Nayo yakawatya, “U Munhu mono yakucemwa Yesu, yo yavuwile lilongo, kawa kumbaka mu meso, hanyuma kawa kunyitya, ‘Wubite ku Silowami, ukezuguze,’ Nane niwa kubita kwizuguza, niwa kuwona.” 12Wakamutya, “Alu mwene yali hayi?” Nayo yakawatya, “Magu ta, ane si manyile.” 13Hanyuma, wakamutegula kuli Wafalisayo yuyo munhu mono yali yali cibofu. 14Ne lizuwa lilyo lyono Yesu yavuwile lilongo no kumunuguza meso yuyo munhu we cibofu, lyali lizuwa lye Sabato. 15Nawo Wafalisayo wakamuwuza yuyo munhu wakutya, “Alo kusuma wule kuwona?” Nayo yakawatya, “Kambaka lilongo mu meso, gangu, niwa kwizuguza, nalu nghuwona.” 16Wanji wa muli Wafalisayo, wakatya, “U munhu mono yanozize zizi, si munhu wo Mulungu yaye, ku soko si yakwibata u wulajilize we Sabato.” Ninga wanji wakatya, “Hambi u munhu mubi kosuma wule kunoza vitanjilo vyono vinha vivi?” Kukawa no witemanuce muli wene. 17Wakamuwuza kanyhi munhu yuyulya mono yali yali cibofu, wakatya, “Alu agwe wukumutya wule munhu yuyo vyono yakunuguze i meso gako?” Nayo yakawatya, “U Mwene yo Muwizi.” 18I walongola we Wayahudi si wehuwila vyono munhu yuyu yali yali cibofu kuwulawa wulelwe wakwe, nalu yakuwona, sunga wakawacema i walezi wakwe. 19Wakawawuza wawo walezi wakwe, wakutya, “Ati, ayu yo mwana wenyu mono anye mukumutya yalelwa yali cibofu?” Alu kasuma wule kuwona? 20Nawo walezi wakwe wakatya, “Heya, cimumanyile yuyu vyono yo mwana wetu, na kanyhi vyono yalelwa yali cibofu. 21Ninga vyono yatujile kuwona, magu, ase si cimanyile, hamba na mono yamunuguza meso gakwe, ase si cimumanyile. Holeka mumuwuzaje mweneco nha munhu mututu, mweneco kokwilonjela.” 22Ninga i walezi wakwe walonga zizi, vyono wawogopaga iwalongola we Wayahudi, hambi iwalongola wawo nha wali walagane vyono, munhu wo wose mono komuvumila vyono Yesu yo Kilisito, yawinjilwe kunze ye nhang'anilo yo wuhembelo. 23Holeka ku soko yiyo, iwalezi wakwe wakatya, “Mwene nha munhu mututu, mumuwuzaje mweneco.” 24Hobaho wakawa kumucema lwe kejete, yuyulya mono yali yali cibofu, wakamutya, “Lonje mbeka hali Mulungu! Ase cimanyile vyono munhu yuyu yena wubi.” 25Nayo yakawapitula yakatya, “Hono yena wubi, ane si manyile. Langa ane manyile nghani monga du, vyono, nali nili cibofu, ninga alu nghuwona.” 26Kanyhi wakamutya, “Alo kakutendela wule? Kakunuguza wule meso gako? 27Nayo munhu yuyo, yakawatya, nha nimulonjelenyi lulu baha, nanye hamba si muhulicize, alu nhawule mukusaka muhulice kanyhi? Alo nanye mukusaka kuwa wejizwa wakwe?” 28Ninga wene wakamutovula wakatya, “Agwe yo gwegwe mwijizwa wakwe, ase langa cili wejizwa wa Musa. 29Ase cimanyile vyono u Mulungu yalonga na Musa, ninga ase si cimumanyile munhu yuyo kono yalawile.” 30Munhu yuyo yakapitula yakawatya, “Ayi yo mbuko he, hono anye si mumumanyile kono yalawile, ninga kanuguza imeso gangu! 31Cimanyile vyono Mulungu si yakuwa kuwahulika wanyo wubi, ninga munhu hono yawe kamogopaga Mulungu no kwituma zo wuhile wakwe, yuyo langa u Mulungu kamuhulikaga. 32Ku wulawa ku mwamulizo we yinze, yikali si nahulikwa za munhu mono yanuguza meso, ga munhu mono yalelwa yali cibofu. 33U munhu yuyu mhali si yalawile kuli Mulungu, si yali yasume kwituma cinji.” 34Nawo wakamupitula wakumutya, “Waco 'gwe, nha walelelwa mu wubi wose, alu ho kosuma nhawule kucijiza ase?” Hodu wakawa kumuwinjila kunze ye nhang'anilo yo Wuhembelo. 35Yesu yaza kuhulika zizo zono zijeye, yakamwagana u munhu yuyo, yakamutya, “Alu agwe, wumwihuwiye u Mwana wo Munhu?” 36Nayo u munhu yuyo yakapitula yakatya, “Yo nani Muwaha, ho nimwihuwile?” 37Yesu yakamutya, “Nha wukumuwona, nayo yo mwene mono yakulongana nagwe lulu baha.” 38Nayo u munhu yuyo, yakatya, “Nihuwiye Muwaha.” Yakamuhemba. 39Yesu yakatya, “Ane naza akuno kononze ho ndavye wuling'anize, wono si wakuwona, watuje kuwona, na wono wakuwona, wabofule.” 40Iwafalisayo wanji wono wali hamonga nayo, wazihulika zinghani zizi, nawo wakamuwuza wakutya, “Hambi nase cili wabofu?” 41Yesu yakawatya, “Mhali muwe wabofu, si mwali muwe no wusutye, ninga alu anye mukutya, ase cikuwona, na yiyo yo yikulajila vyono mukali mwina wusutye.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\