YUDA 1

1Ane Yuda u mwitumami wa Yesu Kilisito, kanyhi mono nili muwahawe wa Yakobo, nghumwandicilenyi anye mono mwacemwa no Mulungu, mono muli mu wendo wo Mulungu Baba, na mu wukamiswe wa muli Yesu Kilisito. 2U lusungu luweze muli nyenye, hamonga no mulamu no wendo ko winji. 3Anye wandugu zangu wendece, lono nghali nili mu wupiligazi wo kumwandicilenyi muli zo wukombozi awulya wono cihanjile wose hamonga, mbona vyono yinojeye nimwandicilenyi, kanyhi nimuswaswanizenyi ho mujendelele no wihomi ku soko yo wihuwilo wono Mulungu yawapelela lukulu i wanhu wakwe lwa kamonga du. 4Hambi nha howali wanji wono siwamwihuwiye u Mulungu, wono weyinjize cinyele muli sese, i wanhu wono so cambuzi ce mikalile yawo mibi, wakuyipitulasya inghani ye lihewa lyo Mulungu wetu, no kumukana Yesu Kilisito u mulongola wetu we ciwene no Muwaha wetu. Ninga i Mandiko Gono Gelile, gali gakondya kulonga ku wulawa katali zo wuling'anizwe wono wuwalindiye i wanhu wawo. 5Aluno nghusaka nimukumbucizenyi zinghani zono muzimanyiye lukulu, mukumbucile vyono u Muwaha yawaponya i wanhu wa Isilayeli, yakawawusa na mu yisi ya Misili, ninga hanyuma kanyhi yakawongomeza wose wono si wehuwila. 6Ne wamalayika wono si wawukamisa u wuwaha wawo, wakayileka ne nyikala yawo yono yiwanojeye, u Mulungu yawawopile ne manyolo ge cibitilila mu citi, sunga mwizuwa Liwaha lyo wuling'anizwe. 7Kanyhi mukumbucile za ku Sodoma na Gomola, ne matumbi ga mu mhelo mhelo yayo, i wanyawusi wayo wanoza nha vyono wanoza wamalayika, weyinjiza mu wusenyha, na mu makani gono gasutane ne mumbwa, wakawa kutemezezwa u wulipicizwe wo moto we cibitilila, ho yiwe suguzi kuli wanhu wose. 8Nhavivyo ne wanhu wawa vyo wenha. Ne zindoto zawo zikuwa kuwapela wihodanga i miwili yawo weneco, kanyhi wakubeza u wulajilize wo Mulungu, kanyhi wakuvitovula ne viwumbwa vyo lukumyo vyono vili ku wulanga. 9Hamba na Mikayeli Malayika u muwaha, si yanoza zono zinha zizo. Na muwiwanganile wawo u mwene na Setani lono wewanganilaga zo muwili wa Musa, Mikayeli si yejelela ho yamuhose Setani na nhovu, langa yamanya kutya du, “U Muwaha mweneco yakukalipilaje.” 10Ninga i wanhu wawa watovulaga co cose cono si wakucimanya. I zinghani zono wazimanyile ku cihuma, nha vyono winha u wutanje we zinimu zono zisina mahala, muli zizo mo wakwiyongomezeza. 11Woyi he! Iwanhu wawo wakugatyatya i metumo ga Kayini. Nawo weyinjiza mu masutya ga Balamu ku soko ya wenda pesa. Wakondya kuwa wabezi kotya Kola vyono yali mubezi, wakondya kongomezwa nha vyono Kola yongomezwa. 12Na ku so mazozo gawo gono gasina cogopo, i wanhu wawo waweza manamha mabi mu wihangulize wenyu mu ndigwa yo Muwaha, wakuwa kwiyilanga weneco du, kanyhi wenha i mavunde gono gasina malenga, gono gakupemheluswa ne mbeho no kutegulwa ako na ako. I wene wenha mibici yono si yilelaga mana hamba yiwe co cipango cayo co kulela, wenha kotya i mibici yono mikulwe ne milela yayo, wafwiliye lukulu. 13I wanhu wawo wehwanile i mawingo ge lilenga gono gagalile, ne metumo gawo ge cevu, gejeye calinze nha mafulo ge mawingo. Wene wawo wehwanile i zinyelezi zono zikuyumba-yumba, wono u Mulungu yawawiciye i hanhu hawo cibitilila ha wutitu wuwaha. 14Nayo Enoci u kuku yetu wo mupunghati vyono yalawa Adamu, yawawilila i wanhu wawo yakutya, “Langa ta, u Muwaha yaza na maelufu ga wamalayika wakwe wono welile, 15ho yalavye u wuling'anizwe kuli wanhu wose, kuwaling'aniza wose so metumo gawo i mabi gono wetuma, hamonga ne makani gawo gono i wanhu wabi wamutovulaga.” 16I wanhu wawa wekalaga du wakung'ung'ulika nhondo zose, no kuwahosa wanhu wanji. Wekalaga mu masulumizi gawo i mabi, wakwilumba no kuwakumya muno wanhu wanji, ho wetujile cambuzi muli zono wasakaga wene. 17Ninga anye mo wendece wangu, mukumbucile zono mwalonjelwa ne watumwa wo Muwaha wetu Yesu Kilisito ha mwamulizo. 18Wamulonjelenyi wakatya, “Mu vilo vya ku ndumo vilakuza, wolokuza wanhu wono wolowa kumuzwajizenyi, wanhu wono wakutyatya masulumizi gawo mabi.” 19Wo wanhu wono wakuleta matemanuko, wo wanhu wono watemigwe ne masulumizi gawo ga mononze, wo wanhu wono wasina Muhe wo Mulungu. 20Ninga anye mo wendece, mujendelele kwiyizenga mu wukwilanicile mu wihuwilo wenyu wono welile. Mweze kulombela mu vilungo vyo Muhe Mono Yelile. 21No kwikala mu wendo wo Mulungu, akuno mukumulindila Muwaha wetu Yesu Kilisito yamupelenyi wumi we cibitilila ko lusungu lwakwe. 22Muwawonelaje lusungu wanhu wono wali mu wukangamyanje, 23muwaponyaje ko kuwapula mu moto, na kuli wanji mweze mwina lusungu hamonga no woga, akuno mukuyisula sunga ne myenda yawo yono wayitipize ne masulumizi gawo i mabi. 24Alu kuli mwene mono kosuma kumukamisenyi ho mulece kugwa, kanyhi ho yamuletenyi sunga ko ku lukumyo lwakwe akuno musina yilema, 25kuli u Mulungu mono yali wene, u Mukombozi wetu, lweze lukumyo, Wuwaha, vilungo, hamonga no wutemi, muli Kilisito Muwaha wetu, kulawa i katali na katali, na lulu hose, na ku cibitilila. Heya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\