LUKA 1

1Go we Lilumbo Teyofilo: Vyono wenji wakasaka muno kwandika, zinghani azilya zono zetumwa muli'se! 2Wakandika nha vyono calonjelwa na awalya wono wewonelela weneco kulawa mwamulizo, no kulwanza Luganuzi lulo. 3Nane lono nakondya kuzilangalanga kulawa mwamulizo, mbona viswanu nghwandicile nha vyono zinha go we Lilumbo Teyofilo, 4ho wusume kumanya imbeka ye zinghani zono wejizwa. 5Mu vilo vyono Helode yali mutemi wa Yudiya, kwali na mukohani mono yacemwaga Zekaliya, mono wali wali hamonga mu witumami na Abiya, Mugolece wakwe yacemwaga Elizabeti, muyagwe ne wana wa Haluni. 6Wose vyono wejete, wali wali ling'ani hali Mulungu, wali webate myoto ne malajilizo gose go Mulungu. 7Ninga wali wasina mwana, vyono Elizabeti yali mugumba, nawo wene Zekaliya na Elizabeti, wose wali wakombipa muno. 8Mwizuwa linji, lono Zekaliya yetumaga mulimo wakwe wo Wukohani mu Nyumba yo Mulungu, 9mu wilecele wo witumami, vyono wo moto wo Wukohani, lwali lwakwe kwinjila hanhu hono helile no kufusa wuvumba. 10Lipuga lye wanhu walombaga hadeha mwi'pango lyo kufusiza. 11Malayika wo Muwaha Mulungu yakamulawila, yemile ku lubavu lo kulume lwe cikumbicilo co kufusiza. 12Zekaliya yali yeza kumuwona, yakagazika mu nhumbula, no woga wukamwibata. 13Ninga malayika yakamutya, “Zekaliya, wulece kogopa, hambi wulombe wako nha wuhulikwa, no mugolece wako Elizabeti kokulelela mwana wa cilume, nagwe komucemela litagwa lyakwe Yohana. 14Nagwe kowa na nyemo no wusangalale, na wenji wolowusangalalila wulelwe wakwe. 15Kowa muwaha hali Muwaha Mulungu, si kolowa kung'wa divayi hamba cing'wegwa co wugale, 16nayo komemywa Muhe Mono Yelile ku wulawa mu'nda yo nyina. 17Kolowapitula wenji wa muli wana wa Isilayeli wamupitucile Muwaha Mulungu wawo. Nayo komulongolela Muwaha yakutongwa mu vilungo na mu Muhe kotya Eliya, no kuwalamula wasogo zo munhu ne wana wawo. Kowanoza we cibede, wawe mu mahala ge we ling'ani, kumuwikaniziza u Muwaha wanhu wakwe.” 18Zekaliya yakamutya yuyo Malayika, “Noyimanya nhawule nghani yiyo? Hambi ne nha neza mukombi, no mugolece wangu nayo yawa mukombi.” 19Malayika yakamupitula yakatya, “Ane nili Gabuliyeli, mono nyimaga hali Mulungu, nane nhumwa ho nongane nagwe, nghuletele Luganuzi lulu Luswanu. 20Alu hulicize, vyono si wihuwiye zinghani zangu, alu kowa cibwibwi, nagwe si kosuma kulonga, sunga zizi zono nghulonjeye kolo zakondya kufisilizwa.” 21Na mwi'pango lilyo wanhu wali wamulindiye Zekaliya, akuno wakwizina so wucele wakwe mu Nyumba yo Mulungu. 22Nayo yaza kulawila, si yasuma kulongana nawo, ninga yakawa kuwanozeza vitanjilo ne mawoko gakwe, yakekala cibwibwi. 23Lidaha lyo witumami wakwe lyaza malika, yakawuya ku kaya yakwe. 24Ne vilo vyaza puluta, Elizabeti u mugolece wakwe yakawa yatuga 'nda. 25Yakehundiciza myezi mihano, yakutya, “Alu Muwaha Mulungu kanhendela nhavivi, kambusiza lilema lyangu hali wanhu.” 26Mu mwezi wo mutandatu, malayika Gabuliyeli yatumwa no Mulungu, yabite kwi'tumbi lyono likucemwa Nazaleti ya ku Galilaya. 27Ko muhinza mono yacemwaga Malyamu, mono yali mubanywe na Yusufu we mhuga ya Dawudi. 28Malayika yakenjila mu nyumba yakwe, yakamutya, “Lamucenyi Malyamu mono wuli mulugutwe! U Muwaha nha yali hamonga nagwe.” 29Malyamu yaza kuzihulika zinghani zizo, yakehwelela muno, yakehwesa mu nhumbula yakwe, alu izinghani zizi zina nhunizoci? 30Malayika yakamutya, “Wulece kogopa Malyamu; hambi Mulungu nha kakupela lihewa. 31Lanje, kotuga 'nda, kolela mwana wa cilume, na komupela litagwa Yesu. 32Mwene kowa Muwaha, nayo kocemwa mwana wo Mulungu Mono Yalawiliciye, no Muwaha Mulungu, komupela ligoda lyo sogwe Dawudi; 33nayo kotema mhuga ya Yakobo cibitilila, no wutemi wakwe si wulawa na ndumo.” 34Malyamu yakamutya Malayika, “Yosumika wule nghani yiyi, ane nha si manyile mulume?” 35Malayika yakapitula yakamutya, “U Muhe mono yelile kokuziza, ne vilungo vyo Mulungu Mono Yalawiliciye vyokusiciliza. Holeka mwana mono kolela, kocemwa Yelile, Mwana wo Mulungu. 36Na langa ta, nduguyo Elizabeti nayo mu wukombi wakwe, yena 'nda na mwezi awu wo wo mutandatu, munhu mono wanhu watezaga mugumba. 37Hambi nha hasina yono si yisumikaga hali Mulungu.” 38Malyamu yakatya, “Langa ta, ane nili mwitumami wo Muwaha ziwe muli'ne nha vyono wulonjile.” Nayo Malayika yakawa kutuluka. 39Vyaza kupuluta vilo vicefu, Malyamu yakenuka musunho, yakabita ku kaya yinji yono yili mu matunda ga Yudiya. 40Yakenjila mu kaya ya Zekaliya, yakamulamusa Elizabeti. 41Kukawa Elizabeti yali yeza kuhulika du wulamuse wa Malyamu, mwana yakedawala na nyemo mu'nda yakwe. Nayo Elizabeti yakamemywa Muhe Mono Yelile, 42yakenula lizi lyakwe, yakatya, “Wuli Mulugutwe muli wacekulu wose, na yuyo mono kolelwa nagwe, nayo Mulugutwe. 43Alu ne nili nani sunga nyina yo Muwaha wangu yanyizize? 44Nghukulonjela vyono, neza hulika du lizi lyo wulamuse wako, u mwana kawa kwidawala na nyemo mu'nda yangu. 45Wuli mumoti 'gwe mono wihuwiye, vyono zofisilizwa zono Muwaha yakulonjeye.” 46Nayo Malyamu yakatya, “Inhumbula yangu yikumukumya Muwaha, 47No muhe wangu wumusangalaliye Mulungu Muponyi wangu. 48Hambi nha kawulanga wuciwa wo mwitumami wakwe! Hambi langa ta, vyono kulawa zuwali, iwanhu wose nha wonyitya nili mumoti. 49Hambi Mulungu mono yali vilungo nha kanhendela mawaha Ne litagwa lyakwe lyelile. 50No lusungu lwakwe luli kuli wanhu wose wono wamogopaga. 51Kawugolola u muwoko wakwe we vilungo Kaweyagaza wasisi mu mahweso ge zinhumbula zawo. 52Kawagwisa watemi mu magoda gawo Yakawenula waciwa. 53Wono wena nzala, kawegutya ne vinhu viswanu, Ne wagoli, kawawinga wali bwete. 54Kamutaza Isilayeli mwitumami wakwe Ho yakumbucile lusungu lwakwe. 55Vyono yawalonjela walezi wetu, Kuli Abulahamu no lulelo lwakwe sunga ku cibitilila.” 56Malyamu yakekalana na Elizabeti myezi midatu, hanyuma yakawa kuwuya kwawo. 57Vilo vya Elizabeti vyo kusawila vikafika, yakasawa mwana wa cilume. 58I wayagwe ne wanduguze waza kuhulika vyono Muwaha kamupela kwa winji lihewa lyakwe, wakasangalalana nayo. 59Kukawa mwi'zuwa lyo munana, ho wakaza wakamutegula mwana, ku calamo, wahilaga kumupela litagwa lyo sogwe Zekaliya. 60Ninga u nyina yakatya, “Ng'o, langa kocemwa Yohana.” 61Wakamutya, “Mu wanduguzo nha musina yunji mono kacemwaga litagwa lilyo?” 62Wakamusonhelela sogwe, ho yalonje i litagwa lyono yakusaka u mwanagwe yacemelwe. 63Nayo yakasaka cibawo, yakandika, yakutya, “Itagwa lyakwe Yohana.” Wose wakezina. 64Ho baho no mulomo wakwe wukadiguka, no lulimi lwakwe lukahogoha, yakalonga yakumulumba Mulungu. 65Woga wukawebata wose wono wali wekaye behi nawo, na zizo zose zikahulikwa kose mu matunda ga Yudiya. 66Na wose wono wazihulika, wakaziwika mu zi nhumbula zawo wakutya, “Alo kowa yenha wule mwana yuyu.” Hambi i vilungo vyo Muwaha nha vili hamonga nayo. 67No sogwe Zekaliya yakamemywa Muhe Mono Yelile, yakalonga nghani yo Mulungu yakutya, 68“Yalumbwe Muwaha Mulungu wa Isilayeli. Hambi nha kawaziza, kawanozeza wukombozwe wanhu wakwe. 69Kacipela Mukombozi we vilungo mu mhuga ya Dawudi u mwitumami wakwe. 70Nha vyono yehuwiza katali, mu milomo ye wawizi wakwe wono welile, 71nha vyono kocikomboza wulawa mu walugu wetu, na mu miwoko ya wose wono wacisulile. 72Yakatya, kowawonela lusungu walezi wetu. No kukumbucila cilagane cakwe cono celile. 73Wilahe wono yamwilahila Abulahamu u kuku yetu nha vyono kocipela sese, 74ho cikombozwe ku wulawa mu miwoko ye walugu wetu, ho cimwitumamile cisina woga. 75Celile na cili ling'ani hali mwene, vilo vyetu vyose vyo wikale wetu. 76Nagwe, mwanangu, kocemwa muwizi wo Mulungu Mono Yalawiliciye muli vyose, hambi nha kolongola ha mwande yo Muwaha wumunozelezeze nzila yakwe. 77Ho wuwamanyize wanhu wakwe vyono woponywa so wunenelwe wo wubi wawo. 78U Mulungu wetu mupolo, kanyhi yali lusungu. Koleta wuzelu wo wukombozwe, wucizize ku wulawa ku wulanga, 79no kuwamulicila wono wekaye mu citi ce lifwa. No kuyitonga migulu yetu mu nzila yo mulamu.” 80U mwana yakawiluka, yakonjelezeka vilungo mu nhumbula, yakekala mu nyika, sunga mwizuwa lyo wilajile wakwe kuli wanhu wa Isilayeli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\