LUKA 10

1Hanyuma yayo Muwaha yakawahagula wanji makumi mupunghati na wejete, yakawatuma wejete wejete, walongole wabite mu vitumbi vyose na hanhu hose hono kobita mwene. 2Yakawatya, “Ndudula yo mbaha, ninga wetumami wacefu. Holeka, mumulombaje munya mugunda, yawatume waduduzi mu mugunda wakwe. 3Alu mubite, ninga mulanjilile, nghumutumenyi nyenye nhe zingholo zono zikubita haciligati ye maminzi. 4Mulece kusola mufuko wa mapesa, hamba mufuko wo kulombela, hamba malatu: mulece kutaga cilejeho so kumulamusa wowose mu nzila. 5Na mu kaya yo yose yono mokwinjila muwalamusaje nhavi, ‘Nyumba yiyi yeze yipolile.’ 6Na hono muwe moyali mwana wo mulamu, mulamu wenyu womwikalila; ninga hono hawe hasina, womuwuyilenyi nyenye kanyhi. 7Mukekalaje mu nyumba yiyo, muwe kulya no kung'wa vyono womupelenyi; hambi mwitumami nha yanojeye yapegwe musahala wakwe. Mulece kubita kaya ayi na ayi. 8Ne likaya lyo lyose lyono mokwinjila, hono wamubocelenyi, mulye vyono motenjelwa. 9Mukawaponye watamwa wono wali mumo, mukawatye, ‘U wutemi wo Mulungu wumusejelelenyi.’ 10Ninga likaya lyo lyose lyono mokwinjila, hono si wakumubocelenyi, lawilenyi, mubite mu zinzila zayo mutye, 11‘Sunga ne manghundi ga mwi'kaya lyenyu gono gacinamatiye mu magulu getu, cikumukung'unhilenyi nyenye, ho yiwe suguzi kuli'nye. Ninga mumanye vyono wutemi wo Mulungu wakondya kumusejelelenyi.’ 12Mbeka nghumutyenyi, mwizuwa lilya, likaya lilyo lyolotuga wulipicizwe wuwaha si nha Sodoma.” 13“Woyi he nye kuli'gwe Kolazini! Woyi he nye kuli'gwe Betesayida! Hambi imapoto gono ganozwa mwenyu hono gali ganozwe mu Tulo na Sidoni, mhali wanhu wa kuko wavwale magunila, no kwikala mu mavu, wakulajila vyono wanena. 14Hamba nhavivyo, mwi'zuwa lyo wuling'anizwe, anye molobocela wulipicizwe wuwaha muno, sinha we wanhu wa Tulo na Sidoni. 15Nagwe Kapelanawumi wukuhila kwiyinula sunga ko ku wulanga? Ng'o ye, kovulumuswa sunga kono kowali wafu.” 16Hanyuma yakatya, “Mono yakumuhulicizenyi nyenye, yakuhulika na nene. Na mono yakulema kumubocelenyi nyenye, yakulema kumbocela nene. Munhu wowose mono yakulema kumbocela nene, yakulema kumubocela mono yanhuma.” 17Ale wawalya we makumi mupunghati ne wejete wakawuya wasangalaye, wakutya, “Muwaha, sunga ne macisi gali kucihulika lono cali kulitambula litagwa lyako.” 18Mwene Yesu yakawatya, “Namuwona Setani yakugwa yakulawa ku wulanga kotya limuli. 19Alenyi, nimupelenyi nyenye u wulajilize wo kukanyaga zinzoka ne zinje, no wulajilize wa muli vilungo vyose vya ayulya mulugu, hamba hasina cinji co cose cono comutamisenyi. 20Hamba nhavivyo, mulece kusecelela vyono macisi gakumuhulicenyi; langa musecelele vyono matagwa genyu gandikwa ku wulanga.” 21Mu cipango cico Yesu yakamemywa Muhe Mono Yelile yakatya; “Nghukulumba, Gwe Baba, Mukala wulanga ne yinze, vyono kuzihundika zizi kuli we mahala no wizuce, wukawagubulila i wadodo, heya Baba, vyo yakwendeza gwegwe.” 22Hanyuma yakatya, “Baba yaviwika vyose mu miwoko yangu, hamba hasina mono yamumanyile Mwana yo wa hayi, langa Baba, hamba mono yamumanyile Baba yo wa hayi; langa Mwana, na muli wose mono Mwana yakuhila kumugubulila zizo.” 23Yakawapitucila wejizwa wakwe, yakawalonjela cinyele, “Wamoti wono wakuzilanga zono mukuzilanga nyenye. 24‘Mbi mbeka wawizi wenji ne watemi, nha wasulumilaga kuziwona zono mukuziwona, ninga hamba si waziwona, kanyhi wazihulice zono mukuzihulika, ninga hamba si wazihulika.’ ” 25Na yunji mwijizi wo Wulajilize yakema yakamujela Yesu, yakutya, “Ati Mwijizi, notenda wule ho niwutuje u wumi we cibitilila?” 26Yesu yakamuwuza, “Ma, i Mandiko gakutya nhawule?” Kusomaga wule? 27Nayo yakapitula yakatya, “Komwendo Muwaha Mulungu wako kwe nhumbula yako yose, na ko mutima wako wose, na kwe vilungo vyako vyose, na kwe mahala gako gose. Na kanyhi wumwende muyago nha vyono wiyendile go mweneco.” 28Yesu yakamutya, “Kupitula viswanu. Ale, wuketume nhavivi, nagwe kowumipa.” 29Ninga u mwijizi wo Wulajilize vyono yahilaga kwinoza muswanu, yakamuwuza Yesu, “U muyangu yo nani kanyhi.” 30Yesu yakapitula yakatya, “Kwali na munhu yatenenhukaga yakulawa Yelusalemi yakubita ku Yeliko, yakamanyhilwa ne wahizi, wono wamuboka vinhu vyakwe, wakamutowanga, wakamuleka yagonile baho yali behi no kufwa. 31Kukawa baho Mukohani yunji, nayo yakatenenhucila mu nzila yiyo; yaza kumuwona, yakamupuluta. 32No Mulawi nayo nhavivilya, yaza kufika bahalya, yakamuwona, nayo yakamupuluta. 33Ninga Musamaliya yunji, lono yajendaga, yakafika hono hoyali yuyo munhu. Nayo yaza kumuwona du, yakamuwonela lusungu. 34Yakamusejelela behi, yakazibaka mafuta ne divayi zinghomele zakwe, no kuziwopa ne bandeji, yakamupandiza mu ndogowe yakwe, yakamuleta ku nyumba yo wuficilo we wajenzi, yakawa kumutamya. 35Mitondo yaco yakalavya pesa dinali nyejete, yakamupela munya nyumba, yakatya, ‘Wumutamye yuyu, na muli vyose, cono kociziliza mu witumamile, ale, kolo nghuwuya nokugomolela.’ ” 36Yesu yakamuwuza, “Muli wawa wadatu wa hayi mono yakulajila vyono yali muyagwe na ayulya mono yatowa ne wahizi?” 37Mwijizi wo Wulajilize yakatya, “Yuyulya mono yamuwonela lusungu.” Yesu yakamutya, “Ale, nagwe wubite wuketume nhavivyo.” 38Ale, lono wajendaga, wakenjila mu citumbi cinji, na mucekulu yunji litagwa lyakwe Malita, yakawabocela ku nyumba yakwe. 39Malita yali yena mwanakwawe mono yacemwaga Malyamu, yuyu yakekala behi na Yesu, yakuhuliciza zinghani zakwe. 40Ninga Malita yepiganzaga na milimo minji. Malita yakamubitila Yesu, yakamutya, “Ati Muwaha, si wukuwona vyono vibi, hono mwanakwetu yakundeceleza nitumame nili wene? Ale wumutye yanhaze.” 41Ninga Muwaha yamupitula yakatya, “Gwe Malita, Malita, nhawule wukwigaza no kwihwelela ku soko ya vinhu vinji, 42ninga cono cikusakwa cinhu cimonga du; hambi Malyamu nha kehaga ligawo liswanu lyono si kosolelwa na munhu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\