LUKA 11

1Mwi'zuwa linji, lono Yesu yalombaga hanji, yaza kondya kulomba, yunji muyagwe ne wejizwa wakwe, yakamutya, “Muwaha cikukunena wucijize na sese kulomba nha vyono Yohana u Mubaputizi yawejiza iwejizwa wakwe.” 2Yesu yakawatya, “Kolo mukulomba mweze kutya, ‘Baba, Itagwa lyako lyezwe, Wutemi wako wuze. 3Wucipele vilo vyose ndigwa zetu, zono zikwiliye izuwa ne zuwa. 4Wucinenele wubi wetu hambi na sese, nha ciwanenelaga wose wono wacisutizyaga. Kanyhi wulece kucitegula mu wujelwe.’ ” 5Yakawatya, “Hambi nani wa muli nyenye mono kowa na mwendece wakwe, mono komubitila mu cilo mugati, yakumutya, ‘Mwendece, nghukulomba wunyazime mikate midatu; 6hambi mwendece wangu nha kanyiziza kalawa muhinzo, nane sina ndigwa yo yose yo kumupela.’ 7Alu wihwesaje, hono mwendece wako yakupitule akuno yali kugati yawe kutya, ‘Wulece kungaza: mulango wakondya kudindwa, cigonile ne wanangu, sinosuma kwinuka nghupele!’ Yowa wule? 8I mbeka, si kokwinuka yamupele vyono mwendece wakwe, langa ku soko yo wulombelombe wono si wukuduma wo munhu yuyo, kokwinuka yamupele vyono yakusaka. 9“Nane nghumutyenyi: Lombenyi mopegwa; londolenyi nanye motuga; mukong'onhe nanye modigulilwa. 10Hambi mono yakulomba nha yakupegwa; na mono yakulondola, yakutuga; na mono yakukong'onha, yakudigulilwa. 11Mwana hono yamulombe sogwe somba, wulenyi, sogwe komupela nzoka hanhu ha somba? 12Hamba hono yamulombe ligangha, komupela 'nje? 13Hono anye mono muli wabi, mumanyile kuwapela wana wenyu vinhu viswanu, u sogo yenyu wa ku wulanga yo yacilile, kowapela Muhe Mono Yelile wono wakumulomba.” 14Mwi'zuwa linji Yesu yalavyaga licisi lyono lyali limunozize munhu yumonga kuwa yali cibwibwi. Kukawa licisi lyaza kulawa, munhu yuyo yakawa kulonga; ne mapuga ge wanhu wakezina. 15Ninga wayawo wakatya, “Kalavizyaga macisi mu vilungo vya Belizebuli u muwaha we macisi.” 16Wanji wakamujela, wakasaka yawalajile citanjilo co wukombolwe kulawa ku wulanga. 17Ninga mwene yaza kugamanya mahweso gawo, yakawatya, “Wutemi wowose wono witemanuye weneco mapuga mapuga gono gatemanuce, si wosuma kujendelela, nhavivilya ne zinyumba nazo, zimalikaga monga monga. 18Nhavivyo na Setani nayo, hono yetemanuye mweneco, wutemi wakwe ho wokwima wule? Nhawule alu mukutya ti, ane ndavizyaga macisi mu vilungo vya Belizebuli? 19Alu ane hono niwe nghulavizya macisi mu vilungo vya Belizebuli, i wana wenyu ma, wakuwa kulavizya mu vilungo vya nani? Holeka wawa wo waling'anizi. 20Ninga hono niwe nghulavizya macisi mu vilungo vyo Mulungu, ale mumanye vyono wutemi wo Mulungu, wakondya kumuzizenyi.” 21Munhu we vilungo, mono yewikanizize lukulu ne vitwalo vyakwe, kolo yakuyidima nyumba yakwe, zisawo zakwe zikwikala zili mutulano; 22ninga hono yaze yunji mono yamucizize vilungo, yamutowe no kumusumiza, yakumuboka vitwalo vyakwe vyono yetumbiye, no kuvigawa vyose vyono yena navyo. 23Mono si cili hamonga na nene ayo yali cinyume nane; nayo mono si cikongholanaga na nene, keyagazaga. 24“Licisi lyavu kolo likuwingwa kulawa muli munhu, lijendajendaga mu nyika likulondola hanhu ho kuceha: kolo si likuhawona, likutya, ‘Nowuya ku nyumba yangu kono nalawilila.’ 25Na kolo likuwuya, likuyagana nyumba yiyo fwagulwe, kanyhi nozelezwe viswanu muno muno. 26Hobaho likubita likusola macisi ganji mupunghati gono mabi muno kuciza lyeneco, gose gakubita kwinjila muli munhu yuyo, ne mikalile yo munhu yuyo, yikuwa mibi muno si nhe milongozi.” 27Kukawa lono yalongaga zizi, u mucekulu yunji wa mwipuga lye wanhu, yakabalaluka ne lizi iwaha, yakamutya, “Yamotile, mucekulu mono yakulela, no kukosa.” 28Nayo Yesu yakamutya, “Heya, ninga wamoti muno wanhu wono wakuyihulika nghani yo Mulungu no kuyikamisa.” 29Ne lipuga lye wanhu lyaza kucila kumuziza, Yesu yakawalonjela yakatya, “Lulelo lulu lubi; lulondolaga citanjilo; ninga si lopegwa citanjilo cocose, langa citanjilo ca Yona. 30Nha vyono Yona yali citanjilo kuli wanhu wa Ninawi, ale nhavivyo no Mwana wo Munhu nayo kowa citanjilo kuli lulelo lulu. 31U mutemi we cicekulu wa kutakama, kolokwima ha wuling'anizwe we wanhu wo lulelo lulu, nayo kololuwona vyono lwina masutya. Hambi mwene nha yaza kulawa kutali, yakaza yahulicize mahala ga Solomona; kumbe mono yamucizize Solomona, yali baha. 32I wanhu wa Ninawi wolokwima ha wuling'anizwe wo lulelo lulu, nawo wololuwona vyono lwina masutya. Hambi wene nha wanena so wuganule wa Yona; na langa ta, mono yamucizize Yona yali baha.” 33“Hasina munhu, lono yakoleleza tala, yakuyiwika kanyhi ha wuhundiko, hamba kuyigubiciza ne bakuli, langa wayiwikaga ha wuwiko wayo, wanhu wono wakwinjila mugati wawone wuzelu wayo. 34Iliso lyako yo tala yo muwili wako, liso lyako hono liwe yitelevu, muwili wako wose wumemile wuzelu. Ninga liso lyako hono liwe yibi, no muwili wako wowa wumemile wutitu. 35Ale wulanjilile wuzelu wono wuli muli gwegwe wulece kuwa wutitu. 36Holeka hono u muwili wako wose wuwe wumemile wuzelu, na hawe hasina hanji hohose kanyhi hono hena wutitu, u muwili wuwo wowa wina u wumemelecele wo wung'alale, nha vyono tala yikukumulicila wuzelu wayo.” 37Yesu yaza malila kulonga, Mufalisayo yunji yakamusaka yalye ndigwa kwakwe; nayo yakabita yakekala ha ndigwa. 38Yuyo Mufalisayo yakezina kuwona vyono Yesu yakulya zindigwa si yamuye kwizuguza. 39U Muwaha yakamutya, “Alu nye nyo Wafalisayo, mukwemaga cikombe ne sahani kunze yayo, ninga muli'nye mugati, mumemile wuhizi no wubi. 40Nye nyo walele, u munoza ya kunze yo si munoza ya mugati kanyhi? 41Muwapelaje waciwa vinhu vyono vili mugati; na vinji vyose, vyowa vili ling'ani kuli'nye.” 42“Ninga woyi he nyo Wafalisayo! Hambi nha mulifyaga wanhu zaka, sunga na mu hati yose yo kutajila mu zindigwa, sunga na mu fwene, ne zimboga zinji, kuno mukuleka ling'ani no wendo wo Mulungu. Ninga zizi cinojele mwali muzitume hamba kuleka zinji. 43Woyi he nyo Wafalisayo! Ku soko mwendile kwikala kumwande mu magoda matambule mu matang'anilo go wuhembelo, ne milamu ye cogopo mu minadi. 44Woyi he nye! Hambi nha mwinha vitenjelo vyono si vijelaga, ne wanhu wono wakuvikanyaga si wamanyile.” 45Na yunji wa mu wejizi wo Wulajilize yakapitula yakamutya, “Mwijizi, hono wukulonga zizi, wukucitovula na sese.” 46Yesu yakatya, “Woyi he nye, kanyhi na nyenye nyo wejizi wo Wulajilize! Hambi nha mukuwatwika wanhu mitegulo, yono si yikusumika kuwudinghule, na nyenye mo weneco, si mukusuma hamba kuyipamiza ne cidole cenyu, ho muwataze mitegulo yiyo.” 47Woyi he nye, nha muzengaga vitenjelo vye wawizi, ne wasenyu wo wawawulaga. 48Vyo mukuhomelela, kanyhi mukwilumvya ne metumo ge wasenyu, hambi wene nha wo wawawulaga wawo wawizi, nanye mukuzenga vitenjelo vyawo. 49Ku soko yiyo kanyhi, mahala go Mulungu gakutya, “Nolowatumila wawizi ne watumwa; ninga wolowawulaga wayawo wanji, na wanji wolowagaza.” 50Ho zisakwe muli lulelo lulu, zisakami ze wawizi wose zono zetika, vyono kwalawa mwamulizo we yinze; 51ndawililo sakami ya Habeli sunga sakami ya Zekaliya, mono yawulajilwa haciligati ye cikumbicilo ne hanhu hono helile; heya nghumutyenyi 'nye, vyono u lulelo lulu lololipicizwa ku soko ye metumo mabi. 52“Woyi he mo wejizi wo Wulajilize! Hambi nha mwawuhundika wufunguwo wo mulango we mahala, nyenye mo weneco si mwenjila, na wono wenjilaga mwawemila walece kwinjila.” 53Yaza kuwuka kuko, wejizi wo Wulajilize ne Wafalisayo, wakanza kumutimvya muno, no kumusolasola yalonje nghani nyinji; 54ho wamugwizize mu wulonje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\