LUKA 12

1Baho lono wanhu maelufu menji wali wetang'anila, sunga wakawa kwikanyanjila, Yesu yakamula kuwalonjela wejizwa wakwe, “Musuje kuli cisase ce wafalisayo wo wukoci. 2Ninga cocose cono cigubicizwe, cologubulwa, na cocose cono cihundikwe, c ololawila kuzelu. 3Holeka muli zose zono mwalonjela kutitu, i wanhu wolozihulicila mu wuzelu, na zono mwepwepwelaga cinyele ne milango midinde, zolokwanzalicilwa mu matembe mucanyha.” 4Nane nghumutyenyi anye mo wendece wangu, “Mulece kuwogopa wono wawulagaga muwili, na hanyuma yayo si wosuma kwituma cinji. 5Ninga nghumulajilenyi mono yinojeye mumogope: Mogopenyi mwene, mono yena wulajilize wo kumutajilila munhu mu moto we gehena, kolo yakondya kuwulaga, heya ye, nghumutyenyi, Mumogopaje yuyo. 6Yimanyice vyono vikobobole vihano, vigulwaga kwa sendi kumi, si nha vivyo? Ninga hamba cimonga Mulungu si kacisemwaga. 7Ninga sunga ne zimwvili za mu mitwe yenyu mbalwe zose. Alenyi mulece kogopa, anye muvicizize vikobobole vinji.” 8Nghumulonjelenyi mbeka, muli wose mono yakumvumilila hali wanhu, vyono wangu, Mwana wo Munhu nayo kolomuvumilila hali Wamalayika wo Mulungu, vyono munhu yuyo wakwe. 9Ninga mono yakunghanila hali wanhu, nayo kolokanilwa hali Wamalayika wo Mulungu. 10Na muli wose mono kolonga nghani yono kuli Mwana wo Munhu, konenelwa; ninga mono yakumutovula u Muhe Mono Yelile si konenelwa. 11Na kolo wakumutegulenyi mu matang'anilo go wuhembelo, na kuli wawaha, ne watemi, muze mulece kwihwelela molopitula nhawule, hamba mololonga ci. 12Hambi u Muhe Mono Yelile nha kolomwijizenyi mu cipango cico zono mololonga. 13Munhu yunji wa mwipuga lye wanhu, yakamutya, “Mwijizi, wumulonjele muwaha wangu cigawane zisawo zono yacilecela sogo yetu.” 14Yesu yakamutya, “Gwe mwendece wangu, mwene mono yanheye niwe mulamuzi lunji mugawi muli nyenye, nani?” 15Yakawatya wose, “Lanjenyi ta, mwiyikamisaje mu wusulumizi wose, hambi u wumi wo munhu nha si wutugaga mulamu ku soko yo winji we vinhu vyono yena navyo.” 16Yakawalonjela cihwanicizo yakutya, “Kwali na mugoli yunji, mugunda wakwe wukafisa muno. 17Yakehwesa mu nhumbula yakwe yakatya, ‘Alu 'mba notenda wule, hambi nha sina ho kuwika ndigwa zangu?’ 18Yakatya, Notenda nhavi, nogamwagula i madongha gangu, nzenje ganji mawaha, mo nowika wuhemba wangu wose, ne zisawo zangu. 19Ho nowutya wumi wangu, ‘Go wumi, alu wina sawo nyinji yono yokukwila kwa myaka minji, alu wucehe, wulye, wung'we, wusangalale.’ 20Ningo Mulungu yakamutya, ‘Go mulele gwe, mu cilo cici du wumi wako nha wosolwa na zono wiwikanizize zowa za nani?’ ” 21Yesu yakamalila ko wutya, “Ale, vyo yinha kuli munhu mono yakwiwicila sawo ku soko yakwe mweneco, nayo si mugoli kuli Mulungu.” 22Yesu yakawatya wejizwa wakwe, “Ku soko yiyo holeka nghumutyenyi anye. Mulece kwihwelela so ndigwa yono molya ho mwikale womi, hamba so myenda yono mosaka so miwili yenyu. 23Hambi wumi nha wucizize zindigwa, no muwili wucizize vivwalo. 24Nha vyono mahowe, si gahadikaga, hamba kududula, gasina madongha hamba nyumba, nayo u Mulungu kagalisaga: ko muno anye muzicizize zindeje! 25Nani 'mbi muyenyu, hono yawe kwihwelela, mono kosuma konjeleza vilo vyo wumi wakwe? 26Ale hono anye si mukusuma kuyinoza nghani ndodo nha yiyo, so cici mukwihwelela zinji? 27Mulanje maluwa vyono gotaga, si getumaga cinji, hamba kubota; ninga nghumutyenyi, sunga na Solomona mu nhojo yakwe yose, si yali yavwalile vyono linha liluwa limonga liyagwe na gaga. 28Ninga u Mulungu hono yagavwice nhavivyo mahanze ga mu mugunda, gono gali baha izuwali, ne mitondo gowa kutagwa mu moto; si kocila 'mbi kumuvwicenyi nyenye? Anye wo wihuwilo wucefu! 29Holeka mulece kugazika mu mahala genyu, akuno mukuhangawicila cono molya, hamba cono mong'wa. 30Hambi zizi zose nha zo wakuzigazicila i wanhu wono si wamumanyile Mulungu, ninga Sogo yenyu nha yamanyile vyono mukuvisaka i vinhu vivi. 31Langa, mwamule muwulondole wutemi wo Mulungu, na zizo zose mokonjelezwa. 32“Mulece kogopa anye mo cipuga cidodo, hambi Sogo yenyu nha yendile kumupelenyi wutemi. 33Muguze zisawo zenyu zose zono mwina nazo, muwapele i zipesa waciwa, mwinozeze mifuko yono si yisakalaga, mwiwicile sawo ya ku wulanga kono si yilacepuka. Kono si kasejelelaga muhizi, hamba makuni si gahodangaga. 34Hambi hono hoyili sawo yako, nhavivyo no mutima wako nawo wowa wuli baho. 35“Mweze mwiwikanize muli yoyose yono yokwijela, ne misipi yenyu yeze miwope mu viwino, ne zitala zenyu ziwe kwaka; 36nanye muwe nhe wanhu wono wakumulindila mutwa wawo, kolo yakuwuya kulawa mu zindigwa ze halusi; kolo yakuza yakukong'onha, ho wamudigulile lwa kamonga. 37Wowa wamoti wetumami wawo wono mutwa wawo kolo yakuza, yakuwagana wekaye meso, mbeka nghumutyenyi, yuyo mutwa wawo, kokwiwopa musipi mu ciwino, kowekaza wene ha zindigwa, no kuwetumamila. 38Hambe nha mu cilo mugati, hamba yiwe hakali mitondo muno behi no wusiku kwela, hono yawagane wali nhavivilya, wo wamoti wetumami wawo. 39Ninga yiyi mumanye vyono, hono munya kaya yali yamanye mazizo go muhizi, yali yekale meso, hamba si yali yayilece kaya yakwe yibenwe. 40Holeka na nyenye mwiwikanizaje, hambi Mwana wo Munhu nha kokuziza mwipango lyono si muganicize.” 41Petelo yakamutya, “Muwaha, cihwanicizo cici wukucilonjela sese du, hamba wanhu wose?” 42U Muwaha yakatya, “Nani 'mbi u mwitumami mwihuwilwa kanyhi we mahala? Yo yulya mono mutwawe komuwika yawe mwitumami mu nyumba yakwe, ho yawagawile ndigwa mu cidaha cono cikwiliye?” 43Mumoti mwitumami yuyo, u mutwawe kolo yakuza hono yamwagane yakunoza nhavivi. 44Mbeka komulecela yayilanjilile i sawo yakwe yose. 45Ninga mwitumami yuyo hono yatye mu nhumbula yakwe, “U mutwa wangu yakutinya kuwuya.” Nayo yakwamula kuwatowa wetumami we cilume na we cicekulu, no kulya no kung'wa no kugala wujimbi, 46u mutwawe kokuza mwi'zuwa lyono si yakulanjilila, na mwi'pango lyono si yamanyile, nayo mutwawe kumukunanga muno, no kumuwika mwi'gawo limonga na wono si wehuwiye. 47Ninga mwitumami yuyo mono yali yamanyile wuhile wo mutwawe, nayo si yewikanize kwituma zo wuhile wo mutwawe, yuyo kotowa muno muno, 48ninga mono si yali yamanyile yono yimonojeye yetume, nayo ketuma zono zinojeye wulipicizwe, yuyo kotowa hadodo. Mono yapejigwe vinji, vyosakwa vinji, nayo mono wamukoza vinji muno, wolosaka vinji kuciza kuli mwene. 49“Naza kwasa moto kono'nze, nane nghusaka wuwe wakondya kukolela. 50Nina wubaputizo wono yinojeye niwubocele; alu mwene vyono nghugazika sunga niwufisilize!” 51Mulece kwihwesa 'mba naza kuleta mulamu kononze? Hamba hadodo, si mulamu, langa witemanuce. 52Ku wulawa lulu, wowa mu nyumba monga wanhu wahano, wokwitemanuka, wadatu kuli wejete, wejete kuli wadatu. 53Wolokwitemanuka, sogo yo munhu no mwanagwe we cilume, no mwana we cilume no sogwe; nyina yo munhu no mwanagwe we cicekulu, no mwana we cicekulu no nyina; mukwewe we cicekulu no mugolece wo mwanagwe, no mugolece wo mwana no mukwewe we cicekulu. 54Yesu yakagatya mapuga ge wanhu, “Kolo mukuwona livunde likulawa kumwezi, lwa kamonga mukutya, mvula yikuza.” Na mbeka yikutonya. 55Na lono mukuwona mbeho ya kutakama yikuputa, mukutya, “Lizuwa lyo walika muno.” Na vyo yikuwa. 56Nye mo wakoci, mumanyile kutanga ivitanjilo vye yisi no wulanga, ninga so cici lo si mukusuma kumanya nhunizo ye vidaha vivi? 57“So cici si mukusuma kumanya nyenye mo weneco, ya hayi yono yinojeye? 58Ku soko mono yakukusitaka, lono yakukutegula kuli mahakama, yowa yili ciba kuli'gwe, hono mwilumbanize nayo lono mukali mu nzila; ho yalece kukutegula ha mwande ya hakimu, nayo hakimu yakutegule kuli musilikale, no musilikale yakutajile mu jela. 59Nghukulonjela, sikolawaniziza lukulu kuko, sunga kolo kukondya kulipa sendi ye ndumilizo ye fayini yako.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\