LUKA 15

1Izuwa linji watoweza kodi ne wahodanji wenji, wakabita kumuhuliciza Yesu. 2Wafalisayo na wejizi wo Wulajilize, wakanza kung'ung'ulika wakutya, “Lanjenyi ta munhu ayu! Yakuwabocela wanyo wubi no kuhanga nawo mu zindigwa.” 3Yesu yakawalonjela cihwanicizo cici yakutya: 4“Mwene, munhu hono yawe yena ngholo yigana, na hono yajilize monga, kanozaga wule? Kozileka azilya makumi cenda ne cenda kwidimo, yabite yakayilondole yono yajiliye, sunga yayiwone. 5“Na kolo yayiwona, yakuyiwegala mu mawega gakwe yasangalaye. 6Nayo kolo yakuwuya kwakwe, yakuwacema wendece wakwe ne wayagwe, yakuwatya, ‘Cisangalalane nane, hambi nha niyiwona ngholo yangu yono yali yajiliye.’ 7Ale, nghumutyenyi, kowa nyemo nhavivyo ku wulanga so munhu mubi monga mono yakunena, si nha awalya wanhu makumi cenda ne cenda wono wakiwona wali ling'ani wono si wakusaka kunena. 8“Hamba mukuwona wule! Lunji mucekulu mono yena silinje yikumi, na hono yajilize monga, konoza wule? Kokoleleza tala, no kufwagula nyumba, no kusakula sakula sunga yayiwone. 9Nayo kolo yakuyiwona, yakuwacema wendece wakwe ne wayagwe, yakutya, ‘Cisangalalane nane, hambi nha nayiwona silinje yangu yono nali nyajilize.’ 10Ale, nghumutyenyi, vyo wosangalala wamalayika wo Mulungu, ku soko yo munhu monga munyo wubi mono yakunena.” 11Yesu yakajendelela kulonga yakutya, “Kwali na munhu yunji, yali na wana walume wejete. 12U mudodo yakamutya sogwe, ‘Baba wungawile ligawo lye sawo lyono nohalila.’ Nayo sogo yawo yakawagawila sawo yakwe. 13Hanyuma ya vilo vicefu, u mwana mudodo yakawa kuguza u wuhazi wakwe, yakatuluka ne zipesa zakwe zono yazituga, yakabita yisi yinji ya kutali, kono yeyagaziza sawo yakwe mu mikalile mibi. 14Nayo yaza malila lukulu vyose, kukawa nzala mbaha ku yisi yiyo, yakanza kugaya. 15Yakalomba mulimo kuli munhu yunji wa mu yisi yiyo, nayo yakamutegula ku migunda yakwe yakadime magubi. 16Nayo yasulumilaga yegutye yinda yakwe ne salagunga yono galizaga magubi; hamba yunji si yamupela cinji co kulya. 17Ninga yaza kukumbucila, yakatya, ‘Mwene, wetumami wa baba nha wenji, wono wakwiguta zindigwa wakusigaza, nane nghufwa kuno ne nzala! 18Nobita kuli baba, nimulonjele, nitye, Baba, nimusutizyo Mulungu, nghusutizya na gwegwe nhavivyo. 19Si nojeye kanyhi kucemwa mwanago. Wunozaje niwe nha yunji muyagwe ne wetumami wako.’ 20Ale, yakawa kwanza u muhinzo wo kuwuya kuli sogwe. Nayo lono yali yakali kutali, u sogwe yakamuwona, yakamuwonela lusungu, yakamumanyhilila, yakamulamusa ko kumukumbatila, no kumunonela muno. 21Nayo mwana yakamutya sogwe, ‘Baba, nimusutizyo Mulungu, nghusutizya na gwegwe nhavivyo. Sinojeye kanyhi kucemwa mwanago.’ 22Ninga usogwe yakawatya wetumami wakwe. ‘Letenyi mbela mwenda muswanu mumuvwice; muvwicenyi nyamwidole ne malatu. 23Muwulaje ne ng'ombe yono yijinile cinoze sikukuu, cilye, cisangalale. 24Hambi yuyu mwanangu nha yali nha yafwiye, kumbe mumi, yali yajiliye, ninga alu kejela.’ Hobaho wakawa kwanza kuyinoza sikukuu. 25“Mwipango lilyo, u muwahawe yali yakali ku mugunda. Lono yawuyaga, yaza kusejelela behi ne kaya, yakahulika ng'oma no wuvina. 26Yakamucema yunji muyagwe ne wetumami, yakamuwuza yakutya, ‘Alo ko cilici?’ 27Mwitumami yuyo yakamutya, ‘Mwanakwenyu kawuya, no sogo kamuwulajila ng'ombe yono yijinile, vyono yamuboceye yapolile, kanyhi mutelevu.’ 28“Yuyo muwahawe yakakolwa ne likuwo, hamba si yenda kwinjila na mu kaya. Nayo sogwe yakalawila kunze, yakamuneneleza yenjile. 29Ninga mwene yapitula yakamutya sogwe, ‘Kumbucile baba, vyono myaka yiyi yose nghwitumamilaga, hamba nghali si nabeza malajilizo gako, ninga wumhelile cici? Wukali namhela hamba cipene cidodo vivi, ho noze nane sikukuu ne wendece wangu. 30Ninga yeza kuza du mwanago ayu, mono yalya sawo yako hamonga ne wasenyha, kuwa kumuwulajila ng'ombe yono yijinile.’ 31U sogwe yakamutya, ‘Mwanangu, agwe nha cikalanaga nane nhondo zose, na vyose vyono nina navyo nha vyako. 32Ninga yali yicinojeye cinoze sikukuu no kusangalala; hambi ayu mwanakwenyu, nha yali kotya yafwiye, kumbe mumi; yali yajiliye ninga alu yejela.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\