LUKA 17

1Yesu yakawatya wejizwa wakwe; “I mewajizo gono gakuwakwega wanhu ho wetume wubi; si goleka kuza, ninga woyi he kuli munhu yuyo mono yakugaleta! 2Ciba yali yawopelezwe lizala yiwaha mu singo, yatagwe mwi'lenga, si nha kumwiwajiza mudodo monga muyagwe na wawa. 3Mulanjilile! Hono nduguyo yakusutizye, wumukaje; na hono yanene wumunenelaje. 4Hamba yakusutizye kali mupunghati, mwizuwa limonga, na hono yakusutya yakukuziza no kukutya ‘Nghunena,’ wumunenelaje.” 5Iwatumwa wakamutya, “Muwaha, Wuconjeleze wihuwilo.” 6Nayo Muwaha yakawatya, Hono mwali muwe no wihuwilo wudodo kotya nhe mhece ya haladali, mwali muwulonjele mubici wuwu wo mukuyu mukutya, kulice wukehadice mwi'lenga, nawo wali wumuhulicenyi. 7“Lunji, citye muli nyenye, yunji yena mwitumami mono yali kwi'lima, hamba yali ku wudimi we zingholo; wulenyi kolo yawuya, kulawa ku mugunda, komulonjela yuyo mwitumami, ‘Wuze lulu baha wulye zindigwa?’ 8Ng'o, langa komutya, ‘Wunhenjele nilye; witunje, wunyitumamile, sunga nghondye kulya no kung'wa, hanyuma nagwe ho kolya no kung'wa?’ 9Si komulumba mwitumami vyono ketuma zono yalajilizwe? 10Ale na nyenye nhavivyo, kolo mukukondya kwituma zose zono mulajilizwe, mutye, ‘Ase cili wetumami mono cisina cambuzi, cifisiliza du zono zali zicinojeye kwituma.’ ” 11Kukawa Yesu lono yabitaga ku Yelusalemi, yakakolela mu mipaka ya Samaliya na Galilaya. 12Nayo lono yenjilaga mu citumbi cinji, waketang'anila nayo wanhu yikumi wo wukoma, wali wemile kutali. 13Wakenula mazi gawo, wakutya, “Yesu Muwaha, Wuciwonele lusungu.” 14Yaza kuwawona, yakawatya, “Bitenyi mukelajile kuli wakohani.” Kukawa lono wabitaga, wakawa kwezwa. 15No muyawo monga, yaza wona vyono yapona, yakawuya yakumulumbo Mulungu ne lizi yiwaha; 16yakegwisa hasi ha mwande ye magulu ga Yesu, akuno yakumulumba. Nayo yali Musamaliya. 17Baho Yesu yakatya, “Alu, si wali wanhu yikumi wono wezigwe? Awalya we licenda wali hayi lu? 18Si yejeye yunji mono yazize kumupela Mulungu lilumbo, langa mujenzi ayu du?” 19Hanyuma yakamutya yuyo munhu, “Winuce wubite, wihuwilo wako wukuponya.” 20Mwipango linji, Wafalisayo wamuwuza Yesu wakutya, “U wutemi wo Mulungu wolokuza nili?” Nayo yakawapitula, yakatya, “U wutemi wo Mulungu si wuzizaga mu nzila yono yikwijela ne meso. 21Hamba hasina mono kolosuma kutya, ‘Awu aha.’ Hamba lunji, ‘Awulya ahalya.’ Hambi wutemi wo Mulungu nha wuli muli nyenye.” 22Hanyuma yakawatya wejizwa wakwe, vyolokuza vilo, lono molohila kuwona lizuwa limonga, lya mu vilo vyo Mwana wo Munhu, hamba si mololiwona. 23Ne wanhu wolomulonjelenyi wakutya, “Lanjenyi ta yali ahalya.” Mulece kubita, hamba kuwatyatya. 24Hambi nha vyono linha limuli, lono likumulika likulawa ku lubavu lumonga lo wulanga, sunga ku lubavu luyagwe lo wulanga; vyo kolowa no Mwana wo Munhu mwizuwa lyakwe. 25Ninga lono zikali si nawa zizo, sikoleka kwamula kutamiswa vibi, no kulemwa no lulelo alu. 26Nha vyono zali mu vilo vya Noha, vyo zolowa vilo vyo Mwana wo Munhu. 27Wanhu wajendelelaga kulya no kung'wa, kutola no kutolwa, sunga mwi'zuwa lililya lyono Noha yenjilila mu safina. Lihwazi likaza, likawawulaga wose. 28Ale, yolowa nha vyono zali mu vilo vya Loti; wanhu wajendelelaga kulya no kung'wa, kugula no kuguza, kuhadika zimbeyu no kuzenga. 29Ninga mwizuwa lililya lyono yawucila Loti mu Sodoma, moto we cibiliti wukatonya nha mvula kulawa ku wulanga, no kuwawulaga wose. 30Nhavivyo vyo yolowa yinha mwizuwa lilyo lyono kologubulilwa u Mwana wo Munhu. 31“Mwizuwa lilyo, munhu wo wose mono kolowa mwi'tembe lye nyumba yakwe, yalece kutima ho yasole vinhu vyakwe vyono vili mu nyumba. Na mono kolowa ku mugunda nhavivyo yalece kuwuya. 32Kumbucilenyi zono zamwagana u mugolece wa Loti. 33Muli wose mono kolondola kuponya nhumbula yakwe, koyajiliza, ninga muli wose mono koyajiliza, yo koyiponya. 34Nghumutyenyi, mwizuwa lilyo ne cilo, wolowa wagonile wanhu wejete hamonga, yumonga kolosolwa, no muyagwe kololekwa. 35Wacekulu wejete wolowa wakusajila hamonga; yumonga kolosolwa, no muyagwe kololekwa. [ 36“Wanhu wejete wolowa mu mugunda; yumonga kolosolwa, no muyagwe kololekwa.]” 37Baho wakamuwuza, “Hayi lo Muwaha?” Nayo yakawatya, “Kono ko wuli muvimba, kuko ne zindi ko zolokwikongholela.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\