LUKA 18

1Hanyuma Yesu yakawalonjela cihwanicizo Wejizwa wakwe, yakuwalajila vyono yiwanojeye kulomba nhondo zose, walece kukatala. 2Yakatya, “Kwali na hakimu mwitumbi linji, mono si yamogopago Mulungu hamba kumucelelela munhu wo wose. 3Mwitumbi lilyo, mwali na mucekulu mufwile; mono yazaga kali kenji kuli hakimu yuyo, yakumulomba yawalamule no mulugu wakwe. 4Hakimu yuyo yakamula kulemalema kali kenji, ninga hanyuma yakehwesa mu nhumbula yakwe, yakatya, ‘Hamba niwe sinimogopaga Mulungu, hamba kumucelelela munhu wo wose, 5ninga vyono mucekulu ayu mufwile yakungaza, nomulamulila, ho yalece kujendelela kunghataza so wuze wakwe wa kenji na kenji.’ ” 6U Muwaha yakajendelela kutya, “Hulicenyi ta, zono yalonga yuyo hakimu mubi. 7Alu ma, Mulungu nayo, si kowalamulila wahagulwa wakwe wono wamulililaga misi ne cilo? Hambi kocela kuwataza? 8Nghumutyenyi, mbeka kowalamulila mbela mbela. Ninga hamba nhavivyo, wulenyi, kolo yakuza kono'nze Mwana wo Munhu, kolowagana 'mbi wihuwilo mono'nze?” 9Hanyuma Yesu yakawalonjela cihwanicizo cici, awalya wono wewonaga nha waswanu, no kuwabedegala wayawo wose. 10“Wanhu wejete wabita ku Nyumba yo Mulungu kulomba, yumonga yali Mufalisayo, no muyagwe yali mutoweza kodi.” 11Yuyo Mufalisayo yakema, yakawa kulomba cinyele mu nhumbula yakwe yakutya, “Gwe Mulungu, nghukulumba vyono ane si ninha wanhu wanji, wabugu, wakonyi, wasenyha, nghukulumba vyono ane si ninha ayu mutoweza kodi. 12Mu vilo mupunghati ndekaga kulya kejete, ndavyaga zaka, muli vyono sawaga vyose.” 13Ninga ayulya mutoweza kodi yakema kutali, hamba si yenda no kwinula meso gakwe ku wulanga, ninga yaketowa mu mhambaga ko wukalale, yakatya, “Gwe Mulungu wumbonele lusungu ane no mubi.” 14Nghumutyenyi, yuyo mutoweza kodi, yawuya kwakwe kuno yakondizye kwilamula no Mulungu. Ninga ayulya u Mufalisayo, si nhavivyo. Hambi muli wose mono yakwikumya mweneco, nha konyetywa na mono yakwinyetya yo kokumywa. 15Wanhu wakamuletela Yesu i wana wadodo, ho yawawicile miwoko yakwe. Ninga iwejizwa waza kuwawona, wakawatacila no kuwemila. 16Ninga Yesu yakawacemela kuli mwene, yakutya, “Walecenyi wana wadodo wanyizize, mulece kuwalemeza; hambi wutemi wo Mulungu, nha we wanhu wono wenha wawa. 17Mbeka nghumutyenyi, muli wose mono si kowubocela wutemi wo Mulungu nho mwana mudodo, si kokwinjila mumo ng'o.” 18Na mulongola yunji, Muyahudi, yakamuwuza Yesu, yakutya, “Ati Mwijizi muswanu, nhende wule, ho niwutuje wumi we cibitilila?” 19Yesu yakamutya, “Alo so cici wukunyhema muswanu? Hasina yunji muswanu, langa yumonga, yo Mulungu du. 20Wugamanyile malajilizo, ‘Wulece kusenyha; Wulece kuwulaga; Wulece kuhiza; Wulece kulavya wuhomelezi wa wulambi. Wuwogopaje usogo no nyina yako.’ ” 21Mwene yakatya, “Gaga gose nigakamisaga, vyono nalawa wudodo wangu.” 22Nayo Yesu yaza kuzihulika zizo, yakamutya, “Wukali wanjiye nghani monga du; wuguze vyose vyono wina navyo, wukawagawile waciwa, nagwe kowa na sawo ku wulanga; hanyuma ho wuze wunhyatye.” 23Ninga yuyo munhu yaza kuzihulika zizi, yakakalala muno; hambi nha yali mugoli muno. 24Nayo Yesu yaza kumuwona vyono yakalaye, yakatya, “Kukamu kuli wono wena sawo ku winjile mu wutemi wo Mulungu! 25Kupelu kuli ngamiya yikole mu cilanga co lusing'ani, si nho mugoli kwinjila mu wutemi wo Mulungu.” 26Wanhu nawo waza kuhulika, wakatya, “Nani 'mbi mono kosuma kupona?” 27Ninga Yesu yakatya, “Zono si zisumice kuli wanhu, nha zisumice kuli Mulungu.” 28Nayo Petelo yakamuwuza, “Ase nase ma? Caleka zikaya zetu cikakutyatya.” 29Yesu yakawatya, “Mbeka nghumutyenyi, Munhu wo wose mono yalecile kaya, hamba mugolece, hamba wawahaze, lunji wanakwawe, hamba walezi, hamba wana, so wutemi wo Mulungu, 30kopegwa zono zicizize kenji mu myaka yiyi ya lulu, no kubocela wumi we cibitilila mu yinze yono yikuza.” 31Yesu yakawasola wali wene, wawalya we likumi na wejete, yakawatya, “Lanjenyi, alu cikubita ku Yelusalemi, na kuko zose zono yandicilwa Mwana wo Munhu ne wawizi, si zoleka kufisilizwa. 32Hambi nha kolavywa kuli wanhu wono si Wayahudi, nawo womutendela vibi, no kumufunyila mate. 33Nawo womutowanga ne mijeledi; womuwulaga, ninga mwizuwa lye kadatu kozuka kanyhi.” 34Ninga wene si wezuka nghani hamba monga, nghani yiyi yikawa hundikwe kuli wene, hamba si watanga yono yalongwaga. 35Kukawa Yesu yaza sejelela ku Yeliko, hali na mubofu yunji yekaye ha nzila, yakwilombeleza, 36nayo yaza kuhulika lipuga lye wanhu likupuluta, yakawuza, “Alo ko cilici?” 37Wakamutya, “Yesu wa Nazaleti yakupuluta.” 38Nayo yakabalaluka yakutya, “Yesu go mwana wa Dawudi wumbonele lusungu.” 39Wanhu wono wali walongoleye, wakamutacila wakutya yanyamale, ninga mwene ho yakacila kucemeleza muno, “Go mwana wa Dawudi wumbonele lusungu.” 40Yesu yakema, yakawatya wamulete kuli mwene. Nayo mubofu yaza kusejelela, Yesu yakamuwuza, 41“Wukusaka nghutendele wule?” Nayo yakapitula, “Muwaha, nghulomba wumhele kuwona kanyhi.” 42Yesu yakamutya, “Ale wuwone, Wihuwilo wako wukuponya.” 43Lo lulolulo mono yali yali cibofu yakawa kuwona, yakamutyatya Yesu, akuno yakumukumya Mulungu. Ne wanhu wose, waza wona zizo, wakamukumya Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\