LUKA 2

1Mu vilo vivyo lono Yohana yali yalelwa, Kayisali Awugusito, yakalajiliza vyono wanhu wose wono wali hasi yo wutemi wakwe wandikwe. 2Lulo lo lwandiko lulongozi lono lwandikwa lono Kuleniyo yali yatemile Suliya. 3Wose wakabita kwandikwa, munhu na kaya yakwe. 4Yusufu nayo yakatuluka kulawa Nazaleti ya Galilaya, yakabita ku Betelehemu mu yisi ya Yudiya kono yalelelwa u mutemi Dawudi. Vyono mwene nayo yali we mhuga ya Dawudi, 5ho yandikwe hamonga na Malyamu, mono yali mubanywe nayo, lono yali yakataye ne'nda. 6Kukawa lono wali wali kuko, likawa kufika lizuwa lyakwe lyo kulelela. 7Yakasawa u mwanagwe we cilume mwana mulongozi, yakamuvwika myenda yo wugalika, yakamuwika mu ciya co wulilo we mitugo, vyono siwatuga cilejeho mu nyumba ye wajenzi. 8Ku lubavu lulo, kwali kowali wadimi wono walindilizaga mitugo yawo ne cilo. 9Hobaho Malayika wo Muwaha yakawalawila, u lukumyo lo Muwaha lukawang'alalila, wakenjilwa na woga. 10Malayika yakawatya, “Mulece kogopa, ane nghumuletelenyi Luganuzi Luswanu lwe nyemo mbaha kuli wanhu wose, 11hambi izuwalili nha mulelelwa Muponyi ku soko yenyu, mu kaya ya Dawudi, yo Kilisito u Muwaha. 12Aci co citanjilo kuli'nye, Momwagana mugalika yavwicigwe myenda yo wugalika, yagonile mu ciya co wulilo we mitugo.” 13Lo lulo baho kukawa na Wamalayika wenji kulawa ku wulanga, wakelunza na yuyo Malayika, wakamukumya Mulungu wakutya, 14“Lukumyo kuli Mulungu kucanyha, na kono'nze mulamu kuli wanhu wono wakumunojeza.” 15Kukawa Wamalayika waza kuwuya ku wulanga, wadimi wawo wakeyitya, cibite le sunga ko ku Betelehemu, cikalanje nghani yiyi yono yiweye, vyono yacimanyize Muwaha. 16Wakabita lumangho, wakawagana wa Malyamu na Yusufu, no mugalika yagonile mu ciya co wulilo we mitugo. 17Nawo waza kumuwona u mwana yuyo, wakayanzalika nghani yono walonjelwa yo mwana yuyo. 18Na wose wono wahulika wakezina zizo zono walonjelwa ne wadimi. 19Ninga Malyamu yakazikamisa zinghani zizi zose, yakazihwesa mu nhumbula yakwe. 20Wadimi wawo wakawuya, wakawa kumukumya no kumulumbo Mulungu, so zose zono wazihulika na zono waziwona, nha vyono walonjelwa. 21Vyaza kupuluta vilo munana vyo kumutegula mwana ku calamo, yakacemwa litagwa lyakwe, YESU, lililya lyono yacemelwa na Malayika lono yali yakali nategulwa 'nda. 22Vyaza kuficila vilo vyo wezwe wawo, ko wulajilize wa Musa, wa Yusufu na Malyamu wakamusola mwana, wakabita nayo ku Yelusalemi, wamuwice hali Muwaha. 23Mu Wulajilize wa Musa yandikwe “Mwana wo wose we cilume u mulongozi kulelwa, kosiwanulwa yawe wo Muwaha.” 24Wakalavya cilavywa, Nziwa nyejete, lunji nyana za nghunda nyejete, nha vyono yasakwaga mwilajilizo lyo Muwaha. 25Baho hali na munhu ku Yelusalemi litagwa lyakwe Simiyoni, no munhu yuyo, yali yali ling'ani na mwihuwilwa kuli Mulungu, yalanjililaga muno wukombozwe we Waisilayeli. No Muhe Mono Yelile yali yali muli mwene. 26Nayo yagubulilwa no Muhe Mono Yelile nha vyono si kolofwa, lono yakali namuwona Kilisito wo Muwaha. 27Na ko wutonji wo Muhe Mono Yelile, Simiyoni yakenjila mu Nyumba yo Mulungu, ne walezi wa Yesu waza muleta mwana Yesu, mu Nyumba yo Mulungu, ho wamutendele nha vyono Wulajilize wukutya. 28Simiyoni yamubocela mwana Yesu mu miwoko yakwe, akuno yakumulumbo Mulungu, yakutya, 29“Alu Muwaha wafisiliza wihuwizo wako, wumukombole mwitumami wako yabite yapolile. 30Hambi meso gangu nha gayiwona mhonelo yako. 31Yono wayikondeleza hali wanhu wose. 32Wuzelu wo kuwagubulila wono si Wayahudi. No lukumyo lwe wanhu wako Waisilayeli.” 33U sogwe wa Yesu no nyina, wakawa kwizina zizo zo mwana zono Simiyoni yazilonga. 34Simiyoni yakawalugutiza, yakamulonjela nyina Malyamu, “Muli mwana yuyu, wenji wa muli Waisilayeli wokwajilila, na wenji wopona. 35Nayo kowa citanjilo cono wanhu siwocisaka, ho gagubulwe mahweso ga wenji, sunga na gwegwe, wusungu wono winha mumaje mukali, wocinya nhumbula yako.” 36Kwali koyuli muwizi yumonga wa cicekulu, mukombi muno, mwana wa Fanuweli, wo mulango wa Asheli, nayo yali yekalana no mulume wakwe myaka mupunghati du kulawa vyono wetola. 37Nayo yakekala mufwile sunga mu cipango cico, nayo yali yafika myaka makumi munana na mine ku wulawa u wulelwe wakwe. Na mu cipango cico cose, si yawukaga mu Nyumba yo Mulungu, na mu wuleko kulya, no kumuhemba Mulungu cilo na misi. 38Na mu cipango cico Ana yakalawila, nayo yakanza kumulumba Mulungu, nayo yakalonga zo mwana yuyo kuli wose wono walanjililaga wukombozi wa Yelusalemi. 39Nawo walezi waza kondya kufisiliza zose za mu wulajilize wo Muwaha, wakawuya kwawo ku Nazaleti mu yisi ya Galilaya. 40No mwana yakawiluka, no kutuga vilungo, yakamemywa mahala, ne lihewa lyo Mulungu likawa muli mwene. 41Ne walezi wa Yesu wabitaga myaka yose ku Yelusalemi, mu cidaha ce Pasaka. 42U mwana yaza ficila myaka yikumi na myejete, wabitana nayo ku Pasaka nha vyono wali wazoweye. 43Vilo vyali kondya, wakatuluka kuwuya kwawo. Ninga Yesu yasigala ku Yelusalemi, hamba walezi wakwe si wali wamanyile. 44Ninga wehwesa vyono yali mwipuga lye wanhu, wakajenda muhinzo we zuwa limonga, hanyuma wakamula kumulondola mu wandugu zawo na mu wayawo, 45waza kuwa si wamuwene, wakawuya ku Yelusalemi, wakumulondola. 46Kukawa vyaza kupuluta vilo vidatu, wakamwagana yali mu Nyumba yo Mulungu yekaye haciligati ye wejizi, yakuwahuliciza, akuno yakuwawuza: 47na wose wono wamuhulicizaga, wakezina mahala gakwe ne mapitulo gakwe. 48Nawo i walezi wakwe waza kumwagana, wakezina. Malyamu u nyina, yakamutya, “Mwanangu, alo so cici kucitendela nhavi? Langa ta, ane no sogo, cali kukulondola cikalaye.” 49U mwene yakawatya, “So cici lo mwali kunondola? Alo si mwali mumanyile vyono yinojeye niwe mu Nyumba ya Baba?” 50Ninga walezi wakwe hamba si wezuka nghani yiyo yono yawalonjela. 51Hodu, yakawuya nawo sunga ku Nazaleti. Yakawa ne cihuliko kuli wene. U nyina yakazikamisa zinghani zizi zose mu nhumbula yakwe. 52Nayo Yesu yakajendelela mu mahala no wuwiluce, nayo yakacila kwendwa no Mulungu ne wanhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\