LUKA 21

1Yesu yakalanga, yakawona wagoli wono watajilaga vilavywa vyawo mu wuwiko we zisawo ze Nyumba yo Mulungu. 2Yakamuwona no mucekulu yunji mufwile muciwa muno, yakutajila mumo vifweza vidodo vyejete vifwiye sendi ikumi. 3Yakatya, “Mbeka nghumutyenyi, u mufwile ayu muciwa nha katajila nyinji si nha wanji wose. 4Hambi wawa wose nha watajila mu vilavywa kulawa muli vyono vicizilize mu wugoli wawo, ninga mucekulu ayu, hambe muciwa, kalavya vyose vyono yali yena navyo, vyono yali yetumbiye so wuwumipe wakwe.” 5Wayagwe ne wejizwa wakwe, waduwilaga ze Nyumba yo Mulungu, vyono yihambigwe ne mabwe go wuguzi wukamu, hamonga ne vilavywa vyono vyalavywa kuli Mulungu. Yesu yakatya, 6“Gaga gose gono mukugawona, vilo vyolokuza, lono si lyololekwa baha libwe limonga mucanyha mwi'bwe liyagwe, lyono si lyologwiswa hasi.” 7Wakamuwuza, wakutya, “Ati Mwijizi, zizi zolowa za nili? Ne citanjilo cayo cici, cono colajila vyono zeza zili behi kwijela?” 8Yesu yakawatya, “Musuje ho mulece kukongwa, hambi nha wenji wokuza wono wokwitumamila ilitagwa lyangu, wakutya, ‘Yo nene.’ na kanyhi, ‘Cidaha casejelela.’ Ninga anye mulece kuwatyatya! 9Na kolo mukuhulika zinghani zo wulugu ne mawuma, muze mulece kogopa; hambi zizi nha si zoleka kwamula kwijela; ninga ndumilizo yikali.” 10Hanyuma yakawalonjela, yakutya, likungugo vyokwitowa ne likungugo liyagwe, no wutemi vyokwitowa no wutemi wuyagwe, 11golowa matulo mawaha hanhu hose, kanyhi kolowa na nzala mbaha, ne matamwa go kwileceza. Kolowa ne vinhu vijenzi vya kogofya, ne vitanjilo viwaha vya ku wulanga. 12Ninga lono zikali si nawa zizi zose, womwibatenyi, no kumutegulenyi mu matang'anilo go wuhembelo, no kumudindilenyi mu zijela, motegulwa hali watemi ne walongola, ku soko ye litagwa lyangu. 13Na yiyi yomupelenyi cilejeho co kulonga zo Luganuzi Luswanu. 14Holeka mwikamise mu zinhumbula zenyu, mulece kwiyandila kwihwelela vyono mokwitetela, 15hambi nha nomupelenyi mahala no wizuce wo kulonga, vyono walugu wenyu wose si wosuma kuvimila hamba kupinga. 16Iwalezi wenyu, ne wandugu zenyu, na we cimanyi, ne wendece wenyu, womugalucenyi, na wanji wa muli nyenye mowulagwa. 17Ne wanhu wose womusulenyi ku soko ye litagwa lyangu. 18Ninga hamba luvwili lumonga lwa mu mitwe yenyu, silokwajilila. 19Mu wukangalizi wenyu, moponya wumi wenyu. 20“Ninga kolo mukuwona Yelusalemi yipilimwe ne walugu, ale, mumanye vyono wongomezwe wayo wasejelela. 21Hobaho wono wali mu Yudiya, watizize mu matunda; na wono wali mugati yayo wawuce, nawo wono wali mu migunda, walece kwinjila mwikaya lilyo. 22Hambi ivilo vivyo nha vyo vilo vyo wulipicizwe, ho zose zono zandikwa zifisilizwe. 23Woyi he kuli wono wena mida, na wono wakosa mu vilo vivyo! Hambi nha golowa magayo mawaha mu yisi, ne likuwo lyo Mulungu lyowaziza wanhu wawa. 24Wanji wowulagwa no mumaje, wanji wolosolwa mateka, wategulwe ku nghungugo zose, ne likaya lya Yelusalemi, lyolokanyagwa ne wanhu we makungugo ganji, sunga vipango vyawo vilawa fisilizwa.” 25“Na kolowa na vitanjilo mwi'zuwa na mu mwezi na mu zinyelezi; ne makungugo kono'nze golowa na magayo, wena mahwele so mukukunzo we lilenga ne mawingo gayo. 26Wanhu wozilika ku soko yo woga, lono wakulanjilila gono gakuza kono'nze, hambi i vilungo vyo wulanga nha vyolosinjisika. 27Hobaho ho wolomuwonela Mwana wo Munhu, yakuziza mwivunde ne vilungo ne nhojo mbaha. 28Ninga gaga kolo gakwamula kwijela, mwinule mitwe yenyu mugalamile kucanyha, vyono wukombozi wenyu wasejelela.” 29Yakawalonjela cihwanicizo: “Lanjenyi ta, u mukuyu ne mabici ganji, 30lono mukuwona gamula kutula mahamha, mukuwona na mumanyile mo weneco vyono lifuku lyeza lili behi. 31Nanye nha vivyo, kolo mukuwona gaga gakwijela, mumanye vyono wutemi wo Mulungu waza wuli behi. 32Mbeka nghumutyenyi, lulelo lulu lolowa lukali napuluta, sunga zize zifisilizwe zose. 33Wulanga ne yinze zolopuluta, ninga zinghani zangu si zilapuluta yaye.” 34“Ninga musuje, zinhumbula zenyu zize zilece kuvuhigwa ko wubuguci, no wugale, ne mahwele go wikale wuwu, lizuwa lilyo ho lilece kumutinicizenyi nha mutego. 35Hambi nha vyo lyolowaziza nha mutego, wose wono wekaye mono'nze yose. 36Ninga mwikalaje meso mu mapango gose, mweze kulomba, ho mutuje vilungo vyo kusumila kugatiza gaga gose gono golowa, no kwima hali Mwana wo Munhu.” 37Na mu vilo vyose ku misi, Yesu yejizaga mu Nyumba yo Mulungu, na ku cilo, yabitaga kugona mwi'tunda lye Mizeyituni. 38Ne wanhu wose welawilaga ku Nyumba yo Mulungu wamuhulicize.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\