LUKA 22

1Ale vikasejelela vilo vyo kulila mikate yono siyisasize, vyono vitezagwa vye Pasaka. 2Ne Wakohani wawaha ne wejizi wo Wulajilize walondolaga nzila ho wamuwulaje Yesu: ninga wogopaga wanhu. 3Setani yakamwinjila Yuda mono yacemwaga Musikaliyota, mono yali muyagwe na walya i watumwa we likumi na wejete. 4Yuda yakabita, vikalongana ne wakohani wawaha ne walindilizi we Nyumba yo Mulungu, inzila yono wokwitumamila yo kumugaluka Yesu no kumulavya kuli wene. 5Nawo wakasecelela, no kulagana nayo vyono womupela mapesa. 6Nayo Yuda yakavumila, yakalondola cilejeho ciswanu co kumukombolela Yesu kuli wene, ne lipuga lye wanhu walece kumanya. 7Lizuwa lye mikate yono siyisasize likafika. Nalyo lye zuwa lyono nyana ye ngholo so Pasaka si yoleka kuwulagwa. 8Holeka Yesu yakawatuma Petelo na Yohana, yakutya “Bitenyi mukaciwikanizize Pasaka, cilye.” 9Nawo wakamuwuza, “Wukusaka cikakuwikanizize hayi?” 10Yakawatya, “Hulicizenyi ta, kolo mukufika ku mujini, mokwitang'anila na munhu wa cilume, yadinghuye njilo ye malenga, mumutyatyaje yuyo sunga ko ku nyumba yono kokwinjila. 11Nanye mumulonjele munya nyumba mutye, ‘U Mwijizi yakuwuza, yakutya, Ati nyumba ya hayi, mono nolila Pasaka ne Wejizwa wangu?’ 12Nayo komulajilenyi cumba ciwaha ca ku golofa ciwikanizize lukulu, kuko ko mukatenje.” 13Wakabita, wakawona nha vyono Yesu yawalonjeye, wakayitenga i ndigwa ye Pasaka. 14I cipango caza fika, Yesu yakekala kulya zindigwa hamonga ne watumwa wakwe. 15Yakawatya, “Nali kuhila muno cihanje nanye Pasaka yiyi, lono nghali natamiswa, 16hambi nha nghumulonjelenyi, si nololya kanyhi, sunga yifisilizwe mu wutemi wo Mulungu.” 17Yakasola cikombe, yakalumba, yakatya, “Mubocele aci, mung'we wose, 18hambi nha nghumutyenyi, si nolong'wa kanyhi divayi ya Zabibu sunga wutemi wo Mulungu wuze.” 19Hanyuma, yakasola mukate yakalumba yakawubegula, yakawapela, yakutya, [“Awu wo muwili wangu wono weza kulavywa ku soko yenyu, Mweze noza nha vivi so wukumbucila nene.” 20Yakanoza nha vivyo ne cikombe, waza kondya kulya, yakatya, “I cikombe cici, co cilagane cipya co Mulungu, cono cikukangazizwa mu sakami yangu, yono yeza kwitika ku soko yenyu.] 21“Ninga mulanje, yuyo mono kongaluka yali hamonga nane baha ha zindigwa hono meza. 22Heya mbeka, u Mwana wo Munhu yakubita kuwulagwa nha vyono yatemezezwa, ninga woyi he kuli munhu yuyo mono komugaluka.” 23Baho wakanza kwiwuza weneco wose, wakutya, “Alo kowa wa hayi muli wene mono koyinoza nghani yiyi.” 24Kwali na wiwanganile muli wawo watumwa, muli za wahayi mono yakwihweswa vyono yo kowa muwaha muli wene. 25Yesu yakawatya, “Iwatemi we Makungugo wawatemile wanhu wawo kwe vilungo. Ne watemi wawa, watezwaga watazi wa wanhu. 26Ninga yilece kuwa nhavivyo muli nyenye, langa u muwaha muli nyenye yaweze nha mudodo, nayo mono kowa mulongozi, yaweze nha mono yakwituma. 27Hambi wa hayi muwaha, mono yekaye ha ndigwa, hamba mono yakwitumama? Ane nghuwona, yuyu mono yekaye ha ndigwa yo muwaha. Ninga hamba yiwe nhavivyo, ane hali nyenye ninha mono yakwitumama. 28“Ninga anye yo nyenye mono mwali muli hamonga nane mu mapango gose mu majelo gangu, 29nane nomupelenyi wutemi, nha vyono Baba yamhela. 30Musume kulya no kung'wa ha wulilo wangu mu wutemi wangu. Nanye molokwikala mu magoda go wutemi mukuwaling'aniza i milango yikumi na myejete ya Isilayeli.” 31“Simoni, Simoni wuhulicize, Setani yakomboywe ho yamupetenyi anye nha vyono munhu kapetaga wuhemba, 32ninga ane nghukulombela agwe Simoni, wihuwilo wako ho wulece kucepuka; nagwe kolo wukumbuyila kanyhi, ho wuwasikamye wanduguzo.” 33Nayo Petelo yakatya, “Muwaha, ane niwikanize cibitane nagwe sunga ko ku jela, hamba no kufwa du hamonga nagwe.” 34Yesu yakamupitula yakatya, “Nghukulonjela Petelo, zuwali lono nzogolo yowa yikali sinalila, kowa wakondya kunghana kali kadatu wukutya, si wumanyile ane.” 35Yesu yakawawuza wejizwa wakwe yakutya “Lululya lono nghamutumenyi mwali musina mufuko wa mapesa, hamba mukoba, hamba malatu, wulenyi, mwanjila cinji?” Wakatya, “Ng'o.” 36Nayo yakawatya, “Ninga alu, mono yena mufuko wa pesa, yawusolaje, na mono yena mukoba nhavivyo. Nayo mono yasina mumaje yaguze musweko wakwe, yagule mumaje. 37Hambi nha nghumutyenyi, vyono yiyi yono yandikwa mu Mandiko Gono Gelile, ‘Yawalilizanwa hamonga ne wahodanji.’ Siyoleka kufisilizwa. Hambi yono yatemezezwa, nha yeza kuficila ku mudumo wayo.” 38Nawo wakatya, “Muwaha, wulanje, ayi mimaje myejete,” nayo yakawatya, “Hodu yakwila.” 39Yesu yakalawila, yakabita kwi'tunda lye Mizeyituni nha vyono yali yazoweye, ne wejizwa wakwe wakamutyatya. 40Nayo yaza fika hanhu baho, yakawatya, “Lombenyi ho mulece kwinjila mu wujelwe.” 41Yakatemanuka kuli wene yakabita wutali wa nghanzo ye'bwe lyono ligumiywe, yakafugama yakalomba, yakutya, 42“Baba, hono wende, wumbusize cikombe cici co Wusungu, ninga si wuhile wangu, langa wuhile wako witumwe.” [ 43Malayika kulawa ku wulanga, yakamulawila, yakamupela vilungo. 44Nayo vyono yali mu wusungu wuwaha, yakehinda kulomba, ne lituguti lyakwe, likawa nha mabanhi ga Sakami gakasulula ho hasi.] 45Nayo yaza kondya kulomba, yakawaziza wejizwa wakwe, yakawagana wagonile so wuzinguce, 46yakawatya, “Alo nye, nhawule mugonile? Inucenyi ta mulombe, ho mulece kwinjila mu wujelwe.” 47Lono yali yakali kulonga, walanje nhavi, lipuga lye wanhu likaza, lina na mono yacemwaga Yuda, muyagwe na walya, iwatumwa we likumi na wejete, yawalongoleye. Nayo Yuda yakamusejelela Yesu ho yamunonele. 48Ninga Yesu yakamutya, “Yuda, alo wukumugaluka Mwana wo Munhu ko wunonele hongo?” 49Nawo wejizwa wakwe waza kuwona zono zikwitumwa baho, wakatya, “Muwaha citumamile mimaje yetu?” 50Muyawo yunji yakamutowa no mumaje u mwitumami wo Mukohani muwaha, yakamubuha likutu lyo kulume. 51Baho Yesu yakatya, “Lecenyi ta hadodo.” Yakamupamiza likutu munhu yuyo, yakamuponya. 52Yesu yakawatya wakohani wawaha, ne wawaha we walindilizi we Nyumba yo Mulungu ne wanyamhala wono waza kumwibata. “Alu muza kunyibata mwina ne mimaje ne zinhumbi, kotya nha nili muhizi? 53Lono caswezanaga nanye nhondo zose mu Nyumba yo Mulungu, nha si mwasuma kunyibata, ninga aci co cipango cenyu, co cipango co wutemi we citi.” 54Wakamwibata Yesu, wakamulongoza, wakamutegula ku kaya yo Mukohani muwaha. Na Petelo yakamutyatya yakujendela kutali. 55No moto wali mupembwe haciligati ye likumbo lya kunze, nawo wakekala hamonga, na Petelo yakekala mu ciligati yawo. 56Mwitumami yumonga we cihinza, yaza kumuwona Petelo yekaye behi no moto, yakamulanga muno, yakatya, “Munhu ayu nayo yali hamonga na Yesu.” 57Ninga Petelo yakakana yakutya, “Gwe go muhinza! Ane sinimumanyile.” 58Na hanyuma hadodo munhu yunji yakamuwona Petelo, yakatya, “Na gwegwe wuli muyawo.” Ninga Petelo yakatya, “Go munhu 'gwe, ane yo si nene.” 59Hanyuma kanyhi yaza kupuluta kotya saa monga, yunji nayo yakajendelela kulonga yakutya, “Mbeka yuyu nayo yali hamonga nayo, hambi nayo nha kalawa ku Galilaya.” 60Ninga Petelo yakatya, “Go munhu 'gwe, si manyile zono wukulonga.” Na lulo baho du lono yali yakali kulonga zizo, nzogolo yikalila. 61U Muwaha Yesu yakapituka yakamulanga Petelo. Nayo Petelo yakayikumbucila nghani yono yalonjelwa no Muwaha yono yamutya, “Zuwali lono nzogolo yowa yikali si nalila, kowa wakondya kunghana kali kadatu.” 62Baho Petelo yakalawila kunze, yakalila muno muno. 63I wanhu wawalya wono wamwibata Yesu, wakamutowa no kumuzwajiza. 64Wakamuwopa na citambala ku meso, wakamuwuza, wakutya, “Ta wucitambulilaje, mono yakutowile nani? 65Wakamutovulanga no kumulonganga makani menji ga maligo.” 66Waza kwela, mukung'ano we walongola we wanhu, wakekongholela hamonga ne Wakohani wawaha hamonga ne wejizi wo Wulajilize, wakamutegula Yesu hamwande ye libalaza lyawo. 67Nawo wakamutya, “Cilonjelaje ta, hono yo gwegwe Kilisito.” Ninga mwene yakawatya, “Hamba nimulonjelenyi, si mokwihuwila ng'o, 68na hamba hono nimuwuzenyi, si momhitula. 69Ninga ku wulawa lulu, momuwona u Mwana wo Munhu yekaye ku muwoko wo kulume wo Mulungu.” 70Baho wose wakatya, “Alu wo wutya agwe wuli Mwana wo Mulungu hongo?” Nayo yakawatya, “Nyenye mukulonga vyono, he yo nene.” 71Nawo wakatya, “Alu kanyhi cosaka wuhomelezi wa cici? Hambi sese weneco nha cimuhulika yakulonga ko mulomo wakwe mweneco.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\