LUKA 23

1Yikenuka mhuga yose, wakamuleta kuli Pilato. 2Wakanza kumusonjeza, wakutya, “Cimuwona yuyu yakuwafunda vibi i wanhu wetu, yakulemeza walece kulipa kodi kwa Kayisali, yakwiyitya ati mwene yo Kilisito Mutemi.” 3Pilato yakamuwuza Yesu yakutya, “Ati, yo gwegwe Mutemi we Wayahudi?” Yesu yakamupitula, yakatya, “Kulonga he gwegwe.” 4Pilato yakawalonjela Wakohani wawaha ne lipuga lye wanhu yakutya, “Ane singhuwona lisutya lyo lyose muli munhu yuyu.” 5Ninga wene wakacila kutya, “Yakusagahaza wanhu so mafundo gakwe, mu yisi yose ya Yudiya, yamuliziza ku Galilaya sunga naluno alu, yali baha.” 6Pilato yaza hulika zizo yakawuza yakutya, “Alu munhu yuyu munya Galilaya?” 7Nayo yaza manya vyono Yesu yali mu wutemi wa Helode, yakamutegula kuli Helode, hambi mwene Helode nha yali yali mu Yelusalemi vilo vivyo. 8Nayo Helode yakasecelela muno yali yeza kumuwona Yesu, hambi nha yali yahulika za Yesu, holeka yalanjililaga vilo vinji, yasume kumuwona kwe meso gakwe mweneco. Hamonga na zizo, yali yetumbiye kumuwona Yesu yakunoza citanjilo. 9Helode yakamuwuzawuza Yesu nghani nyinji, ninga Yesu siyamupitula cinji. 10Wakohani wawaha ne wejizi wo Wulajilize, wakema, wakehinda muno muno kumusonjeza. 11Helode hamonga ne Wasilikale wakwe, wakamukoza cevu Yesu, no kumuzwajiza; hanyuma wakamuvwika mwenda we citemitemi, wakamugomola kuli Pilato. 12Lizuwa lilyo ho welamulila wa Helode na Pilato, hambi nha wali wesulile. 13Pilato yakawacemela hamonga Wakohani wawaha ne walongola ne wanhu, 14yakawatya, “Mundetela munhu ayu, mukutya, yakufunda wanhu vibi, ale hulicizenyi, lono nimuwuzize hali nyenye, si mbwene hamba wusutye wo wose muli mwene, muli zizo zono mukumusonjeza, 15hamba si nene du, langa sunga na Helode siyawene yisutya lyo lyose, na yo yilecile kamugomola kanyhi kono kwangu. Holeka yikwijela vyono munhu yuyu, si yanozize nghani yo yose yimbi, yono yoleka yawulagwe. 16Holeka notya yakunwe viboko, hanyuma nomukombola.” [ 17Na mu zi sikukuu za Pasaka, Pilato yali yimunojeye yawawopolele mufungwa monga.] 18Ninga wose wakazozeza hamonga, wakutya “Wumuwusaje ayu, langa wuciwopolele Balaba.” 19(Balaba yo munhu mono yatajilwa mu jela, so wuma wono yawuleta mweneco mwi'kaya, kanyhi na ku soko yo wuwulaji.) 20Pilato yahilaga kumuwopolela Yesu, holeka yakawalonjela kanyhi, 21ninga wene wakazoza, wakutya, “Wumutumbice mu musalaba, Wumutumbice mu musalaba!” 22Pilato yakawatya lwe kadatu, “Alu kahodanga nghanici munhu ayu? Ane si mbwene lisutya lyo lyose muli mwene lyono lyoleka yafwe, holeka nomukuna viboko, hanyuma nimuwopolele.” 23Ninga wene wakacila kuzoza muno muno, wakutya, yimunojeye Yesu yatumbikwe mu musalaba. Ne ndumilizo, nhondo mazi gawo gakasuma. 24Holeka Pilato yakadumula nghani vyono wuhile wawo wufisilizwe. 25Yakamuwopolela Balaba mono wamusakaga, mono yali mudindile mu jela, ku so wuma no wuwulaji, ninga yakamukombola Yesu kuli wene, wamutendele vyono wasakaga. 26Na lono wamutegulaga, waketang'anila na munhu monga mono yacemwaga Simoni, munya Kilene, yalawaga mu matumbi. Wakamwibata, wakamupiciza musalaba, wetembase na Yesu. 27Wakamutyatya wanhu wenji muno; na mumo mwali mowali wacekulu wono wamulililaga muno. 28Ninga Yesu yakawapitucila, yakatya, “Nye wacekulu wa Yelusalemi! Mulece kundilila ane, langa mwiyililile nyenye nyo weneco ne wana wenyu. 29Hambi lanjenyi, vilo nha vyolokuza vyono wanhu wolotya. ‘Wamoti iwagumba, na we zinda zono si zilelaga, ne matombo gono si gosaga.’ 30Mwipango lilyo i wanhu ho wolokwanza kugalonjela matunda, ‘Mucigwilaje.’ ne vigongo, ‘Mucigubice.’ 31Hono wanhu wakutenda zizi mwibici lidece, ma mwibici likavu ho zowa wule?” 32Wakawasola kanyhi na wanhu wanji wejete, wahodanji, wawulagwe hamonga na Yesu. 33Nawo waza fika hanhu hono hatezagwa, “Cipala,” ho wamutumbika Yesu mu musalaba hamonga na wawalya wahodanji wejete, yunji ku muwoko wo kulume u muyagwe ku muwoko wo kucekulu. 34Yesu yakatya, “Baba, wuwanenele, hambi nha si wamanyile yono wakwituma. Hanyuma wakagawana vivwalo vyakwe mu nzila yo kutowa kula.” 35Wanhu wakawa wemile baho wakulanga. Ne walongola wakamuzwaga, wakutya, “Yaponyaga wanji, alu yeponye mweneco hono yo mweneco Kilisito wo Mulungu, u muhagulwa wakwe.” 36Ne wasilikale nawo wakamuzwaga, wakaza, wakamupela siki, 37wakutya, hono yo gwegwe Mutemi we Wayahudi, ale wiponye go mweneco. 38Hacanyha yakwe wakawika Mandiko gono gakutya “Ayu yo Mutemi we Wayahudi.” 39Yu monga muli wawalya wahodanji, wono watumbikwa mu misalaba hamonga nayo, yakamutovula yakutya, “Alo si yo gwegwe Kilisito? Ale wiponye go mweneco, wuciponye na sese.” 40Ninga muhodanji muyagwe yakamutacila, yakatya, “Alu 'gwe, si wukumogopa Mulungu hamba hadodo? Nagwe wuli mu wulipicizwe wuwo. 41Nase mbeka yo ling'ani yetu, hambi nha cikulipicizwa nha vyono yicinojeye ku so metumo getu. Ninga Munhu ayu, siyetuma cinji cibi.” 42Hanyuma yakatya, “Yesu wunghumbucile kolo wukuza mu wutemi wako.” 43Yesu yakamutya, “Mbeka nghukulonjela, izuwalili du, cowezana nane ku Wulanga.” 44Yikawa nha saa sita ye misi, lizuwa likatukuwala, citi cikadinda mu yisi yose, sunga saa tisa, 45ne libupa lyo mwenda lyono lyali litumbikwe mu Nyumba yo Mulungu, likademuka haciligati. 46Yesu yakalila ne lizi yiwaha yakatya, “Baba, nghuwika muhe wangu mu Miwoko yako.” Yaza kukondya kulonga zizi, hodu yakawa kufwa. 47U muwaha we wasilikale yigana, yaza kuwona zono ziweye, yakamukumya Mulungu, yakutya, “Mbeka munhu ayu, yali yali ling'ani.” 48Ne wanhu wose wono wali wekongholeye baho kuzilanga zizo, waza wona zono ziweye, wakawuya kwawo wakwibinha mu zimhambaga so wukalale. 49We cimanyi wakwe wose, ne wacekulu wono wamutyatyaga Yesu wakulawa Galilaya, wakema kutali wakuzilanjilila zizi. 50Kukawa na munhu yunji litagwa lyakwe Yusufu, mono yali munya citumbi cinji, ce Wayahudi, cono cicemwaga Alimataya. Yali munhu muswanu na wa cogopo. 51Mono yalanjililaga u wuze wo wutemi wo Mulungu. Yali muyagwe na walya we libalaza liwaha lye Wayahudi. Ninga hamba nhavivyo siyelumbaniza mwi'tumo lyawo lilyo. 52Mwene yakabita kuli Pilato yakawulomba u muwili wa Yesu. 53Yakawutungula mu musalaba, yakawuwopa na mwenda wa bafuta, yakawuzika mu citenjelo cono catulwa mwibwe, cono cali cikali sinawikwa munhu. 54Ilizuwa lilyo, lyali lizuwa lye Ijumaa, no wuwikanize we lizuwa lye Sabato wali weza kwanza. 55Ne wacekulu wawalya wono wamutyatyaga Yesu ku wulawa ku Galilaya, wakamutyatya Yusufu, wakacilanga citenjelo, na vyono u muwili wa Yesu wazikwa. 56Wakawuya kwawo, wakanozeleza mafuta ge mhunjile swanu. Na mu Sabato wakaceha nha vyono yalajilizwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\