LUKA 24

1Mwizuwa lye Jumapili, hakali mitondo muno muno, wacekulu wawalya wakabita ku citenjelo, wategulize ne manukato gono wali wawikaniza. 2Wakawona vyono libwe lyabidusizwa hamhelo ye citenjelo. 3Wali weza kwinjila mugati ye citenjelo, hamba siwawuwona u muwili wo Muwaha Yesu. 4Na lono wali wakali kwizina so nghani yiyi, hobaho wakawona wanhu wejete, wono wali wavwalile myenda yono yikung'alala, wemile behi nawo. 5Wacekulu wawo wakenjilwa no woga, wakenamya wusu wawo hasi. Hobaho i wanhu wawalya wejete wakawatya, “Alo so cici mukumulondola u mumi muli wono wafwiye? 6Si yali baha ye, kazuka, kumbucilenyi vyono yakamulonjelenyi lono yali yakali ku Galilaya; 7lono yatya, u Mwana wo Munhu si koleka kukombolwa kuli wanhu wabi, nawo womutumbika mu musalaba ne lizuwa lye kadatu kozuka kanyhi.” 8Baho wacekulu wawalya wakazikumbucila zinghani zakwe. 9Wakawuya kulawa ku citenjelo, wakawaganulila walya i watumwa we likumi na monga, ne wayawo wose, zinghani zizi zose. 10Na wono wawaganulila iwatumwa zinghani zizi, wali wa Malyamu Magadalena, na Yowana, na Malyamu u nyina wa Yakobo: hamonga ne wacekulu wanji, wono wali wali hamonga nawo. 11Nawo i watumwa wakaziwona nghani zizi kotya nha nzwaji du, holeka si wehuwila. 12Ninga Petelo yakenuka, yakabita lumangho sunga ku citenjelo. Nayo yaza kusunjilila mugati mu citenjelo, yakawona myenda ye bafuta du yili wene. Yakawuya kwakwe, akuno yakwizina muli zizo zono ziweye. 13Na mwizuwa lililya, wanhu wejete wayagwe ne wejizwa wa Yesu, wabitaga ku citumbi cono catezagwa Emawu, cihinzo ca kilometa yikumi na monga kulawa ku Yelusalemi. 14Nawo wasimulilaga zizo zose zono zali zijeye. 15Kukawa lono wasimulilaga no kwiwuza, Yesu mweneco yakejela yakajendana nawo. 16Wakamuwona kwe meso, ninga si wasuma kumumanya. 17Yakawatya, “Nghanici zono mukujenda mukwiganulila?” Wakema akuno wasininghaye. 18Yumonga litagwa lyakwe Kileyopa, Yakapitula yakamutya, “Alo 'gwe wuli mujenzi wuli wene mu Yelusalemi, ho wulece kuzimanya zizi zono ziweye mumu mu vilo vivi vicefu?” 19Nayo yakawatya, “Nghanici lo?” Nawo wakamutya, “Zinghani zono zamutuga Yesu wa Nazaleti. Mono yali muwizi we vilungo mu mulimo, na mu zinghani hali Mulungu, na hali wanhu wose. 20Wakohani wawaha ne watemi wetu, wamulavya, yaling'anizwe yafwe, wakawa kumutumbika mu musalaba. 21Nase cetumbilaga cikutya, yo mwene mono kokomboza Isilayeli. Na muli zizi zose, izuwali lye zuwa lye kadatu kulawa vyono zanozwa zizi. 22Na kanyhi wacekulu wanji wa mu mhuga yetu wacitinusa, wono welawiye ku citenjelo. 23Nawo hamba si wawuwene muwili wakwe, weza kuwuya, wawa kutya, wamalayika wawalawila, wono wateye vyono mumi. 24Na wanji wayetu wabita ku citenjelo, nawo wawona vyono yo nha vivyo du, vyono walonjile wacekulu, ninga mwene Yesu si wamuwene.” 25Nayo Yesu yakawatya “Nhawule muli walele nhavivi, kanyhi muli wakamu mu zinhumbula zenyu, kuzihuwila zose zono walonga wawizi? 26Wulenyi, si yali yimunojeye Kilisito kugazwa nhavivyo, ho yenjile mu nhojo yakwe?” 27Yesu yakawaloloseza zose za mu Mandiko Gono Gelile, zono zali zimunojeye mwene, ku wulawilila kuli Musa, sunga na mu wawizi wose. 28Waza kusejelela ha citumbi cono wabitaga; nayo yakawa nha yakupulutiza, 29ninga wene wakamunena wakutya, “Wikalaje nase, hambi lizuwa nha lyaswa, ne citi ceza kwinjila.” Yakenjila nawo mu citumbi, yakekala nawo. 30Kukawa, lono yali vikalane nawo ha ndigwa, yakawusola mukate, yakawulugutiza, yakawubegula, yakawapela. 31I meso gawo gakenzelulwa, wakamumanya. Ninga mwene yakawuka si wamuwene. 32Wakeyitya, “Wule 'ti, zinhumbula zetu si zali nha zikwaka muli'se lono yali kulongana nase mu nzila, na lono yali kuciloloseza ze mandiko?” 33Wakenuka lulo baho, wakawuya ku Yelusalemi, wakawagana wawalya i watumwa we likumi na monga wekonghoye, hamonga na walya wanji wono wali nawo; 34wakutya “U Muwaha kazuka mbeka, kelajila kuli Simoni. 35Nawo wa walya i wanhu wejete, wakawalonjela zizilya zono waziwene mu nzila, na vyono wamutanga Yesu mu wubegule wo mukate.” 36Na wawalya i wejete lono walongaga zizi, Yesu yakema haciligati yawo, yakawatya, “U mulamu weze muli'nye.” 37wakatinuka, no woga wukawebata, wakutya lunji wawona mwenzenze. 38Ninga mwene yakawatya, “So cici mwina woga, na so cici mwina mahwele mu zinhumbula zenyu? 39Lanjenyi mawoko gangu ne magulu gangu, vyo yo nene mweneco, munyalabataje munanje; hambi mwenzeze nha wusina muwili ne mafupa, nha vyono mukumbona ane nina navyo.” 40Yaza longa zizi, yakawalajila mawoko gakwe, ne magulu gakwe. 41Na lono wali wakali si wakwihuwila so nyemo no wizine, Yakawatya “Mwina cinji co kulya baha?” 42Wakamupela cibimha ca somba cinyanywe. 43Yakasola yakalya ha meso gawo. 44Yakawatya, “Azi zo nghani zono namulonjelenyi, lono nali nghali hamonga nanye, nha vyono yali yinojeye kuzifisiliza zose, zono nandicilwa mu wulajilize wa Musa, na mu wawizi, na mu Zabuli.” 45Hanyuma yakawagubulila mahala gawo, ho wasume kugatanga Mandiko Gono Gelile. 46Yakawatya, “Vyo yandikwa, vyono yimunojeye Kilisito yatamiswe, na mwizuwa lye kadatu yimunojeye yazuce muli wafu. 47Na kanyhi yinojeye mwi'tagwa lyakwe, kuganula wunene, no wuwopolelwe wo wubi, kuli makungugo gose, kwamuliziza ku Yelusalemi. 48Nanye yo nyenye mono muli wahomelezi wa zizi. 49Nane nomuletelenyi yuyo mono Baba yehuwiza vyono komutuma, ninga mulindilize mumo mwi'kaya, sunga muvwikwe i vilungo avilya vya kucanyha.” 50Yakawategula sunga ku Betaniya, yakenula miwoko yakwe, yakawalugutiza. 51Kukawa lono yawalugutizaga, yakawaleka, yakasolwa, yakabita ku wulanga. 52Nawo wakamuhemba, wakawuya ku Yelusalemi wena ne nyemo mbaha, 53wakekala vilo vyose mu Nyumba yo Mulungu akuno wakumulumba Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\