LUKA 3

1Mu mwaka we likumi na mihano wo wutemi wa Kayisali Tibeliya, Pontiyo Pilato yali mutemi wa Yudiya, na Helode yali mutemi wa Galilaya, no mwanakwawe Filipo yali mutemi wa zi'si za Ituleya na Telakoniti, nayo Lusaniya, yali mutemi wa Abilene, 2na Anasi na Kayafa wali wo wukohani wuwaha. Mu cipango cico, i nghani yo Mulungu yikamuziza Yohana u mwana wa Zekaliya ku nyika. 3Yohana yakabita mu yisi yose yono yipilime Yoludani, yakawa kuganula vyono yiwanojeye wanhu wanene no kubaputizwa, ho Mulungu yawawusize wubi wawo. 4Nha vyono yandikwe mu citabu co muwizi Isaya, “Lizi lya munhu likuhulikwa ku nyika, Nozelezenyi nzila yo Muwaha, Gololenyi wukolo wakwe, 5Malolo gose gafucilizwe, Ne matunda ne vigongo vyose vitenjelemulwe, Ne vipeto vigololwe, Ne zinzila zono zina makombo zitelemezwe. 6Ne wanhu wose wowona u wukombozwe wo Mulungu.” 7Holeka yakawalonjela wanhu wenji wono wamubitilaga ho yawabaputize, “Anye nyo zindelo ze zinzoka, mono yamusugulenyi mutize likuwo lyo Mulungu lyono likuza nani? 8Holeka mulajile mu metumo genyu nha vyono mwakondya kunena.” Hamba mulece kwamula kutya mu wiganicize wenyu, “Ase Abulahamu yo sogo yetu.” Ane nghumulonjelenyi mbeka, vyono Mulungu yadahile kugapitula i mabwe gaga gawe wana wa Abulahamu. 9Sunga nalu nhemo mbikwe ha masina ge mabici, no mubici wo wose wono siwukulela mikalo miswanu, wotemangwa no kutajilwa mu moto. 10Wanhu wenji wakamuwuza wakutya, “Alu citende wule?” 11Yakapitula yakawatya, “Mono yena misweko myejete, yamugawile muyagwe mono yasina, na mono yena ndigwa, yatende nhavivyo.” 12Watoweza kodi nawo wakaza ho wabaputizwe, wakamuwuza, “Gwe mwijizi, na'se ma citende wule?” 13Yakawatya, “Mulece kutoweza kodi kuciza nha vyono mwalajilizwa.” 14Ne wasilikale nawo wakamuwuza wakutya, “Ase ma, nase citende wule?” Yakawatya, “Mulece kogofya munhu, hamba kuwasolela wanhu vinhu vyawo kwe vilungo, hamba kumusonjeza munhu wo wose ko wulambi, mukwizwe ne misahala yenyu.” 15Vyono wanhu walanjililaga cinji, wakawa kwiwuza mu zinhumbula zawo za Yohana, “Alu yidahice lunji yo mwene Kilisito?” 16Yohana yapitula yakawatya wose, “Ane nghumubaputizenyi mu malenga, ninga yakuza mono yali vilungo kuciza ane, hamba si nghwiliye kukowolola mikowa ye malatu gakwe, mwene komubaputizenyi mu Muhe Mono Yelile na mu Moto. 17U mwene yenha munhu mono yebate luheneko mu mawoko gakwe, ho yezeze lukulu cuga cakwe, no kututicila wuhemba mu nyumba yakwe; ninga mawaje yagaticimize no moto wono si wuzimaga.” 18Hamonga ne zinghani zinji nyinji, Yohana yakawakong'onheza i wanhu akuno yakuwaganulila Luganuzi Luswanu. 19Ninga Yohana yamutacila Helode u muwaha we yisi ku soko vyono yali yamusolile Helodiya u mugolece wo mwanakwawe, no kumutola, na ku so mabi gose gono yatendaga Helode. 20Na Helode yakonjeleza wubi wakwe so kumudindila Yohana mu jela. 21Kukawa waza kubaputizwa wanhu wose, Yesu nayo yakabaputizwa, na lono yalombaga, wulanga wukagubuka, 22no Muhe Mono Yelile yakamutimila, futa yakwe, yehwanile nziwa, lizi likalawa ku wulanga likutya, “Agwe yo gwegwe Mwanangu mwendece, mono nyendezwe nagwe.” 23Yesu mweneco lono yamulila u witumami wakwe calinze, yali yaficile nha myaka makumi madatu, ne wanhu waganicizaga vyono mwene yo mwana wa Yusufu mwana wa Heli. 24Heli yali mwana wa Matati, mono yali mwana wa Lawi, mwana wa Meliki, mwana wa Yanayi, mwana wa Yusufu, 25mono yali mwana wa Matatiya, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesili mwana wa Nagayi, 26mono yali mwana wa Maati, mwana wa Matatiya, mwana wa Semeyini, mwana wa Yoseki, mwana wa Yuda, 27mono yali mwana wa Yowanani, mwana wa Lesa, mwana wa Zelubabeli, mwana wa Salatiyeli, mwana wa Neli, 28mwana wa Meleci, mwana wa Adi, mwana wa Kosamu, mono yali mwana wa Elimodomu, mwana wa Eli, 29mono yali mwana wa Yoshuwa, mwana wa Eliyezeli, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Lawi, 30mono yali mwana wa Simiyoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yusufu mwana wa Yonamu, mwana wa Eliyakimu, 31mono yali mwana wa Meleya, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Natani, mwana wa Dawudi, 32mono yali mwana wa Yese, mwana wa Obedi, mwana wa Bowazi, mwana wa Salimoni, mwana wa Nasoni, 33mono yali mwana wa Aminadabu, mwana wa Adimini, mwana wa Alini, mwana wa Hezeloni, mwana wa Pelezi, mwana wa Yuda, 34mono yali mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Abulahamu, mwana wa Tela, mwana wa Naholi, 35mono yali mwana wa Selugu, mwana wa Leyu, mwana wa Pelegu, mwana wa Ebeli mwana wa Sela, 36mono yali mwana wa Kayinani, mwana wa Alipakishadi, mwana wa Semu, mwana wa Noha, mwana wa Lameci, 37mono yali mwana wa Metusela, mwana wa Enoci, mwana wa Yaledi, mwana wa Mahalaleli, mwana wa Kayinani, 38mono yali mwana wa Enosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mono yali wo Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\