LUKA 5

1Izuwa linji Yesu yali yemile ha nhumbi ye lilamba lya Genesaleti, ne wanhu wenji wali wamupilime, wakuyihuliciza Nghani yo Mulungu, 2yakawona ngalawa nyejete zili ha mwejelele we lilamba; ninga wanimula zisomba wali walawaniza wakuzikwema zinyavu zawo, 3Yesu yaza kwinjila mu ngalawa yimonga yono yali ya Simoni, yakamusaka Simoni yayitezeze mu malenga kutali hadodo no mwejelele we lilamba, yakekala mu ngalawa yakagejiza mapuga ge wanhu yekaye mu ngalawa. 4Yaza kondya kulonga, yakamutya Simoni, “Wuyitezaje i ngalawa sunga ha cisolo, mukazitajile zinyavu zenyu ko wunimule we zisomba.” 5Simoni yakapitula yakatya, “Muwaha, cititilika cilo cose sunga wela cikunimula somba, hamba kutuga cinji, ninga ku so wulonje wako, nozitajila zinyavu.” 6Nawo waza noza nhavivyo, wakatuga somba nyinji muno, sunga ne zinyavu zawo zikanza kudemuka, 7wakawacema wayawo wono wali mu ngalawa yinzagwe, waze wawataze, nawo wakaza, wakazimemya zisomba mu zi ngalawa zose vyono nyejete, sunga zikawa behi no kudodomela. 8Simoni Petelo yaza kuziwona zizo, yakafugama hamwande ya Yesu, yakutya “Wuwuce hono hangu, Gwe Muwaha, hambi ane nha nili munhu mubi.” 9Simoni hamonga ne wayagwe wose, wezina ku soko yo wunimule we zisomba nyinji nhavivilya. 10Yakobo na Yohana nawo nhavivyo, wana wa Zebedayo, wono wali wahanjile na Simoni. Yesu yakamutya Simoni, “Wulece kogopa, vyono wukulawa lulu kowa kuwanimula wanhu.” 11Nawo waza kuzileta zingalawa zawo kwi'sangha, wakaleka vyose, wakamutyatya. 12Kukawa Yesu lono yali mu kaya yinji, mwali na munhu mutamwa wa wukoma muwili wose, nayo yaza kumuwona Yesu, yakafugama yakamunena Yesu yakutya, “Gwe go Muwaha, hono wende, kosuma kunghwema.” 13Yesu yakagolola muwoko wakwe, yakamupamiza, yakutya, “Nyendile wukwemwe.” Lo lulolulo wukoma wukamuleka. 14Nayo Yesu yakamutya “Wulece kumulonjela yunji: langa wubite, wukelajile kuli mukohani, wukalavye cilavywa so wezwe wako, nha vyono Wulajilize wa Musa wukutya, ho wuwe wuhomelezi kuli wene vyono wapona.” 15Ninga zinghani za Yesu zikacila kumanyika hanhu hose. Ne wanhu wenji wakekonghola ho wamuhulicize, no kuponywa wutamwa wawo. 16Ninga mwene yakabita hanhu hono hasina wanhu no kulomba. 17Kukawa mwizuwa linji lono Yesu yejizaga: Wafalisayo ne wejizi wo Wulajilize, wono walawa ku vitumbi vyose vya Galilaya na Yudiya na Yelusalemi wali wekaye baho; ne vilungo vyo Mulungu vyo kuponyezya watamwa vikawa muli mwene. 18Hobaho wakaza wanhu wamudinghuye mu citanda munhu mono yali yadejepe muwili wose; wakajela kumwinjiza kugati, wamuwice hali Yesu. 19Ninga so winji we wanhu, si watuga nzila yo kwinjilila, holeka wakapula mwi'tembe, wakamutimizya mutamwa mwi'langa, hamonga ne citanda cakwe sunga ho hali Yesu. 20Yesu yaza kuwona wihuwilo wawo vyono wuwaha, yakamutya yuyo munhu. “Mwendece, kunenelwa wubi wako.” 21Wejizi wo Wulajilize ne Wafalisayo wakanza kwihwesa, wakutya, “Yuyu yo munhu ci, mono yakumutovula Mulungu? Hasina munhu mono kosuma kunenela wubi, langa hono si Mulungu yali wene.” 22Ninga Yesu yakawatanga mahweso gawo, yakapitula yakawatya, “Alo mukwihwesa cici mu zinhumbula zenyu?” 23Ya hayi yono mhelu, kutya Kunenelwa wubi wako, hamba kutya winuce wujende? 24Ninga nyendile mumanye vyono u Mwana wo Munhu yena Wulajilize kono'nze kunenela wubi. Baho yakamutya munhu mono yali yadejepe, “Winuce, wudinghule citanda cako wubite ku kaya.” 25Hobaho munhu yuyo mono yali yadejepe, yakenuka ha mwande ya wose, yakadinghula citanda cakwe, yakabita ku kaya, akuno yakumukumyo u Mulungu. 26Wose wakezina no kwibatwa no woga, wakamukumya Mulungu, wakutya, “Nye, ciwona mezino zuwali!” 27Hanyuma yayo Yesu yakalawila, yakamuwona mutoweza kodi yunji litagwa lyakwe Lawi yekaye mu hofisi, Yesu yakamutya “Wunhyatye.” 28Nayo yakavileka vyose, yakamutyatya. 29Yuyo Lawi, yakamunozeza Yesu zindigwa mu nyumba yakwe. Hakawa yipuga yiwaha lye watoweza kodi, na wanji wono wali vikalane nawo ha zindigwa. 30Wafalisayo ne wejizi wo Wulajilize wakawang'ung'ulicila wejizwa wakwe; wakutya, “Alo so cici mukulizana kanyhi mukung'wezana ne watoweza kodi ne wanyo wubi?” 31Yesu yakapitula yakawatya, “Iwanhu waswanu si wakusaka muganga; langa walya wono watamigwe. 32Hambi nha si naza kuwacema i wanhu waswanu, langa i wanyo wubi, ho wanene.” 33Nawo wakamutya Yesu, “Kenji wejizwa wa Yohana walekaga kulya, kanyhi walombaga; ne wejizwa we Wafalisayo nawo wanozaga nhavivyo; ninga wejizwa wako, walizaga kanyhi wang'wezaga.” 34Nayo Yesu yakawatya, “Mosuma 'mbi kuwasaka i walalikwa ha halusi, walece kulya lono wakali wena na bwana halusi? 35Ninga vilo vyolokuza; kolo wasolelwa bwana halusi, ho wololecela kulya mu vilo vivyo.” 36Yesu yakawalonjela cihwanicizo; “Hasina munhu mono kademulaga cilaka mu civwalo cipya, yaciwicile mu civwalo cihuma, na hono yanoze nhavivyo, kowa yademula civwalo cipya, ne cilaka cico ce civwalo cipya hamba si vyosuma kwiling'anila ne civwalo cihuma. 37Hamba hasina munhu mono katajilaga divayi mhya, mu mifuko ye zinyhingo zihuma, hambi divayi mhya nha yoyibahula i mifuko, nayo divayi yokwitika, ne mifuko yohodanjika. 38Langa divayi mhya, yinojeye kutajilwa mu mifuko ye zinyhingo zimhya. 39Hamba hasina munhu mono kosulumila kanyhi kung'wa divayi mhya, lono yakondya kung'wa divayi huma, hambi nha yakutya, ‘Divayi huma yo swanu muno.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\