LUKA 6

1Mwi'zuwa linji lye Sabato, Yesu yakakola mu migunda yo wuhemba; Wejizwa wakwe wakabena maso go wuhemba, wakagafijiha ne miwoko, wakasola zimhece wakalya. 2Ninga Wafalisayo wanji wakawawuza, “Nhawulenyi mukwituma yono yili mwiko mwizuwa lye Sabato?” 3Yesu yakapitula yakawatya, “Alo nghani yiyi si mwasoma, vyono yetuma Dawudi, mwene hamonga na wono yali yena nawo, mwipango linji lono wali wadabuka? 4Vyono yenjila mu Nyumba yo Mulungu, yakalya i mikate yono yali cilavywa kuli Mulungu, yakawapela ne wayagwe wono yali yena nawo; mikate yono yali miwikwe hali, langa wakohani du wali wene?” 5Yesu yakawatya, “U Mwana wo Munhu yo Muwaha we Sabato.” 6Kukawa mu Sabato yinji, Yesu yakenjila mu nhang'anilo yo wuhembelo, yakejiza, na mumo mwali na munhu mono muwoko wakwe wo kulume wali wudejepe. 7Wejizi wo Wulajilize ne Wafalisayo, wasakaga watuje nghani yo kumusonjezeza Yesu, holeka wakawa walindiye wawone hono komuponya munhu yuyo mwizuwa lye Sabato. 8Ninga Yesu yakawamanya i mahweso gawo, yakamutya u munhu wo muwoko wono wudejepe “Winuce, wime haciligati.” 9Yakenuka yakema haciligati. Yesu yakawatya, Nghumuwuzenyi, “Wulenyi, mwiko lu kwituma viswanu mu Sabato, hamba kwituma vibi? Kuponya wumi, hamba kwajiliza?” 10Yaza kuwalanga wawalya wose wono wali wali baho, yakamutya yuyulya munhu, “Golola muwoko wako.” Nayo yakawugolola; no muwoko wakwe wukawa kunoga. 11Ninga wene wakakolwa muno ne likuwo, wakalongana weneco wose vyono wosuma kumutendela vibi Yesu. 12Lizuwa linji Yesu yakabita kwi'tunda, kulomba; yakekala kuko cilo cose sunga wukela, yakumulomba Mulungu. 13Waza kwela, yakawacema wejizwa wakwe, yakahagula muli wene, wanhu yikumi na wejete, wawo yakawacemela litagwa lye “Watumwa.” 14Simoni mono Yesu yamupela litagwa lya Petelo na Andeleya mwanakwawe, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Batolomayo, 15na Matayo na Tomaso, na Yakobo na Alifayo, 16na Simoni mono yacemwaga Zelote, na Yuda na Yakobo, na Yuda Musikaliyota, mono hanyuma yakamugaluka Yesu. 17Yaza kutima kwi'tunda hamonga nawo, Yesu yakema hanhu hono hali hali wuhihi, hatendemaye, na baho hali howali Wejizwa wakwe wenji, no winji we wanhu wono walawa mbavu zose za Yudiya, na Yelusalemi, na ku mhwani yose ya Tulo na Sidoni, wose wakaza wamuhulicize Yesu, no kuponywa zinhamwa zawo. 18Na wono wagazagwa ne macisi, wakaponywa. 19Ne wanhu wose wasakaga wamupamize, hambi vilungo nha vyalawaga muli mwene, vikawaponya wose. 20Yesu yakawapitucila wejizwa wakwe yakatya, “Muli wamoti nyo waciwa: hambi wutemi wo Mulungu nha wenyu. 21Muli wamoti 'nye mono muli nzala alu, hambi nha molokwigutywa. Muli wamoti 'nye mono mukulila alu, hambi nha moloseka. 22“Muli wamoti 'nye, kolo wanhu wakumusulenyi, na kolo wakumusiwanulenyi, no kumulijenyi, no kuliviza litagwa lyenyu nha wetuma vibi, ku soko yo Mwana wo Munhu. 23Mu cidaha cico zilakwijela zizo, nhondo muze musecelele mwizuwa lilyo so nyemo. Hambi wuhumbilizwe wenyu nha wuwaha ku wulanga. Hambi walezi zawo nha vyo wawatendela i wawizi. 24Ninga woyi he 'nye mono muli wagoli! Hambi nha mwapegwa mwakondya wusindamice wenyu. 25Woyi he 'nye mono mwigute aluno, hambi nha molodabuka. Woyi he 'nye mono mukuseka aluno, hambi nha molokalala no kulila. 26Woyi he nye kolo wakumulumbizenyi wanhu wose, hambi walezi wawo nha vyo wawatendela i wawizi wo wulambi.” 27“Ninga ane nghumutyenyi anye mono mukuhuliciza, Muwendaje i walugu wenyu, muwatendelaje viswanu wono wakumusulenyi. 28Muwalugutize wono wakumulijitenyi, muwalombele wono wakumutendelenyi vibi. 29Munhu hono yakutowe mu luzagasa lumonga, wumupitusize no luzagasa luyagwe; munhu hono yakuboce likoti lyako, wumulecelaje ne shati yako. 30Muli wose mono yakukulomba cinji, wumupelaje, na mono yakukusolela sawo yako, wulece kuyisaka yakugomolele. 31Muwatendelaje wanhu wose, nha vyono anye mukusaka wene wamutendelenyi nyenye. 32“Hambi hono muwe kuwenda du wono wakumwendenyi, mowa mwina lilumboci? Hasina. Ku soko hamba ne wanyo wubi nawo, nha wetumaga nhavivyo. 33Na hono muwe kuwatendela viswanu wono wakumutendelenyi viswanu du, mowa mwina lilumboci? Hambi nha sunga ne wanyo wubi nawo nha watendaga nhavivyo. 34Na hono muwe kuwakopesa wono mwitumbiye vyono womugomolelenyi kanyhi, mowa mwina lilumboci? Ku soko sunga ne wanyo wubi nawo nha wawakopesaga i wanyo wubi wayawo, ho wagomolelwe kanyhi vyono viling'aniye. 35Vyo si yinha, ninga muwendaje walugu wenyu, muwatendelaje viswanu, mweze kuwakopesa, kuno si mukulanjilila kugomolelwa. No wuhumbilizwe wenyu wowa wuwaha, nanye mowa wana wo Mulungu Mono Yalawiliciye Muli Vyose: hambi mwene nha muswanu kuli wono wasina lilumbo na kuli wabi. 36Mweze no lusungu nha vyono u Sogo yenyu yali lusungu.” 37“Mulece kuwaling'aniza wanji, nanye ho si moling'anizwa no Mulungu, mulece kuwahosa wanji, nanye si molohoswa: muwanenelaje wanji, nanye molonenelwa. 38Wapelenyi wanji vyono wakusaka, nanye molopegwa, Heya molobocela mu miwoko yenyu cipimo ciswanu cisindilwe, cisinjisizwe, cono cimemeleceye, no kumwajika. Hambi nha mu cipimo cicilya du cono mwitumamilaga kuli wanji, co cico du cono Mulungu nayo kolomujelelenyi na nyenye.” 39Yesu yakawalonjela cihwanicizo cici “Wulenyi, u mubofu kosuma 'mbi kumutonga mubofu muyagwe? Hamba hadodo, wose wogwila mwikombo. 40U mwijizwa kowa nho mwijizi wakwe. 41Kosuma nhawule kuciwona cilagala cono cili mu liso lyo nduguyo, hamba si kukumbucilaga libici lyono lili mu liso lyako go mweneco? 42Hamba kosuma nhawule kumutya nduguyo, ‘Ndugu yangu, leka ta nghuwuse i cilagala cono cili mu liso lyako, na akuno si wukulanga libici lyono lili mu liso lyako go mweneco?’ Go mukoci 'gwe, wamule kuwusa libici lyono lili mu liso lyako, ho kosuma kuwona viswanu no kusuma kuwusa icilagala cono cili mu liso lyo nduguyo.” 43“Hasina libici liswanu lyono lilelaga mikalo mibi, hamba libici libi lyono lilelaga mikalo miswanu. 44Wanhu wawutanjilaga mubici mu mikalo yayo. Kanyhi yili calinze, vyono, wanhu si wahepaga mikuyu mu mamivya, hamba si wahepaga zabibu mu mabijili. 45Munhu muswanu, kalavyaga ziswanu kulawa mu viwutwa vyakwe vya mu nhumbula yakwe. No munhu mubi nayo kalavyaga izimbi kulawa mu viwutwa vyakwe vya mu nhumbula yakwe, hambi munhu nha kalongaga kulawa muli zono zimemile mu nhumbula yakwe.” 46“Nghuwona mukunyitya, ‘Muwaha, Muwaha,’ akuno si mukwituma zono nghulonga? 47Nomulonjelenyi cihwanicizo cono cokwila, kulajila vyono yenha mono yakunyiziza, no kuzihulika zinghani zangu no kuzituma. 48Yuyo yehwanile munhu mono yakuzenga kaya, mono yahimba hasi muno, no kuwika musinji wa mabwe, gakaza malenga menji, gakayikundujiza kaya yiyo, hamba kuyisinjisa ng'o, vyono yali yizenjigwe mu musinji wono wukamile. 49Ninga mono yakuzihulika zinghani zangu, hamba kwituma cinji, yuyo yehwanile munhu mono yazenga kaya yakwe mu muhangha caka du, hamba kuwicila musinji, malenga gakayikundujiza kaya yiyo, nayo yikagwa no kuhodanjicila lukulu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\