LUKA 9

1Yesu yakawacemela hamonga we likumi na wejete, yakawapela vilungo no wulajilize muli macisi gose, no kuponya zinhamwa. 2Yakawatuma kuganula zo wutemi wo Mulungu, no kuponya watamwa. 3Yakawatya, “Lono mukubita, mulece kusola cocose, hamba nghome, hamba mufuko, hamba ndigwa, hamba mapesa, hamba mulece kuwa na kanzo nyejete nyejete. 4Ne nyumba yo yose yono mokwinjila no kubocelwa, ale mwikalaje mumo du, sunga kolo mukuwuka mu citumbi cico. 5Wanhu hono walece kumubocelenyi, muwuce mwi'kaya lilyo, na lono mukuwuka, mugakung'unhaje manghundi gono gali mu magulu genyu, gawe wuhomelezi kuli wene.” 6Wakatuluka, wakakola mu vitumbi, wakaganula Luganuzi Luswanu, no kuponya watamwa hanhu hose. 7Ale, Mutemi Helode, yazihulika zose zono zinozigwe; yakawa na mahwele, vyono wanji watezaga, Yohana kazuka mu wafu, 8na wanji watezaga, Eliya kalawila, na wanji watezaga, vyono muyagwe ne wawizi we katali kazuka. 9Ninga Helode yakatya, “Yuyu Yohana namudumula mutwe; alu kowa nani yuyo, mono nghuhulika zizi?” Yahilaga yamuwone Yesu. 10Ne watumwa waza kuwuya, wakamuganulila Yesu zono wetuma zose. Nayo Yesu yakawasola wali wene, wakabita kwi'kaya lyono litezagwa Betesayida. 11Ninga i wanhu waza kumanya kono yabitile, wakamutyatya: Yesu yakawabocela, yakawaganulila zo wutemi wo Mulungu, nawo wono wasakaga kuponywa, yakawaponya. 12Ne lizuwa lono lyali lyeza lili behi no kugwila, wakaza we likumi na wejete, wakamutya, “Wuwelagaje wanhu wabite ku vitumbi na mu'si yono yipilime, wakalondole wugono ne zindigwa; hambi kuno nha cili mu nyika.” 13Ninga Yesu yakawatya, “Muwapele nyenye ndigwa walye.” Wakatya, “Ase cisina cinji, langa mikate mihano du na somba nyejete, lunji cibite co weneco cikawagulile ndigwa wanhu wawa wose!” 14(Hambi nha wali walume kotya elufu yihano). Yesu yakawatya wejizwa wakwe, “Muwalonjele wanhu wekale vipuga vipuga vya wanhu makumi mahano mahano.” 15Wejizwa wakanoza nha vyono wakalonjelwa, wakawekaza wose. 16Baho Yesu yakayisole mikate yiyilya mihano, ne zisomba zinyejete, yakagalamila ku wulanga, yakamulumbo Mulungu, yakavibegula, yakawapela wejizwa wakwe wawagawile wanhu. 17Wakalya wose wakeguta; wakatondoleza i vibegulwa vyono vyasigala, wakamevya nhoto yikumi na nyejete. 18Mwizuwa linji Yesu yalombaga yali wene, i Wejizwa wakwe wali wena nayo. Yakawawuza, “Alu wanhu wanhezaga nene nani?” 19Wakapitula “Wakutya, Yohana u Mubaputizi, ninga wanji wakutya, yo gwegwe Eliya, na wanji wakutya, yumonga muyagwe ne wawizi we katali kazuka.” 20Baho yakawawuza, “Ninga anye ma, munhezaga nene nani?” Petelo yapitula yakatya, “Kilisito wo Mulungu.” 21Ninga Yesu yakawalajiliza walece kumulonjela yunji nghani yiyi, yakutya, 22“U Mwana wo Munhu, si koleka kugazwa muno no kulemwa ne wanyamhala ne wakohani wawaha, ne wejizi wo Wulajilize, no kuwulagwa, ne lizuwa lye kadatu kozuka.” 23Hanyuma yakawalonjela wanhu wose, “Yunji wowose hono yahile kuza munyuma yangu, yimunojeye yekapise mweneco, yadinghule musalaba wakwe vilo vyose, yanhyatye. 24Hambi muli wose mono yakuhila kuyiponya nhumbula yakwe, yuyo yo koyajiliza; ninga muli wose mono koyajiliza nhumbula yakwe kusoko yangu, yuyo yo koyiponya. 25Hambi munhu kotuga cambuzici, hono yatuje u wugoli wose wa mono yinze, ko kwiyajiliza hamba kwiyambuza mweneco? 26Hambi muli wose mono kombonela soni nene ne zinghani zangu, nayo u Mwana wo Munhu kolomuwonela soni, yalaza kuziza mu nhojo yakwe, na yo Sogwe, na ye Wamalayika wono welile. 27Ninga mbeka nghumulonjelenyi, howali wamonga wono wemile baha, wono si wofwa lono wakali si nawuwona wutemi wo Mulungu.” 28Kukawa nha vilo munana vyapuluta, lono zali zakondya kulongwa zinghani zizi, Yesu yakawasola Petelo na Yohana na Yakobo, yakabitana nawo kwi'tunda, kulomba. 29Na lono yalombaga, futa yo wusu wakwe yikapitula, ne vivwalo vyakwe vikawa vizelu, vikung'alala. 30Na kumbe, wanhu walume wejete wakejela, wakalongana nayo, nawo wali wa Musa na Eliya, 31wono wejela mu nhojo, wakawa kulongana nayo zo wufwe wakwe wono wofisilizizwa ku Yelusalemi. 32Ale, Petelo, na wono wali hamonga nayo wali watimbile na nhongo, ninga wakenuka, wakayiwona nhojo yakwe, wakawawona na wawalya iwalume wejete wono wali wemile nayo. 33Kukawa lono wawo walume wejete wawukaga, Petelo yakamutya Yesu, “Muwaha, viswanu vyono cili baha, cizenje vibanda vidatu; cimonga cako, cimonga ca Musa, cimonga ca Eliya.” I mbeka, Petelo yalongaga zizi, akuno hamba siyakumanya na cono yakulonga. 34Na Petelo lono yalongaga zizi, ho baho baho likaza yivunde, likawagubika no mubeho: na waza kugubikwa ne livunde, i wejizwa wakogopa muno muno. 35Lizi likalawa mwivunde, likutya, “Ayu yo Mwanangu muhagulwa wangu: mweze kumuhulika.” 36Lizi lyaza nyamala, yakejela Yesu yali wene. Nawo i wejizwa wakanyamala, hamba kumulonjela yunji cinji vilo vivyo muli zono wawona. 37Kukawa mitondo yaco, lono Yesu ne wejizwa wakwe wadatu, watenenhukaga kulawa ku kulya kwi'tunda, yipuga yiwaha lye wanhu liketang'anila na Yesu. 38Na munhu yunji wa mwipuga lilyo, yakabalaluka yakutya, “Gwe Mwijizi, nghukunena wumulanje mwanangu, mwanangu we ciwene. 39Licisi limwibataga liwa munoza kawa kuzoza muno, kanyhi limupelaga cinzilisa, ne cifulo ciwa kumulawa mu mulomo. Nalyo lijendelelaga kumugaza muno, hamba kumulecela mbela. 40Nane nghawanena wejizwa wako walilavye; hamba siwasuma kulilavya.” 41Yesu yakapitula yakatya, “Anye waco mo lulelo lono lusina wihuwilo mono mwajiliye, alo cowa kwikalana nanye, no kumukangalilenyi sunga nili?” Hanyuma yakamulonjela yuyo munhu, “Mulete kuno mwanago.” 42Ale, lono yuyo mwana yazaga kuli Yesu, licisi likamugwisa hasi. Ninga Yesu yakalitacila licisi lyavu, yakamuponya mwana, yakamupela sogwe. 43Ne wanhu wose wakezina muno so vilungo viwaha vyo Mulungu. Ale, wawalya wanhu lono wezinaga so zose zono yetuma, Yesu yakawatya wejizwa wakwe, 44Muteje makutu genyu, muzikamise zinghani zizi: “U Mwana wo Munhu nha kolavywa mu mawoko ge wanhu.” 45Ninga wene si wezuka nhunizo ye nghani yiyi, hambi nghani yiyi nha yali hundikwe kuli wene, ho walece kuyitanga; nawo wakogopa kumuwuza ze nghani yiyi. 46I wejizwa wakawa kwiwanganila weneco wose, mono kowa muwaha kuciza wayagwe yo wa hayi. 47Ninga Yesu yakagamanya mahweso gono gali mu zinhumbula zawo, holeka yakasola mwana mudodo, yakamuwika behi nayo, 48Yakawatya. “Muli wose, mono komubocela mwana yuyu mudodo mwi'tagwa lyangu, yakumbocela nene: na muli wose mono yakumbocela nene, yakumubocela mono yanhuma, hambi u mudodo muno muli nyenye, nha yo muwaha wa wose.” 49Yohana yakawacilila yakatya, “Muwaha, camuwona yunji yakulavizya macisi mwi'tagwa lyako; cikamulemeza, hambi nha si yakujendana na'se.” 50Ninga Yesu yakamutya, “Mulece kumulemeza: hambi mono si yali cinyume nanye, ayo muyenyu.” 51Kukawa, vilo vyo wunyasulilwe wakwe Yesu wo kubitila ku wulanga vyeza kusejelela, mwene Yesu yakawa yena yo wubita ku Yelusalemi. 52Yakatuma watumwa walongole; wakabita, wakenjila mu citumbi cinji ce Wasamaliya, ho wamuwikanizize lukulu hanhu. 53Ninga wanyawusi wa baho siwavumila kumubocela, vyono yali yadomile ku Yelusalemi. 54Holeka i wejizwa wakwe, Yakobo na Yohana waza kuziwona zizo, wakatya. “Ati Muwaha, alu wendile cilonje moto wutime kulawa ku wulanga, wuwatakamize, [nha vyono yatenda Eliya]?” 55Yesu yakapituka yakawatacila. [Yakatya, “Si mumanyile vyono winha muhe wenyu.”] 56Yesu hamonga ne wejizwa wakwe wakawuka wakabita ku citumbi cinji. 57Nawo lono wajendaga mu nzila, yunji yakamutya Yesu, “Nokutyatya kono wukubita kose.” 58Yesu yakamutya, “Zinyhewe zina mamwina, ne zindeje za mucanyha zina manhuli, ninga Mwana wo Munhu yasina ho kuceha.” 59Hanyuma, yakamutya yunji, “Wunhyatye.” Ninga yuyo yakatya, “Muwaha, wunghombole namule mbite nghamuzice sogo yangu.” 60Yesu yakamutya, “Wuwalekaje wafu wazice wafu wawo; langa agwe wubite wukanze kuganula zo wutemi wo Mulungu.” 61Na yunji nayo yakatya, “Nokutyatya Muwaha; ninga wamule wunghombole nghelaje wa mu nyumba yangu.” 62Yesu yakamutya, hasina munhu mono yebate lisili lyo kulimila, kanyhi yalanje kunyuma, yuyo si yakwiliye mu wutemi wo Mulungu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\