MALUKO 11

1Na lono wali weza behi na Yelusalemi, wakafika ku Betifage na ku Betaniya, behi ne Litunda lye Mizeyituni. Baho yakawatuma wejete wa muli wejizwa wakwe, 2yakawatya, “Bitenyi ku citumbi cono cili kumwande yenyu. Na kolo mukwinjila mumo, mokwagana nyana ya ndogowe mbopwe, yono yikali netumamilwa na munhu. Ale, muyiwopolelaje muyilete. 3Hono munhu yunji yamuwuzenyi, ‘Alu so cici mukunoza nhavivyo? “Muteze,” Umuwaha yakuyisaka, ninga kanyhi koyigomola bahano musunho.’ ” 4Ale, nawo wakabita, wakayagana nyana monga ye ndogowe mu nzila mbopwe ha mulango. Nawo lono wayiwopolaga, 5wanhu wanji wono wali wemile baho, wakawawuza wakutya, “Alu so cici mukuyiwopola nyana yiyo ye ndogowe?” 6Nawo wejizwa wakapitula nha vyono wali walonjeywe na Yesu, nawo wakawaleka wabite. 7Wakamutegulila Yesu yiyo nyana ye ndogowe. Wakatandika myenda yawo mucanyha ya yiyo nyana ye ndogowe, nayo Yesu yakekala mucanyha yayo. 8Ne wanhu wenji wakatandika myenda yawo mu nzila, wanji nawo wakatandika manhambi ge mabici gono watema mu migunda. 9Ne wanhu wose wono wali walongoleye, na wawalya wono watyatyaga mu nyuma, wakazoza wakutya, “Yalumbwe Mulungu! Mumoti yuyo mono yakuziza mwi'tagwa lyo Muwaha! 10Nha wumoteswe u wutemi wono wukuza wa Dawudi usogo yetu. Yalumbwe Mulungu kucanyha ku wulanga!” 11Nayo Yesu yali yeza kwinjila mwi'kaya lya Yelusalemi, yakabita sunga ko ku Nyumba yo Mulungu, yakavilanga vinhu vyose. Ninga vyono cali ceza cinyamihe, yakabita ku Betaniya hamonga na wawalya we likumi na wejete. 12Ne mitondo yaco, lono walawaga ku Betaniya, Yesu yakadabuka. 13Baho, yakawuwonela cidaha u mukuyu wono wali wudedewaye mahamha menji. Yakawubitila ho yawone hono wuwe wina mikalo yo yose. Nayo yaza kuwuficila, yakawagana wusina hamba mukalo wo wose, langa mahamha gali wene du, hambi nha cali cikali sinaficila i cipango co mukuyu kulela mikalo. 14Baho yakawutya mukuyu, “Hasina munhu mono kolya kanyhi mikalo yako sunga cibitilila.” Nawo iwejizwa wakwe wakazihulika i zinghani zizo. 15Ale, wakafika ku Yelusalemi. Yesu yakenjila mu Nyumba yo Mulungu, yakanza kuwawinjila kunze i wanhu wono waguzaga no kugula vinhu mumo. Yakazigwisanga izimeza za wawalya wono wakawaga zipesa, ne magoda ga wawalya wono waguzaga zinziwa. 16Hamba si yamukombola munhu wo wose yakole mu Nyumba yo Mulungu yadinghuye cinji. 17Hanyuma yakawejiza, yakutya, “Yandikwa, ‘Nyumba yangu yocemwa nyumba yo wulombelo kuli makungugo gose! Ninga 'nye mwayinoza mhango ye wahizi!’ ” 18Nawo Iwakohani wawaha ne wejizi wo Wulajilize, wali weza kuzihulika zizo, wakanza kulondola nzila yo kumongomezeza. Ninga hamba nhavivyo wamogopa, ku soko i lipuga lye wanhu likezina muno so mejizo gakwe. 19Na lono yali yeza kuwa cinyamihe, Yesu ne wejizwa wakwe wakawuka mwi'kaya. 20Nawo lono wapulutaga, hakali mitondo muno, wakawuwona mukuyu wuwulya wanyala wose, sunga ne milela yayo. 21Nayo Petelo yakawukumbucila, yakamutya Yesu, “Mwijizi, langa ta! Umukuyu wuwulya wono wawulijita, wanyala!” 22Yesu yakawatya, “Mwihuwilenyi Mulungu. 23Nghumulonjelenyi mbeka vyono, hono munhu yalilonjele litunda lili yatye, ‘Wukulice wutagwe mwi'lenga!’ Hono yalonje kuno yasina mahwele mu nhumbula yakwe, langa yehuwiye vyono zose zono yalonjile zonozeka, heya kotendelwa inghani yiyo. 24Holeka nghumutyenyi, lono mukulomba no kusaka cinji, mwihuwile du vyono mwakondya kupegwa, nanye mozituga. 25Kolo mukwima no kulomba, muwanenelaje wose wono wamusutizyenyi nghani yo yose, nayo u Sogo yenyu mono yali ku wulanga ho komunenelenyi nanye i masutya genyu. [ 26Ninga hono mulece kuwanenela wanji i masutya gawo, hambo sogo yenyu mono yali ku wulanga sikomunenelenyi nanye imasutya genyu yaye.]” 27Wakafika kanyhi ku Yelusalemi. Na lono Yesu yajenda jendaga mu Nyumba yo Mulungu, Iwakohani wawaha, ne wejizi wo Wulajilize, ne wanyamhala, wakamubitila, 28wakamuwuza, wakumutya, “Alu mwene wukuzinoza zinghani zizi ko wulajilizeci? Alo nani mono yakupelile u wulajilize wo kuzinoza zinghani zizi?” 29Nayo Yesu yakawatya, “Nane nomuwuzenyi nghani monga, hono mumhitule, ale, nane ho nomulonjelenyi vyono ko wulajilizeci holeka nghuzinoza zinghani zizi. 30Wulenyi, ma, u wulajilize wa Yohana wo kubaputiza walawa ku wulanga hamba kuli wanhu? Ta, mhitulenyi.” 31Nawo wakanza kwiwanganila weneco wose, wakutya, “Hono citye, ‘Walawa ku wulanga.’ Nayo kociwuza yatye, ‘Alu so cici simwamwihuwila?’ 32Na hono citye, ‘Walawa kuli wanhu!’ ” Wakogopa i lipuga lye wanhu, hambi wose nha wali wehuwiye vyono Yohana yali muwizi mbeka. 33Holeka wakamupitula Yesu wakatya, “Ase sicimanyile.” Nayo Yesu yakawatya, “Alu hamba na nene kumbe sinomulonjelenyi vyono ko wulajilizeci holeka nghuzinoza i zinghani zizino.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\