MALUKO 13

1Na lono Yesu yalawilaga kunze ye Nyumba yo Mulungu, yunji wa muli wejizwa wakwe yakamutya, “Mwijizi, langa ta imabwe gaga, ne mazengo gaga vyono ga wizine.” 2Nayo Yesu yakamutya, “Ma, wukugawona mazengo gaga mawaha? Hasina hamba libwe limonga lyono lyolosigala mucanyha ye libwe liyagwe, hambi gose nha golokumulwa.” 3Na lono Yesu yali yekaye mucanyha ye Litunda lye Mizeyituni vidomile ne Nyumba yo Mulungu, Petelo na Yakobo na Yohana na Andeleya wakamuwuza cinyele, wakutya, 4“Wucilonjelaje ta zinghani zizi zolowa za nili? Ne citanjiloci cono colajila vyono zinghani zizi zili behi kufisilizwa?” 5Yesu yakanza kuwalonjela yakutya, “Musuguce, ho mulece kukongwa na munhu. 6Hambi wenji nha wolokuza, nawo wolokwitumamila i litagwa lyangu, wakutya, ‘Ane yo nene!’ Nawo wolowajiliza wanhu wenji. 7Nanye kolo mukuhulika zo wulugu ne zinganuzi zo wulugu, mulece kogopa. Hambi zinghani zizi nha sizoleka kuza, ninga indumilizo yeneco yikali sinaza. 8Ne likungugo linji lyolokwihoma ne likungugo liyagwe, no wutemi wunji wolokwihoma no wutemi wuyagwe, ne hanhu hose, holowa ne matulo ne mazala. Ne zinghani zizi, wowa kotya nha wo mwamulizo wo wusungu wo kulelela mwana. 9“Ninga 'nye musuguce. Hambi iwanhu nha wolomutegulenyi kuli mahakama, no kumutowenyi mu matang'anilo go wuhembelo. Molotegulwa ha mwande ye walongola ne watemi ku soko yangu, ho muhomelele kuli wene. 10Ninga yinojeye u Luganuzi Luswanu lwamule kuganulwa kuli makungugo gose. 11Nawo kolo wakumwibatenyi, no kumutegulenyi kuli mahakama, mulece kutuga mahwele vyono molongaci, ninga i lipango lilyo kolo lyafika, ale mulonje co cose cono molopegwa, hambi nha si nyenye mono mololonga, langa yo Muhe Mono Yelile. 12No munhu kolomukombola unduguye yawulagwe, nayo usogo yo munhu, kolomukombola umwanagwe, iwana nawo wolowatowanga iwalezi wawo no kuwawulaga. 13Ne wanhu wose wolomusulenyi'nye, ku soko ye litagwa lyangu. Ninga mono kolokangalila sunga ko ku ndumo, yuyo yo kolopona. 14“Molowona liwifyo lyo wuhodanjice limile hono si hanhu halyo. (Mono yakusoma yezuce nhunizo yayo!) Na baho iwanhu wono wali mu Yudiya, wamanyhile mu matunda. 15No munhu mono yali kucanyha ye litembe yalece kutima hasi no kwinjila mu kaya yakwe ho yasole cinji. 16Na mono yali ku mugunda, yalece kuwuya kusola civwalo cakwe. 17Ninga woyi he 'nye kuli wawo wono wena mida na wono wakosa mu vilo vivyo! 18Mulombe i zinghani zizi, ho zilece kwijela mu vilo vye mbeho nghali. 19Hambi mwipango lilyo, nha kolowa no wugazwe wono wukali sinejela ku wulawa vyono u Mulungu yayiwumba yinze sunga nalu, hamba siwulejela kanyhi. 20Na hono u Muwaha yali yalece kuvicepula i vilo vivyo, hasina hamba munhu mono yali yapone. Ninga ku soko ye wahagulwa wakwe, holeka Muwaha yavicepula i vilo vivyo.” 21“Holeka hono munhu yamutyenyi, ‘Lanjenyi ta, Kilisito ayu hano!’ hamba lunji yatye, ‘Mulanje yali ahalya,’ mulece kumwihuwila. 22Hambi nha wolokwijela wanhu wo wulambi lambi wono wokwiyitya weneco yo Kilisito, ne wawizi wo wulambi lambi, nawo wolonoza vitanjilo ne mezino, ho wajilize i wahagulwa wo Mulungu, hono yisumice. 23Ninga anye musuguce. Hambi ane nha nimulonjelenyi zinghani zizi zose lono zikali sizinejela yaye. 24“Ale, mu vilo vivyo, wulaza kuwa wapuluta u wugaye wuwo, ilizuwa lyolotukuwala no mwezi siwolosana ng'o. 25Ne zinyelezi zologwa ku wulawa ku wulanga, ne vilungo vya ku wulanga vyolosinjiswa. 26Ale baho ho wolomuwona u Mwana wo Munhu yakuziza mu mavunde kwe vilungo viwaha ne nhojo. 27Hanyuma yayo kolowatuma wamalayika wakwe, kolowakonghola iwahagulwa wakwe kulawa ku zimbavu zose yine za kono'nze, ku wulawa ku mwamulizo we yinze, sunga ko ku ndumo nyagwe ye yinze.” 28“Alu mwiyijizizaje ta mu mukuyu i cihwanicizo aci, I manhambi gayo lono gakwamula du kutula i mahamha, anye mukumanya vyono lifuku lyasejelela. 29Ale nhavivyo na nyenye, kolo mukuwona zinghani zizo zeza kuwa nhavivyo, ale mumanye nha vyono u Mwana wo Munhu yaza yali behi muno muno. 30Nane nghumulonjelenyi mbeka, vyono ululelo lulu silopuluta ng'o sunga zinghani zizi zose ziwe zakondya kufisilizwa. 31Uwulanga ne'nze zolopuluta, ninga zinghani zangu sizolopuluta ng'o.” 32“Ninga kusina munhu wo wose mono yamanyile lizuwa hamba cipango cico vyono cokuza nili, hambe wamalayika wa ku wulanga, hambo mwana wo munhu, langa Baba yali wene du, yo yamanyile. 33Musuguce, mwikalaje meso, hambi nha simumanyile cipango cico hono cokuza nili. 34Yolowa nha munhu mono yakuwuka mu kaya yakwe yakubita ku muhinzo, yakuwalecela i wetumami wakwe wulajilize, munhu no mulimo wakwe, yakamulonjela no mulindiliza mulango yekale meso. 35Ale, mwikalaje meso, hambi nha simumanyile munya kaya kolokuza nili, na lunji yolowa mu cinyamihe, mu cilo mugati, mu nzogolo hamba hakali mitondo. 36Mwikalaje meso hono yaze nhinicizo ho yalece kumwaganenyi mugonile. 37Na zono nghumulonjelenyi nyenye, nghuwalonjela na wose, nghutya, Mwikalaje meso!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\