MALUKO 16

1Ne lizuwa lye Sabato lyeza kupuluta, Malyamu Magadalena, na Salome na Malyamu unyina wa Yakobo, wakagula mafuta ge mhunjile swanu, ho wakawubace muwili wa Yesu. 2Mwi'zuwa lye Jumapili wakelawila ku citenjelo hakali mitondo muno muno, lono lizuwa lyasosomokaga. 3Nawo wakawa wakulongana weneco wose, wakutya, “Alu nani 'mbi mono kociwusiza i libwe lilyo mu mulango we citenjelo?” 4Ninga wali weza kulanga nhavi, wakawona i libwe lyakondya kubidusizwa ha mhelo (Nalyo lyali yibwe yiwaha muno.) 5Nawo wali weza kwinjila mu citenjelo, wakamuwona mumo muzelelo yunji mono yali yavwalile civwalo cizelu swee, yekaye ku lubavu lo kulume, nawo wakezina muno muno. 6Ninga u muzelelo yuyo yakawatya, “Mulece kwizina. Mukumulondola Yesu wa Nazaleti mono yatumbikwa mu musalaba. Kazuka, ahano yali hasina. Lanjenyi ta, hono wali wamuwicile. 7Ale bitenyi mukawalonjele i wejizwa wakwe hamonga na Petelo, vyono yakuwalongolela ku Galilaya. Na kuko ko momuwona nha vyono yamulonjelenyi.” 8Ale, wakawuka baho ha citenjelo lumangho, hambi nha wacicima so woga no wizine. Hamba si wasuma kumulonjela munhu wo wose nghani yinji, hambi nha wogopa muno muno. [ 9Nayo Yesu yaza kuzuka mwizuwa lye Jumapili hakali mitondo muno, yakamula kwilajila kuli Malyamu Magadalena, mono Yesu yamulavya macisi mupunghati. 10Nayo Malyamu Magadalena yakabita, yakawalonjela wawalya wono wali wali hamonga na Yesu, na mwipango lilyo, wene walilaga no kukalala. 11Ninga waza kuhulika vyono Yesu nha mumi, na vyono Malyamu Magadalena kamuwona, hamba siwehuwila yaye. 12Hanyuma yayo Yesu yakejela kuli wejizwa wejete yena futa yinji. Iwejizwa wawo wabitaga ku mugunda. 13Nawo wakabita wakawalonjela iwayawo. Nawo nhavivyo hamba siwehuwila yaye. 14Na ku ndumilizo, Yesu yakejela kuli wejizwa we likumi na monga, lono walizanaga ha meza. Nayo yakawatacila muno so wuleka kwihuwila kwawo, no wukamu we zinhumbula zawo, hambi nha siwawehuwila wawalya wono wamuwona lono yali yazuka. 15Yesu yakawatya, “Bitenyi ku yinze yose, mukaluganule u Luganuzi Luswanu kuli wanhu wose. 16Na yuyo mono kokwihuwila no kubaputizwa yo koponywa. Na yuyo mono si kokwihuwila yo kololing'anizwa. 17Ne vitanjilo vivi, vyowezana hamonga na wawo wono wehuwiye: mwi'tagwa lyangu mo wolavizya macisi, wolonga milonjele mipya. 18Na hono webate nzoka, hamba kung'wa cinji co cose cono cina sumu, sicowatamisa yaye.” Kanyhi wowawicila miwoko yawo i watamwa, nawo watamwa wopona. 19U Muwaha Yesu yaza kondya kulongana nawo, yakabocelwa ku wulanga, yakekala ku lubavu lo kulume lo Mulungu. 20Nawo iwejizwa wakabita wakawa wakuganula hanhu hose. Nayo u Muwaha yaketuma mulimo hamonga nawo, no kuyifisiliza inghani yiyo, kwe vitanjilo vyono vyawezanaga hamonga nawo.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\