MALUKO 3

1Yesu yakenjila kanyhi mu nghang'anilo yo wuhembelo, na mumo mugati mwali moyuli u munhu mono yali yena muwoko wono wudejepe. 2Baho hali howali wanhu wono wakasaka watuje nghani yo kumusonjezeza Yesu, holeka wakawa walindiye, wawone hono komuponya u munhu yuyo, mwizuwa lye Sabato. 3Nayo Yesu yakamutya u munhu yuyo mono yali yena u muwoko wono wudejepe, “Wuze hano hono mwande!” 4Ale yakawawuza, yakutya, “Wulenyi ti, yili ling'ani mwizuwa lye Sabato kwituma viswanu hamba kwituma vibi? Kuponya wumi hamba kuwulaga?” Ninga iwene hamba siwalonga cinji yaye. 5Baho u mwene Yesu yakawalanga wose kwe 'kuwo, akuno yakukalala ku soko yo wukamu we zinhumbula zawo. Hanyuma yakamulonjela umunhu yuyo, yakutya, “Golola muwoko wako!” Nayo yakawugolola u muwoko wakwe, nawo wukawa wapona kanyhi. 6Lo lulolulo i Wafalisayo wakalawila kunze ye nhang'anilo yo wuhembelo, nawo wakeheha hamonga ne cipuga ce wanhu wa Helode, vyono womuwulaga Yesu. 7Yesu yakawuka baho hamonga ne wejizwa wakwe, yakabita ku nhumbi ye lilamba, ne lipuga lye wanhu likamutyatya. I wanhu wawo, walawa ku Yelusalemi, Yudiya, 8Idumeya, ku nhumbi ye likolongo lya Yoludani, Tulo na Sidoni. Iwanhu wawo wenji, wakamuziza Yesu ku soko vyono wali wahulika ze metumo menji mawaha, gono Yesu yali yetuma. 9Yesu yakawalonjela iwejizwa wakwe, wamuwikanizize ingalawa monga, lipuga lye wanhu ho lilece kumumemelela. 10Yali yawaponya wanhu wenji, ne watamwa wose wamumemelelaga ho wamupamize. 11Ne wanhu wono wali wena i macisi mavu, waza kumuwona, wakagwa hali mwene no kuzoza, wakutya, “Agwe yo gwegwe Mwana wo Mulungu!” 12Ninga mwene Yesu yakagakong'onheza muno i macisi mavu, galece kumukumusa kuli wanhu vyono u mwene yo nani. 13Yesu yakabita kwi'tunda, yakawacema kuli mwene wawalya wono yali yendile mweneco. Ale, wakamubitila, 14Nayo yakawahagula wanhu yikumi na wejete wono yawacemela litagwa lye “Watumwa,” yakawatya, nimuhagulenyi anye ho muwezane nane. Nane nomutumenyi mubite mukaganule, 15kanyhi muwe no wulajilize wo kulavizya imacisi mavu. 16Ale, wawo ikumi na wejete wono wahagulwa, wowano, Simoni (mono Yesu yakamucemela litagwa lya Petelo), 17Yakobo na Yohana, iwana wa Zebedayo (Yesu yakawacemela vyono wejete litagwa lya Bowanelege, nhunizo yayo “Wana we lididimo,”) 18Andeleya na Filipo, Batolomayo, na Matayo, na Tomaso, na Yakobo mwana wa Alifayo, na Tadayo, na Simoni Mukanani, na 19Yuda Musikaliyota mono yamugaluka Yesu. 20Ale, Yesu yakabita ku kaya. Ne lipuga lye wanhu likekonghola kanyhi, sunga Yesu ne wejizwa wakwe siwasuma kutuga cilejeho co kulya zindigwa. 21Ale, iwanduguze za Yesu waza kuyihulika inghani yiyo, wakabita kumwibata, hambi i wanhu nha watezaga vyono yamangha lukwale. 22Nawo iwejizi wo Wulajilize wono walawa ku Yelusalemi, wakatya, “Ayu yena Belizebuli! Kanyhi, yakugalavya i macisi, kwe vilungo vyo muwaha we macisi.” 23Baho Yesu yakawacema, yakawalonjela mu vihwanicizo, yakutya, “Alu Setani kosuma wule kumulavya Setani? 24Na hono wutemi wigawe vipuga vipuga vyono vikwihoma, uwutemi wuwo siwojendelela hamba hadodo. 25Na hono kaya yigawe mu vipuga vipuga vyono vikwihoma, i kaya yiyo yotecemela. 26Ale, holeka na hono wutemi wa Setani wigawe vipuga vipuga, siwosuma kujendelela hamba hadodo, langa wotecemelela lukulu. 27“Hasina munhu mono kasumaga kubena kaya yo munhu we vilungo no kumusolela isawo yakwe, langa sunga yamule kumuwopa u munhu yuyo we vilungo, baho ho kosuma kumusolela isawo yakwe. 28“Mbeka nghumulonjelenyi, iwanhu wonenelwa wubi wawo wose hamonga ne matovulo gawo gose. 29Ninga mono komutovula u Muhe Mono Yelile, yuyo sikonenelelwa lukulu, langa yeza yena lisutya lyo wubi we cibitilila.” 30(Yesu yalonga nhavivyo ku soko vyono wene watezaga, “Ayu yena licisi lyavu.”) 31U nyina wa Yesu ne wanduguze wakaza baho, wakema hanze, wakamutegulila nghani vyono wakusaka kumuwona. 32Ne lipuga lye wanhu lyali likaye baho limupilime. Ale, wakamulonjela, wakutya, “U nyina yako ne wanduguzo wali kunze wakukusaka wakuwone.” 33Nayo Yesu yakawapitula, yakutya, “Yaya ne wandugu zangu wo wa nani?” 34Baho yakawalanga i wanhu wono wali wamupilime, yakatya, “Lanjenyi ta! Awa wo wa yaya ne wandugu zangu. 35No munhu wo wose mono kokwituma u wuhile wo Mulungu, yuyo yo ndugu yangu, no lumbu lyangu nayo yo yaya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\