MALUKO 7

1Iwafalisayo wanji hamonga ne wejizi wo Wulajilize, wono wali wazize kulawa ku Yelusalemi, wakekongholela ha mwande ya Yesu. 2Wakawona vyono iwejizwa wakwe wanji, walizaga mikate ne miwoko yono yitipiye, yono simizuguzwe. 3(Hambi Iwafalisayo ne Wayahudi wanji wose, nha webate imyoto ye wasewo: siwalizaga cinji, hono wakali sinezuguza miwoko yawo vyono yinojeye. 4Kanyhi, siwalizaga cinji co cose cono ciguligwe ku sokoni, sunga wamule wacizuguze. Kanyhi hoyili myoto yinji yono wayibocela kuwulawa katali, kotya kukwema vikombe, nyungu ne viya vye vyuma vizelu.) 5Holeka Iwafalisayo ne wejizi wo Wulajilize wakamuwuza Yesu, wakutya, “Alu so cici wejizwa wako siwakuyicelelela imyoto yono cayibocela kulawa ku wakuku zetu, langa wene walizaga zindigwa ne miwoko yono yitipiye?” 6Nayo Yesu yakawapitula yakawatya, “Nye nyo wakoci! Umuwizi Isaya yamuwililenyi ze mbeka lono yandika yakutya: ‘U Mulungu yakutya, I wanhu wawa wanumbaga kwe milomo yawo du, ninga mu zinhumbula zawo wali kutali nane. 7No wuhembi wawo wa kuli'ne hamba si wukwiliye cinji, hambi zinghani zono wejizaga, nha malajilizo ga cimunhu-munhu du.’ 8“Anye mukulileka lilajilizo lya Mulungu no kwibata imalajilizo ge wanhu.” 9Nayo Yesu yakajendelela kutya, “Anye nha mumanyile kwilega ko wusugu ililajilizo lyo Mulungu, ho muyityatye imyoto yenyu! 10Hambi Musa nha yakalajiliza yakatya, ‘Wuwogopaje Usogo no Nyina yako,’ na ‘Mono yakulonga vibi kuli sogwe hamba kuli nyina, yimunojeye yuyo yafwe.’ 11Ninga anye mukwijiza vyono, ‘Hono munhu yena icinhu cono yali yadahile kuwataziza usogwe hamba unyina yakwe, ninga kanyhi ho yatye, icinhu cico yo Kolubani (nhunizo yayo cilavywe kuli Mulungu), 12ati holeka si yimunojeye kanyhi yawataze i walezi wakwe.’ 13Holeka nhavivyo vyo mukuyibedegala inghani yo Mulungu, so imejizo genyu gono mukwibocezana. Kanyhi mukwituma makani ganji menji gono genha gago.” 14Yesu kanyhi yakalicema i lipuga lye wanhu, yakalilonjela yakutya, “Muhulicizaje wose, kanyhi mwizuce. 15Hasina cinji cono cikwinjila mugati yo munhu cono cikulawa munze cono cosuma kumwavufya munhu. Langa cono cilawaga mugati yo munhu co cikuwa kumwavufya munhu. [ 16Ale hulicenyi hono mwina makutu!]” 17Yaza kulileka i lipuga lye wanhu no kwinjila mu kaya, iwejizwa wakwe wakamuwuza inhunizo ye cihwanicizo cico. 18Nayo yakawatya, “Alu, hamba na nyenye simukwizuka hongo? Alu simukwizuka vyono i cinhu cono cikulawa munze no kwinjila mugati yo munhu si cosuma kumwavufya munhu yaye, 19hambi nha sicikumwinjila mu nhumbula yakwe, langa cikwinjila munda yakwe du, na hanyuma yayo cilawanizaga kunze ku coloni?” (Na lono yalongaga zizo, Yesu yakazinoza ndigwa zose, swanu ku wulye.) 20Yesu yakajendelela kutya, “Cono cilawaga mugati yo munhu co cimwavufya munhu. 21Hambi mugati, mu zinhumbula ze wanhu nha mo galawaga mahweso mabi, gono gakuleta wusenyha, wuhizi, wuwulaji, 22wusulumizi, wutili, wubugu, wubi, wukoci, wusisi, maligo, wiwoni no wulele. 23Imabi gaga gose, go galawaga mugati yo munhu, nago goga kuwa kumwavufya munhu.” 24Nayo Yesu yakawuka baho, yakabita ku yisi ya Tulo. Na kuko yakenjila mu kaya yinji yono siyasaka munhu yunji yamanye, ninga hamba nhavivyo, siyasuma kwihundika. 25Na baho mucekulu yunji mono u muhinza wakwe yali yena licisi, yakazihulika zinghani za Yesu. Hodu yakawa kuza, yakagwa hasi ha mwande ye magulu ga Yesu. 26Nayo umudala yuyo, yali si Muyahudi, yali mulelelwa mu yisi ye Wasilofoyinike. Ale, yakamulomba Yesu yalilavye licisi lyavu muli muhinza wakwe. 27Nayo Yesu yakamutya, “Wulece ta wana wamule kwiguta, hambi nha si viswanu kusola zindigwa ze wana, kuwa kuzigumilila zimbwa.” 28Ninga umudala yuyo yakatya, “Heya 'gwe Muwaha, ninga hamba ne zimbwa zono zili he 'vungu lye meza ye zindigwa, zilizaga i vidodo dodo vyono vikulagazwa ne wana.” 29Nayo Yesu yakamutya, “Ku so wulonje wuwo, ale, wubite. Ilicisi lyakondya kulawila mo muhinza wako!” 30Nayo yakabita ku kaya yakwe, yakamwagana umuhinza wakwe yagonile mu citanda, ne licisi lyakondya kumulawa. 31Hanyuma yayo Yesu yakawuka mu'si ya Tulo, yakakolela mu Sidoni, yakafika kwi'lamba lya Galilaya, yakakolela mu'si ya Dekapoli. 32Ale, wakamuletela munhu mono yali cibwibwi kanyhi yali ciziwi, wakamunena yamuwicile miwoko. 33Nayo Yesu yakamutezeza ha mhelo ye lipuga lye wanhu, yakenjiza vidole vyakwe mu makutu, yakafunya mate no kumupamiza mu lulimi lwakwe. 34Hanyuma yayo yakagalamila kucanyha ku wulanga, yakang'ula, yakamutya, “Efata, wo wutya, Diguka.” 35Lo lulolulo imakutu gakwe gakadiguka no wuwopwe wo lulimi lwakwe lukahogoha, yakanza kulonga viswanu. 36Yesu yakawalajiliza walece kumulonjela munhu ze litumo lilyo. Ninga mu nghango vyono yacila kuwalemeza, yo nghango yono nawo wakacila muno kuyitandaza i nghani yiyo. 37I wanhu wakezina muno muno, wakatya, “Kanoza zose viswanu, yakuwanoza we ciziwi wahulice, na we cibwibwi walonje!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\