MALUKO 9

1Yesu yakajendelela kuwalonjela yakutya, “Mbeka nghumulonjelenyi, vyono, ho wali wanji wono wali bahano, wono si wolofwa, lono wakali si nawuwona wutemi wo Mulungu wukuziza mu vilungo.” 2Vyaza puluta vilo mutandatu, Yesu yakawasola Petelo, na Yakobo na Yohana, yakawategula kwi'tunda litali wali wene. Na kuko lono wali wamulanjile, Yesu yakapituka futa yakwe, 3ne vivwalo vyakwe vikang'alala, vikawa vizelu swee, hamba musina munhu wo wose mononze yose, mono yali yasumile kuvyeza viwe vizelu swee nha vivilya. 4Ale, Eliya na Musa nawo wakaza wakalongana na Yesu. 5Nayo Petelo yakamutya Yesu, “Mwijizi, nha viswanu muno muno vyono cili baha. Holeka ciba cizenje vibanda vidatu, cimonga cako, cimonga ca Musa na cimonga ca Eliya.” 6Umwene ne wayagwe wakogopa muno, sunga yikamunoza Petelo yalece kumanya na cono yakulonga. 7Ale, likaza yivunde likawagubika, ne lizi likahulikwa likulawa mwi'vunde lilyo, likutya, “Ayu yo Mwanangu mwendece wangu, mweze kumuhulika.” 8Lo lulolulo iwejizwa wakalanga kanyhi, ninga siwawona munhu yunji, langa Yesu du yali wene, hamonga na weneco hodu. 9Na lono watimaga hasi ye litunda, Yesu yakawakong'onheza, walece kumulonjela munhu wo wose zono waziwene, sunga u Mwana wo Munhu kolo yakuzuka muli wafu. 10Ale, wakebata lilajilizo lilyo, akuno wakwiwuza wuza weneco wose i nhunizo yo wuzuce muli wafu co cici. 11Nawo wakamuwuza Yesu, wakutya, “Alu iwejizi wo Wulajilize nha watezaga vyono yinojeye Eliya yamule kuza?” 12Nayo yakawatya, “Heya, Eliya kokwamula kuza kuviwikaniza vyose. Ninga hamba nhavivyo, nhawule, lu, yandicigwe mu Mandiko Gono Gelile, vyono, u Mwana wo Munhu kotuga magazo menji no kobedegalwa? 13Ninga nghumutyenyi, vyono Eliya nha yakondya kuza, nawo wakamutendela vyose vyono wahilaga, nha vyono yali yandiciywe mwene.” 14Nawo wali weza kuwagana awalya iwejizwa wanji, wakawona lipuga yiwaha lye wanhu baho. Na wanji wa mu wejizi wo Wulajilize, wewuzaga nawo. 15Lo lulolulo ilipuga lililya lye wanhu lyaza kumuwona Yesu, wose wakezina muno, wakamumanyhilila wamulamuse. 16Nayo Yesu yakawawuza yakutya, “Alu mukwiwuza cici nawo?” 17Baho munhu yunji wa mwipuga lililya lye wanhu yakapitula, yakutya, “Go Mwijizi, ndeta mwanangu kuli 'gwe, yena licisi lyono likamunoza yawe cibwibwi. 18Na nhondo zose kolo lyeza kumwibata, limugwisaga hasi, no kumunoza yalavye cifulo mu mulomo, akuno yakugwezula ne meno gakwe, kanyhi yakuganda muwili wose. Nane nghawalomba iwejizwa wako walilavye licisi lilyo, ninga hamba siwalisuma ng'o.” 19Nayo Yesu yakapitula, yakutya, “Nye nyo lulelo lono lusina wihuwilo! Alu cokwikalana nanye sunga nili? Alu nomukangalilenyi sunga nili? Ale ta, mundetelaje yuyo muzelelo.” 20Wakamuleta kuli mwene. Lo lulolulo licisi lilyo lyeza kumuwona Yesu, likamuzuganga umwana yuyo, nayo mwana yuyo yakagwa hasi, yakegalagaza no kulavya cifulo mu mulomo wakwe. Yesu yakamuwuza u sogwe yo mwana yuyo, yakutya. 21“Alu zizino zamwijelela ku wulawa nili?” Nayo yakapitula, yakatya, “Kulawa wudodo wakwe. 22Na kali kenji licisi lilyo, limugwisizaga mu moto na mu malenga, ho limongomezeze lukulu. Ale, holeka hono wusume, wuciwonele lusungu no kucitaza.” 23Yesu yakamutya, “Ati hono kosuma! Zose nha zisumice kuli munhu mono yena wihuwilo.” 24Baho, u sogo yo mwana yakalila ne'zi iwaha, yakutya, “Nihuwiye! Ninga uwihuwilo wangu wanjiye, wunhazaje.” 25Nayo Yesu yaza kuliwona lipuga lye wanhu lyeza kumwikongholela lumangho hamwande yakwe, yakalitacila lililya licisi lyavu yakulitya, “Agwe go licisi mono wukumunoza u mwana yuyu yawe cibwibwi kanyhi yawe ciziwi, nghukutya, wulawe muli mwana yuyu, hamba wulece kwinjila muli mwene kanyhi!” 26Baho licisi lilyo likazoza, likamugwisa u mwana yuyo hasi, hanyuma ho likawa kulawila muli mwene. No mwana yakawa nha yafwiye, sunga na wanji wakatya, “Yakondya kufwa!” 27Ninga mwene Yesu yakamwibata muwoko wakwe, yakamwinula, nayo yakema. 28Nayo Yesu yaza kwinjila mu kaya, iwejizwa wakwe wakamuwuza cinyele wakutya, “Alu nhawule ase sicasuma kulilavya?” 29Nayo yakawatya, “Licisi lye liwala lili, silisumikaga kulavywa, langa ko wulombe du.” 30Yesu ne wejizwa wakwe wakawuka baho, wakajendelela no muhinzo, wakakolela mu yisi ya Galilaya. Yesu siyenda iwanhu wakumanye kuko kono yali, 31kusoko yawejizaga iwejizwa wakwe. Yakawatya, “Umwana wo Munhu kolavywa kuli wanhu wono womuwulaga, ninga kolo yawulagwa, hanyuma ye vilo vidatu kozuka kanyhi.” 32Ninga i wejizwa hamba si wezuka ze nghani yiyo. Nawo wakogopa kumuwuza. 33Ale, wakafika ku Kapelanawumi. Na lono yali mu nyumba yakawawuza, yakutya, “Mwali kwiwanganilaci mu nzila?” 34Ninga wene wakanyamala, hambi mu nzila nha wewanganilaga weneco wose vyono nani 'mbi muwaha muli wene. 35Yesu yakekala hasi, yakawacema wawalya we likumi na wejete, yakawatya, “Hono munhu yakuhila yawe mulongozi, yimunojeye yawe wa munyuma wa wose, na mwitumami wa wose.” 36Ale, yakamusola mwana mudodo, yakamuwika haciligati yawo, yakamukumbatila, hanyuma yakawatya, 37“Mono yakumubocela mwana mudodo mono yenha yuyu mwi'tagwa lyangu, yakumbocela nene, na mono yakumbocela nene, siyakumbocela nene du, langa yakumubocela yuyo mono yanhuma.” 38Yohana yakamutya, “Mwijizi, cimuwona munhu yunji yakwitumamila i litagwa lyako no kugalavya macisi, nase cajela kumulemeza vyono mwene si muyagwe na sese.” 39Ninga mwene Yesu yakawatya, “Mulece kumulemeza, hambi nha hasina munhu mono konoza yipoto yiwaha mwi'tagwa lyangu, na kunji kanyhi ho yasume kulonga nghani 'mbi muli'ne. 40Vyono, mono si yali sili nase, ale yuyo yo muyetu. 41Munhu wo wose mono komupelenyi cikombe ce malenga go kung'wa, vyono anye muli wanhu wakwe Kilisito, mbeka sikolokwanjila kutuga i cihumbilizwa cakwe. 42“Munhu wo wose mono komunoza yumonga wa mu wadodo wawa wono wanyihuwiye yetume wubi, yali yiwe yili ciba, u munhu yuyo yawopelezwe mu singo lizala liwaha no kutagwa mwi'lenga. 43No muwoko wako hono wukwiwajize, ale wuwudumulaje! Hambi nha yili ciba kuli'gwe winjile mu wumi, akuno wusina muwoko monga, si nho kuwa ne miwoko yose vyono myejete no kubita ku moto we Gehena. [ 44Na mumo, i masomi sigafwizaga, no moto wayo siwuzimaga yaye.] 45No mugulu wako hono wukwiwajize, ale wuwudumulaje! Hambi nha yili ciba kuli'gwe kwinjila mu wumi akuno wusina mugulu monga, si nho kuwa ne migulu yose vyono myejete no kutagwa mu moto we Gehena. [ 46Na mumo, i masomi gayo sigafwizaga, no moto wayo siwuzimaga yaye.] 47Ne liso lyako hono likwiwajize, ale wuliwusaje wulitaje, hambi nha yili ciba kuli'gwe winjile mu wutemi wo Mulungu wina liso limonga du, si nho kuwa ne meso gako gose vyono mejete, no kutagwa mu moto we Gehena. 48Na mumo i masomi gayo sigafwizaga, no moto siwuzimaga yaye. 49Hambi wose nha wolopembelwa mu moto. 50Umwino nha muswanu, ninga hono wususulice, cinhuci kanyhi cono cogomoleza indaso yayo? Muweze no mwino muli nyenye nyo weneco, kanyhi mweze kwikala mwilamuye nyenye wose.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\