MATAYO 10

1Yesu yakawacema iwejizwa wakwe we likumi na wejete, yakawapela wulajilize wo kulavizya imacisi mavu, no kuponya imatamwa, no wusocele wo wose. 2Ne matagwa ga wawo iwatumwa we likumi na wejete nha gogano; u mulongozi yo Simoni, mono yakucemwa Petelo, na Andeleya u mwanakwawe, Yakobo u mwana wa Zebedayo, na Yohana u mwanakwawe, 3Filipo na Batolomayo, Tomaso na Matayo mono yali mutoweza kodi, na Yakobo u mwana wa Alifayo, na Tadayo, 4Simoni Mukanani, na Yuda Musikaliyota mono yamugaluka Yesu. 5Yesu yawatuma wawo we likumi na wejete hamonga no kuwapela wulajilize awuno, “Mulece kubita kuli wanhu wono si Wayahudi, hamba mulece kwinjila mu nyumba yo yose ye Wasamaliya. 6Langa mubite du kuli iwanhu wa Isilayeli wono wajiliye nhe zingholo. 7Na lono mweza kubita, ale mweze kuganula mukutya nhavi, ‘U wutemi wo Mulungu wasejelela.’ 8Muwaponyaje iwatamwa, muwazukulaje wono wafwiye, muwakwemaje wono wena wukoma, mugalavyaje imacisi. Mupegwa bwete, holeka nanye mulavye bwete. 9Kanyhi mulece kuteguliza zahabu, hamba mapesa, hamba fweza za shaba. 10Hamba mulece kusola imifuko yo kulombela mu nzila, hamba yikoti lyo kukawaniza, hamba malatu, hamba nghome. Hambi u mwitumami nha yanojeye yapegwe i ndigwa yakwe. 11Na lono mukwinjila mwi'kaya lyo lyose, hamba mu citumbi, ale mumulondolaje u munhu wo wose mono yewikanize kumubocelenyi, nanye mwikalanaje na yuyo du sunga kolo mukuwuka ihanhu baho. 12Lono mukwinjila mu nyumba, muwalamusaje wanya kaya. 13Na hono iwanya kaya yiyo wamubocelenyi u mulamu wenyu, ale mulamu wenyu wokwikala hamonga nawo. Ninga hono wekale si wawuboceye u mulamu wenyu, ale u mulamu wenyu womuwuyilenyi nyenye mo weneco. 14Na lono u munhu wo wose yaleme kumubocelenyi, hamba kumuhulicizenyi, ale nanye lono mweza kuwuka mu nyumba yiyo, hamba mwi'kaya lilyo, mukung'unhe ne manghundi gono gali mu migulu yenyu. 15Mbeka nghumutyenyi, Mwizuwa lye ning'aniza, ilikaya lilyo lyolotuga wulipicizwe wuwaha muno kuciza, si nho wulipicizwe wulya wono galipicizwa i makaya ga Sodoma na Gomola.” 16“Alu ane nghumutumenyi anye, kotya zingholo muciligati ye maminzi. Holeka muweze wasugu nha vyono zinha zinzoka, ninga kanyhi muweze wapolo nha vyono zinha zinziwa. 17Mwilanjililaje kuli wanhu, hambi nha womutegulenyi kuli mahakama, kanyhi womukunenyi viboko mu matang'anilo gawo go wuhembelo. 18Kanyhi motegulwa kuli wawaha ne watemi, ku soko yangu, ho musume kuluganula u Luganuzi Luswanu kuli wene na kuli wanhu wono si Wayahudi. 19Holeka kolo wakumutegulenyi kuli mahakama, anye mulece kuwa na mahwele kuli zono molonga hamba lunji molonga nyhici, hambi nha mopegwa yono molonga mu cipango cico. 20Ku soko vyono si nyenye mono mukulonga, langa u Muhe wo Sogo yenyu, yo yakulonga muli nyenye. 21“Munhu komukombola u mwanakwawe ho yawulagwe, no sogo yo munhu nayo komukombola u mwanagwe, ne wana nawo wowagaluka iwalezi wawo no kuwawulaga. 22Ne wanhu wose wolomusulenyi nyenye, ku soko ye litagwa lyangu. Ninga mono kokangalila sunga ko ku ndumo yo kopona. 23“Iwanhu kolo wakumuwinjenyi mwi'kaya ali, mutizize mwi'kaya linji. Ninga mbeka nghumulonjelenyi vyono, si mosuma kugajendela makaya gose ga Isilayeli mugamale, lono u Mwana wo Munhu yakali si naza. 24“U mwijizwa, si komuciza u mwijizi wakwe, hamba mwitumami si komuciza u muwaha wakwe. 25Ninga yikwiliye kuli mwijizwa yawe nho mwijizi wakwe, no mwitumami nayo yawe nho muwaha wakwe. Alu hono wakumucema Belizebuli u mulongola we mhuga, wowacemela matagwa i mabi muno muno iwanhu wanji wa mu mhuga yiyo.” 26“Holeka anye mulece kuwogopa iwanhu we liwala lilyo. Hambi co cose cono cigubicizwe, nha cologubulwa, na co cose cono cihundicizwe nha cololawila kuzelu. 27Na yono nghumulonjelelenyi mu wutitu, anye muyilonjelaje hazelu, ne nghani yono mukuyihulika yikupwepwa, anye muyanzalikaje cagalanze. 28Kanyhi mulece kuwogopa awalya wono wawulagaga u muwili du, na kumbe si wosuma kuyiwulaga nhumbula. Yili ciba muno hono mumogope ayulya mono kosuma kuwongomeza u muwili, hamonga ne nhumbula mu moto we gehena. 29Vikobobole vyejete viguzagwa sendi yihano. Ninga hamba cimonga si cigwizaga hasi lono u Mulungu si yakomboye. 30Ninga kulubavu lwenyu, sunga ne zimvili za mu mitwe yenyu mbalwe zose. 31Holeka mulece kogopa hambi anye nha muvicizize ivikobobole vinji.” 32“U munhu wo wose mono yakumvumila calinze, nha vyono wangu, ale, nane nhavivyo, nomuvumila hali Baba mono yali ku wulanga. 33Ninga munhu wo wose mono konghana cagalanze, ale nane nomukanila hali Baba mono yali ku wulanga.” 34“Mulece kutya 'mba naza ho ndete mulamu kono'nze. Ane si naza ho ndete mulamu aa ng'o, langa mumaje. 35Hambi nha naza ho ndete matemanuko, hagati yo mwana no sogo yo munhu, no mwana we cicekulu no nyina, na hagati yo mukwemulima no mukwewe we cicekulu. 36Ne walugu wo munhu, wo wanhu wono wali mu kaya yakwe. 37“Nayo mono yamwendile muno muno u sogwe, hambo nyina si nha vyono yanyendile nene, ale yuyo siyanghwiliye yaye. Nayo mono yamwendile muno muno u mwanagwe we cilume hamba we cicekulu si nha nene, ale yuyo hamba si yanghwiliye yaye. 38No munhu mono si yakuwudinghula u musalaba wakwe, no kunhyatya, yuyo nayo hamba si yanghwiliye yaye. 39Nayo mono yakuwibatiliza u wumi wakwe, yo kowajiliza, langa mono yakuwajiliza u wumi wakwe ku soko yangu, yuyo langa kowutuga.” 40“U munhu wo wose mono yakumubocelenyi nyenye, yuyo yakumbocela nene, nayo mono yakumbocela nene, yakumubocela ayulya mono yanhuma. 41Nayo mono yakumubocela u muwizi, vyono muwizi, yuyo kobocela icihumbilizwa co muwizi. Nayo mono yakumubocela u munhu muswanu, yuyo kobocela i cihumbilizwa co munhu muswanu. 42Na mbeka nghumulonjelenyi vyono, muli wose mono komupela yumonga wa muli wadodo wawa i cikombe ce malenga gono gali zizizi, ku soko vyono mwijizwa wangu, yuyo nayo mbeka kopegwa icihumbilizwa cakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\