MATAYO 16

1Nawo i Wafalisayo ne Wasadukayo, wakamubitila Yesu, ho wamujele, wakamulomba yanoze citanjilo cono cikulawa ku wulanga. 2Ninga Yesu yakawapitula, yakawatya, “Ilipango lye cinyamihe kolo lyafika, anye mutezaga, ‘Kowa kutulile vyono wulanga wudunghu!’ 3Na hakali mitondo naho, mutezaga, ‘Zuwali yowa mbeho mbaha, vyono wulanga wudunghu, kanyhi ne mavunde gatandaye!’ Alu anye hono mumanyile muno muno kulanga wulanga du no kugamanya mapango, alu ku wutanga vitanjilo vye madaha gaga, si mumanyile. 4Anye nyo lulelo lubi na lono lusina wihuwilwa. Anye mukusaka vitanjilo, ninga si mopegwa i citanjilo co cose cilya, langa mopegwa i citanjilo acilya ca Yona du.” Baho yakawa kuwaleka, yakawa kubita. 5Iwejizwa wakwe wali weza kulowoka ku lubavu luyagwe lwe lilamba, ho wakawa kukumbucila vyono wasemwa kusoleleza ne mikate. 6Yesu yakawatya, “Mwikalaje meso, kanyhi mweze musujile kuli cisase ce Wafalisayo ne Wasadukayo!” 7Ninga iwene wakawa kulongana weneco wose, wakutya, “Alo yakulonga nha vivyo vyono cisemwa kusoleleza ne mikate lo.” 8Nayo Yesu yakawamanya i mahweso gawo, holeka yakawatya, “Nye nyo wanhu mono mwina u wihuwilo wucefu! Nhawule mukulongana nyenye wose za vyono musina mikate? 9Alu hongo mukali hamba natanga yaye? Alo si mukukumbucila nha vyono nayibegula ayilya i mikate mihano so wanhu walya elufu yihano? Wulenyi, mwamevya nhoto yilinga muli ze vibegulwa vyono vyasigala? 10Hamba muli za ayilya i mikate mupunghati yono wagawilwa wa walya i wanhu elufu yine, wulenyi, mwatondoleza nhoto yilinga muli vibegulwa vyono vyasigala? 11Alu yosumika nhawule ho mulece kumanya, vyono ane si nali kulonga muli ze mikate? Holeka musuguce kuli cisase ce Wafalisayo ne Wasadukayo!” 12Alu baho nhondo, iwejizwa wakwe ho wakamanya, vyono yali kuwalonjela wasuguce, si ku cisase co mukate, langa kumbe, wasuguce kuli i mejizo ge Wafalisayo na ge Wasadukayo. 13Ale lono Yesu yali yafika ku mbavu za Kayisaliya Filipi, yawawuza i wejizwa wakwe, yakawatya, “Alu i wanhu wamutezaga u Mwana wo Munhu yo nani?” 14Nawo wakamupitula, wakatya, “Wanji watezaga vyono u mwene yo yulya Yohana u Mubaputizi, na wanji watezaga yo Eliya, na wanji wakutya, yo Yelemiya hamba yumonga u muyagwe ne wawizi.” 15Yesu yakawawuza kanyhi yakawatya, “Anye nanye ma, munhezaga vyono ane yo nene nani?” 16Simoni Petelo yakapitula yakatya, “Agwe yo gwegwe Kilisito u Mwana wo Mulungu mumi.” 17Nayo Yesu yakamutya, “Wuli mulugutwe, agwe Simoni go mwana wa Yona, hambi nha si munhu mono yakugubuliye i mbeka yiyi, langa Baba mono yali ku wulanga. 18Holeka nane nghukulonjela Petelo nghutya, yo gwegwe wuli italawe, na mucanyha ye 'talawe lilino, nolizenga likanisa lyangu, hamba ne lifwa lyeneco du, si lyolisuma yaye. 19Nane nokupela gwegwe zifunguwo zo wutemi wa ku wulanga, na yowa, co cose cono kocidindila mono'nze, cowa cadindilwa nhavivyo na ku wulanga, na co cose cono kocidigulila mono'nze, naco cowa cadigulilwa nhavivyo na ku wulanga.” 20Hanyuma yakawalemeza i wejizwa wakwe vyono walecele lukulu kumulonjela munhu wo wose vyono u mwene yo Kilisito. 21Na vyono kulawa baho, Yesu yakawa kuwamanyiza cagalanze du i wejizwa wakwe, yakawatya, “Yinojeye ane mbite ku Yelusalemi ho nghatuje wugazwe winji wono wolawilila muli wanyamhala ne Wakohani wawaha, hamonga ne wejizi wo Wulajilize. Nane nowulagwa na mwi'zuwa lye kadatu, nozuka.” 22Baho Petelo yakamusola Yesu, yakamuteza hamhelo hadodo, yakamutacila, yakutya, “Gwe Muwaha, yilece kuwa nhavivyo! Inghani yiyi si yo kwijelela ng'o.” 23Ninga Yesu yakapituka, yakamulonjela Petelo yakatya, “Wuwuce hono hangu 'gwe Setani! Agwe wuli cikobazo kuli'ne. Ne mahweso gako, hamba si gakulawa kuli Mulungu ng'o, langa ga cimunhu-munhu du!” 24Hanyuma Yesu yakawalonjela i wejizwa wakwe, yakawatya, “Hono munhu wo wose yasace kuwa mutyatyi wangu, yimunojeye yekapise mweneco, yawudinghule u musalaba wakwe, yanhyatye. 25Ku soko u munhu mono yakusaka kuwuponya u wumi wakwe mweneco, alu yuyo yo kowajiliza, 26langa u munhu mono kowajiliza u wumi wakwe ku soko yangu, ale yuyo langa yo kowutuga. Alu mbi u munhu ho kotuga cambuzici, hamba yawutuje u wugoli wose wa mononze, na akuno ho yawajilize u wumi wakwe? 27Hambi u Mwana wo Munhu nha kolokuziza mu lukumyo lo Sogwe, hamonga ne wamalayika wakwe, na baho ho kolomulipila munhu wo wose nha vyono genha imetumo gakwe. 28Nane nghumulonjelenyi mbeka, vyono howali wanji wono wali bahano wono si wolofwa, sunga waze wamuwone u Mwana wo Munhu yakuza mu Wutemi wakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\