MATAYO 19

1Yesu yaza kukondya kuzilonga i zinghani zizo, hodu, yakawuka ku Galilaya, yakabita ku yisi ye Wayahudi, ku nhumbi nzagwe ye likolongo lya Yoludani. 2Ne wanhu wenji wakamutyatya kuko, nayo yakawaponya. 3Ne Wafalisayo wanji wakaza, wakamuwuza, ho wamugwize, wakatya, “Ati, yo ling'ani, u munhu yamulece u mugolece wakwe no kumupela talaka ku soko ye lisutya lyolyose?” 4Yesu nayo yakawapitula yakatya, “Alu, nye, ho simwasoma mu Mandiko Gono Gelile, nha vyono u Mulungu mono yamuwumba u munhu ku wulawa ha mwamulizo, yawumba, u mulume no mucekulu, 5nayo yakatya, ku soko yiyo holeka u mulume kowaleka u sogwe no nyina, nayo vyokwilunza no mugolece wakwe, nawo vyono wejete wowa muwili wumonga? 6Holeka iwene si wowa wejete kanyhi, langa waweza wali muwili wumonga. Holeka cono yacilunzize u Mulungu, u munhu wo wose yalece kucitemanulila lukulu.” 7Ninga iwene nawo wakamuwuza, wakatya, “Alu mbi nhawule, Musa yacilajiliza vyono u mugolece yapegwe talaka, no kulekwa?” 8Yesu yakawatya, “Musa yamukombolenyi ho muwalece iwagolece zenyu, ku soko yo wukamu we zinhumbula zenyu. 9Ninga ku wulawa mwamulizo, si yali nha vivyo. Holeka nghumulonjelenyi mbeka, vyono u mulume wo wose mono komuleka u mugolece wakwe no kutola yunji, hono si kusoko yo wusenyha du, yuyo langa yakusenyha.” 10I wejizwa wakwe wakamulonjela wakamutya, “Alu kumbe hono izinghani zo mulume no mugolece wakwe, ziwe vyo zinha nha vivi, yili ciba kuleka kutolela lukulu.” 11Yesu yakawatya, “Ninga si wose wono wosuma kulibocela i lifundo lilyo, langa yowa kuli wawalya du, wono wapejigwe no Mulungu. 12Hambi nha kozili soko nyinji zono zikuleka wanji walece kutola, iwanji ku soko vyono walelwa nhavivyo, na wanji, ku soko vyono wanozigwe nha vivyo ne wanhu, na wanji nawo, walamuye weneco du, vyono si wotola, ku soko yo wutemi wa ku wulanga. Holeka mono yakusuma kulibocela i lifundo lilino, ale yalibocelaje.” 13Hanyuma iwanhu wakamuletela Yesu iwana wadodo, ho yawawicile imiwoko yakwe no kuwalombela. Ninga iwejizwa wakawatacila. 14Ninga Yesu yakawatya, “Muwalekaje iwana wawo wadodo waze kwangu, mulece kuwemila, hambi u wutemi wa ku wulanga nha wa wanhu wono wenha iwana wawa, nha wo wanojeye ku wutemi wa ku wulanga.” 15Hodu, yakawawicila miwoko, hanyuma yakawuka ihanhu baho. 16U munhu yunji yakamuziza Yesu, yakamuwuza, yakutya, “Ati Mwijizi, alu yinojeye noze cinhuci ciswanu, ho niwutuje u wumi we cibitilila?” 17Yesu yakamutya, “Alu nhawule wukumbuza kuli za ya hayi nghani swanu? Hambi nha koyuli yumonga du u muswanu. Na hono wusace kwinjila mu wumi, ale wugebataje i malajilizo.” 18Nayo u munhu yuyo yakamuwuza yakatya, “Alu, malajilizo go ga hayi?” Yesu yakatya, “Wulece kuwulaga munhu, wulece kusenyha, wulece kuhiza, wulece kulavya wuhomelezi wo wulambi, 19wuwogopaje u sogo no nyina yako, kanyhi, wumwendaje u muyago nha vyono wiyendile gwegwe go mweneco.” 20Nayo yuyo u muzelelo, yakamutya, “Gago gose nigebate kuwulawa wudodo wangu, aluno ma, nitumaje ci cici komuno?” 21Yesu yakamulonjela yakatya, “Ale, hono wukusaka wuwe munhu mono wukwilaniciye, ale wubite wukaviguze ivinhu vyose, wuwapele iwaciwa, nagwe ho kowa na ciwutwa ku wulanga, hanyuma ho wuze wunhyatye.” 22Nayo u muzelelo yuyo yali yeza kuhulika zizo, hodu yakawa kutuluka akuno yena no wukalale muno, hambi nha yali yena sawo nyinji. 23Baho nayo Yesu, yakawa kuwalonjela i wejizwa wakwe yakutya, “Mbeka nghumutyenyi, vyono yowa kukamu muno muno kuli munhu mugoli, ku winjile mu wutemi wa ku wulanga. 24Kanyhi nghumulonjelenyi nghutya nhavi, kupelu kuli ngamiya yikole mu cilanga co lusing'ani, si nha u munhu mugoli, kuwinjila mu Wutemi wa ku wulanga.” 25Nawo i wejizwa waza kuzihulika zizo, wakezina muno muno, wakamuwuza, wakutya, “Alu yo nani mbi, mono kosuma kupona?” 26Yesu nayo, yakawalanga, yakawatya, “Ku wuwe wo munhu inghani yiyi, si yisumice, ninga kuli Mulungu zose nha zisumice.” 27Nayo Petelo yakatya, “Alu ase nase ma? Hambi nha cavileka vyose, nase cikakutyatya, alu ho cotuga cinhuci?” 28Yesu yakawalonjela, yakatya, “Ane nghumulonjelenyi mbeka, vyono u Mwana wo Munhu yalaza kwikala mwi'goda lye nhojo, lyo lukumyo lwakwe, mu yinze yimhya, nanye mono mukunhyatya, molokwikala mu magoda yikumi na mejete, akuno mukuwaling'aniza we milango yikumi na myejete ya Isilayeli. 29Na muli wose mono yalecile nyumba yakwe, hamba wawahaze, hamba walumbuze, hamba u sogwe, hamba u nyina, hamba wanagwe, hamba migunda ku soko yangu, nayo kobocela kali yigana na kuciza, na hanyuma kowutuga u wumi we cibitilila. 30Ninga i wenji wono aluno wali mu nyuma, wawo wo wolowa wo walongozi. Ne walongozi wolowa wa mu nyuma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\