MATAYO 22

1Yesu yakalonga nawo kanyhi mu vihwanicizo, yakatya, 2“Uwutemi wa ku wulanga wihwanile no mutemi mono yamunozeza u mwanagwe, zindigwa ze halusi. 3Hanyuma yakawa kuwatuma i wetumami wakwe ho wabite wakawaceme wono walalikwe, waze ku halusi, ninga iwalalikwa hamba si wasaka kuza. 4Yakawatuma kanyhi wetumami wanji, yakatya, ‘Ale, muwalonjelaje i walalikwa vyono, i zindigwa zangu zawikanizwa zakondya, zinghongolo zangu hamonga ne zing'ombe zono zijinile, zose zakondya kucinjwa na vyose vyawikanizwa vyakondya, holeka anye muze du kono halusi.’ 5Ninga iwene wanyo kulalikwa, hamba kutununhika bwete, wakabita du munhu na zakwe, yunji yakabita ku mugunda wakwe, na yunji nayo ku zakwe du, 6ne wanji nawo, wakawebata wawalya wetumami, wakawaliganga, wakawawulaga. 7Nayo u Mutemi yakasimba muno muno, yakawatuma i wasilikale wakwe, ho wabite wakawongomeze i wawulaji wawalya, hamonga no kuliticimiza i likaya lyawo. 8Hanyuma yakawalonjela iwetumami wakwe yakatya, ‘Izindigwa ze halusi mbeka zawikanizwa zakondya, ninga iwalalikwa si wanojeye yaye. 9Holeka alu mubite mu zinzila malekano, na wo wose wono mowagana mumo, ale muwacemaje waze ku halusi.’ 10Nawo iwetumami wakalawila, wakabita mu zinzila, wakawaleta iwanhu wose, iwabi ne waswanu. Sunga ne nyumba yikamema wajenzi. 11Nayo u mutemi yali yeza kwinjila ho yawawone iwajenzi, baho yakamuwona munhu yunji mono si yali yavwalile ivivwalo vye halusi. 12U mutemi yakamuwuza yakutya, ‘Alu 'gwe muyangu, ho kuvinjila-vinjila nhawule baha, akuno ho wusina ne civwalo ce halusi?’ Ninga mwene munhu yuyo yakanyamala twii. 13Hodu, u mutemi yakawalonjela iwetumami yakatya, ‘Ale mumusolaje yuyu, mumuwope migulu ne miwoko yakwe, hanyuma mukamutaje ku citi, kunze, nayo kuko kowa kulila no kugwezula meno.’ ” 14Nayo Yesu yakamaliliziza u wulonje wakwe, ko wutya, “Wenji wono walalikwe, ninga wono wahaguywe wo wacefu.” 15Hanyuma i Wafalisayo wakawa kubita, wakalongana weneco wose i nzila yono wosuma kumugwiziza Yesu mu wulonje wakwe. 16Holeka wakawatuma i wayawo wanji, hamonga ne watyatyi we cipuga ca Helode. Wakabita kuli Yesu, wakamuwuza wakutya, “Gwe Mwijizi, ase cimanyile vyono kulongaga mbeka, na kanyhi vyono kwijizaga i mbeka yo wuhile wo Mulungu kuli wanhu, hamba sikogopaga munhu wo wose, hambi ililumbo lyo munhu nha si cinji kuli'gwe. 17Ale cilonjelaje ta vyono wukwihwesa. Wule ta, yili viswanu kumulipa kodi Kayisali hamba ng'o?” 18Ninga mwene Yesu yakagamanya i mahweso gawo mabi, yakawa kuwatya, “Nyo wakoci'nye, nhawule lo mukunjela? 19Ndajilenyi ta pesa yo kulipila kodi.” Nawo wakamulajila i pesa yiyo. 20Nayo Yesu yakawawuza yakutya, “Wulenyi, hwani yiyi ne litagwa lili, vya nani?” 21Nawo wakamupitula wakutya, “Vya Kayisali.” Baho nayo Yesu yakawatya, “Ale mupelenyi Kayisali vyakwe Kayisali, nayo Mulungu, ivyakwe Mulungu.” 22Nawo wali weza kuzihulika zizo, wakezina muno muno, hodu wakawa kumuleka no kwibitila munhu na lwakwe. 23Mwizuwa lilyo wanji wa muli Wasadukayo wakamuziza Yesu. Wawo wo wanhu wono watezaga vyono i wanhu si wolozuka yaye. 24Wakamulonjela wakutya, “Go Mwijizi, ase Musa yacilonjela vyono u munhu mono yatolile hono yafwe si yalecile wana, ale yimunojeye u nduguye, yamutole yuyo u mucekulu mufwile, ho yamutujile wana u nduguye. 25Alu, bahano hono hetu, hali howali wanhu mupunghati, walume, wana wa munhu monga. U mulongozi yakatola mucekulu, hanyuma yakafwa si yalecile wana, yakamulecela nduguye yuyo mucekulu wakwe, mufwile. 26Ale yikawa nha vivyo kuli we kejete, na we kadatu, sunga wo mupunghati. 27Na lono wawo wose wali wafwa, hanyuma yayo u mucekulu yuyo nayo yakafwa. 28Alu mwizuwa lyono i wafu wala weza kuzuka, u mucekulu yuyu, ho kolowa mugolece wa wahayi, muli wawa wose vyono wali mupunghati? Vyono wose mupunghati wali wamutolile.” 29Nayo Yesu yakawapitula yakatya, “Anye he mbeka mukusutya ku soko vyono si mugamanyile i Mandiko Gono Gelile, hamba ne vilungo vyo Mulungu!” 30Ku soko vyono i wafu kolo wakuzukulwa, si wolotola, hamba si wolotolwa, hambi nha wokwihwana ne wamalayika ku wulanga. 31Ninga kuli zo wuzuce we wafu, ho simwasoma azilya zono u Mulungu yamulonjelenyi? 32Yakutya nhavi, “Ane yo nene u Mulungu wa Abulahamu, na Isaka na Yakobo!” Holeka u Mwene yo si Mulungu wa wono wafwiye, langa yo Mulungu we womi. 33Nalyo ilipuga lye wanhu lyaza kuzihulika zizo, likagezina muno imejizo gakwe. 34Nawo i Wafalisayo, waza kuhulika vyono Yesu yawanyamaza i Wasadukayo, hodu waketang'anila hamonga. 35No muyawo yunji, u mwijizi wo Wulajilize, yakamuwuza Yesu, yakumujela, yakatya, 36“Ati Mwijizi, lilajilizo lya hayi liwaha kuciza, muli gono gali mu Wulajilize wa Musa?” 37Yesu yakamupitula yakamutya, “Wumwendaje u Muwaha Mulungu wako kwe nhumbula yako yose, na ko mutima wako wose, na kwe mahala gako gose. 38Na ali lyo lilajilizo liwaha ililongozi. 39Nalyo lye kejete lihwanile na lilyo, ‘Wumwendaje u muyago nha vyono wiyendile go mweneco!’ 40U Wulajilize wose wa Musa, sunga ne mejizo gose ge wawizi, gatoweleywe mu malajilizo gaga imejete.” 41Nawo i Wafalisayo wali weza kwitang'anila hamonga, Yesu yakawawuza, 42“Alu anye mukuwona nhawule kuli za Kilisito? Wulenyi, mukwihwesa vyono kowa mwana wa nani?” Nawo wakamupitula wakatya, “Mwana wa Dawudi.” 43Nayo Yesu yakawatya, “Alu ho yosumika nhawule, vyono Dawudi, mu vilungo vyo Muhe Mono Yelile, yakumucema yakumutya, mwene ‘Muwaha?’ Nha vyono yatya. [ 44‘U Muwaha yamulonjela u Muwaha wangu wikalaje ku muwoko wangu wo kulume, sunga kolo nghuwawika i walugu wako hasi ye migulu yako.’] 45Holeka hono Dawudi yakumutya Kilisito, ‘Muwaha,’ ho kowa mwanagwe nhawule kanyhi?” 46Hamba hasina wo wose mono yasuma kumupitula cinji. No wulawilila mwizuwa lilyo, hasina mono yejelela kanyhi kumuwuza cinji co cose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\