MATAYO 24

1Yesu yakalawila mu Nyumba yo Mulungu, na lono yabitaga, iwejizwa wakwe wakamuziza, wakamulajila imizenjele ye Nyumba yo Mulungu. 2Yesu nayo yakawatya, “Heya ho baho, mosuma kugawona gaga gose! Ninga mbeka nghumutyenyi, hasina yibwe hamba limonga lyono lilasigala baha, mucanyha ye libwe liyagwe, langa i vinhu vyose vyologwiswa hasi.” 3Nayo Yesu lono yali yekaye mwi'tunda lye Mizeyituni, i wejizwa wakwe wakamuziza cinyele, wakamuwuza wakutya, “Ale ta, wucilonjelaje, i zinghani zizi mwene zolowa za nili uwuze wako nawo, wololajilwa na citanjilo cono cinha wule baho ha ndumilizo ye yinze.” 4Yesu yakawapitula yakatya, “Mwilanjililaje muno muno, ho mulece kukongwa na munhu wo wose. 5Hambi nha wanhu wenji wono wolokuza, nawo walalitumamila litagwa lyangu wakutya, ‘Ane yo nene Kilisito, nawo wolowajiliza wanhu wenji.’ 6Kanyhi molohulika muli zo wulugu, ne zinonga nonga zo wulugu, ninga anye mulece kwihwelela, hambi zizo, nha zinojeye zize, ninga ndumo yeneco yowa yikali si nawa. 7Likungugo lyokwihoma ne likungugo liyagwe, no wutemi nawo wokwihoma no wutemi wuyagwe. Ne mazala nago gokuza ako na ako, sunga ne matulo ge yisi nago gokuza. 8Na gaga gose gokwihwana nho wusungu du, wo kusawa mwana. 9“Kanyhi nawo wolomulavyenyi ho mutamiswe no kuwulagwa. Ne makungugo gose kono galila, golomusulenyi anye, ku soko ye litagwa lyangu. 10Na mu vilo vivyo, wanhu wenji wolowuleka u wihuwilo wawo, wolokwigalucila weneco wose no kwisula. 11Kanyhi mu vilo vivyo, wololawila iwawizi wenji wo wulambi, nawo wolowa kuwajiliza wanhu wenji. 12Na vyono u wubi wowa kucila konjelezeka, ale nhavivyo no wendo we wanhu wenji wolopola. 13Ninga u munhu wo wose mono kolokangalila sunga ko ku ndumo, yuyo langa yo kolopona. 14Ninga i yinze yose, yoganulilwa u Luganuzi Luswanu lo Wutemi wo Mulungu mu makungugo gose, lono i ndumo yikali si naza, ho wuwe wuhomelezi kuli wene.” 15“Kanyhi moliwona, ‘lyono likucemwa.’ Iwifyo lyo wuhodanje, lililya lyono lyalongwa no muwizi Danyeli, lyolowa limile i hanhu hono helile.” (Ale baho, mono yakusoma, yezuce i nhunizo yayo.) 16“Ale, mu vilo vivyo wono wali mu Yudiya, watizize mu matunda. 17Nayo mono yali mucanyha ye litembe lye nyumba yakwe, yalece kutimila lukulu, ho yasole ivinhu vyakwe, vyono vili mu nyumba yakwe. 18Na yulya mono yali ku mugunda yalece kuwuya ne nyuma, ho yasole icivwalo cakwe. 19Woyi he, kuli we cidala wono wali magulu mazito, na wono wena iwana wagalika wono wakali kongha mu vilo vivyo. 20Holeka mulombe ho wutize wenyu wulece kuwa mu vilo vye mbeho ye cinyuli, hamba mwizuwa lye Sabato! 21Hambi mu vilo vivyo nha vyolowa vyo wugaye wuwaha muno muno, wono wukali si nejela hamba hadodo kuwulawa ku mwamulizo we yinze sunga nalu, hamba si wulejelela lukulu kanyhi. 22Ne vilo vivyo hono vyali vilece kucepulwa, hali hawe hasina munhu wo wose mono yali yapone, ninga alu, ivilo vivyo vyocepulwa, ku soko ya awalya iwahagulwa. 23“Holeka mu vilo vivyo, hono munhu yaze yamulonjelenyi yawe kutya, ‘Kilisito yali ahano,’ hamba lunji yatye, ‘Kilisito yali ahalya,’ mbeka mulece kumwihuwila. 24Hambi nha wololawila walambi wenji, wono wokwicema weneco yo Kilisito, kanyhi ne wawizi wo wulambi. Nawo wawo wonoza mapoto mawaha, ne mezino gono gosuma kumwajilizenyi, na hono yisumice sunga ne wahagulwa wo Mulungu. 25Ta hulicizenyi, ane nimulonjelenyi zinghani zizi lono zikali si nawa. 26Holeka hono wamulonjelenyi wawe kutya, ‘Lanjenyi ta yali ku nyika,’ anye mulecele lukulu kubita kuko, na lunji womutyenyi, ‘Lanjenyi ta, yehundice kugati,’ anye mulecele lukulu kwihuwila, 27hambi u wuze wo Mwana wo Munhu, nha wokwihwana nha vyono i limuli likuwa kumulika ku lubavu lwa kucilima sunga ko ku lubavu lwa kumwezi. 28Na kanyhi kuko kono kowuli u muvimba, kuko ne zindi ko zokwikongholela.” 29“Ninga u wugaye kolo wapuluta, lulo baho du ilizuwa lyolotukuwazwa, no mwezi nawo si wolosana ng'o, ne zinyelezi nazo zologwa ku wulawa kucanyha, ne vilungo vyo wulanga, vyolosinjiswa. 30Ale baho langa, icitanjilo co Mwana wo Munhu, ho cilejelela ku wulanga, we makungugo gose ga kono'nze baho ho wololilila, nawo wolomuwona u Mwana wo Munhu, yakuziza mu mavunde mucanyha, akuno yena ne vilungo vinji hamonga no lukumyo luwaha. 31Ne lizi yiwaha lye ndulele, lyolohulikwa, nayo kolowatuma i wamalayika wakwe, nawo wolowakonghola i wahagulwa wakwe ku wulawa ku zimbavu zose vyono yine ze yinze, kuwulawilila ku mudumo awu wo wulanga, sunga ko ku mudumo muyagwe.” 32“Ale ta, mwiyijizizaje mu cihwanicizo co mukuyu, vyono, lono mukugawona manhambi gayo geza kutula no kulavya i mahamha gayo, ho baho ho mumanyilaga vyono i lifuku lyeza lili behi. 33Ale, holeka na nyenye nanye, kolo mukuziwona zizi zikwitumwa, mumanye vyono u Mwana wo Munhu yeza yali behi muno muno. 34Ane nghumulonjelenyi mbeka, vyono u lulelo lulu si lopuluta yaye, lono zizi zose zikali nejela. 35U wulanga ne yinze, heya vyopuluta, ninga i zinghani zangu, si zolopulutila lukulu.” 36“Ninga muli ze lizuwa hambe cipango, zizo langa, hasina u munhu wo wose mono yamanyile vyono yowa nili, hamba ne wamalayika wa ku wulanga, hamba no Mwana wo Munhu, siyamanyile, langa yo Baba yali wene du mono yamanyile. 37Langa yene, yolowa nha mu vilo vya Noha. 38Ku soko mu vilo vivyo, lono lihwazi lye malenga lyali likali si naza iwanhu nha walizaga, kanyhi wang'wezaga, watolaga no kutolwa, sunga lono Noha yenjilila mu safina. 39Nawo hamba si wamanya cono cokwijela ci cici, sunga mwizuwa lyono lyaziza ilihwazi lye malenga, likawasola wose. Ale, nhavivyo vyo yolowa, mwizuwa lyono yalaziza u Mwana wo Munhu. 40Mwidaha lilyo, wanhu wejete wolowa ku mugunda, monga kolosolwa, na yunji kololekwa. 41We ciyaya wejete wolowa wakusaga wuhemba he sajilo limonga, monga kolosolwa, na we kejete, kololekwa. 42Holeka munojeye mwikalaje meso, hambi nha simumanyile ilizuwa lyono kokuziza u Muwaha wenyu. 43Ninga mweze kuyikumbucila ne nghani yiyi, vyono hono munya kaya, yali yawe yamanyile ilipango lyono u muhizi kokuziza, mbeka yali yekale meso, hamba si yali yayileceleze kaya yakwe yibenwe. 44Holeka nanye nhavivyo, mweze mwiwikanizize lukulu, hambi Mwana wo Munhu nha kokuziza mwi'pango lyono anye si mwihwesize yaye.” 45Nayo Yesu, yakajendelela kulonga yakutya, “Alu nani 'mbi u mwitumami mwihuwilwa, kanyhi we mahala, mono muwaha wakwe komuwika, ho yawapele zindigwa iwanhu wakwe mucipango cono cinojeye? 46Mbeka u mwitumami yuyo kowa mumoti, hono u muwaha wakwe kolo yakuza, yamwagane yakunoza nhavivyo. 47Mbeka nghumutyenyi, vyono komuwika u mwitumami yuyo, yawe mulanjilizi we sawo yakwe yose. 48Ninga hono yawe mwitumami mubi, nayo ho yatye mu nhumbula yakwe nhavi, ‘U Muwaha wangu nha yacela ku wuwuye,’ 49hanyuma ho yanze kuwatowanga i wetumami wayagwe kanyhi akuno yawe kulya no kung'wezana ne wagala wujimbi, 50ninga u muwaha wakwe, kokuziza mwizuwa lyono siyalanjiliye yaye, hamba mu cipango cono si yamanyile. 51Nayo kolo yakuza, kolomukunanga muno, hanyuma komuwika mwi'puga limonga ne wakoci. Na kuko kolowa cililo no wugwezula meno.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\