MATAYO 25

1“Lulo baho, u Wutemi wa ku wulanga wolokwihwananizwa ne wahinza yikumi, wono wasola zitala zawo, wakawa kubita kumuhinjiliza bwana halusi. 2Muli wahinza wawo yikumi, mwali mowali wahinza wahano wono wali walele, na wahano wanji, wali we mahala. 3Wawalya i wahinza wahano iwalele, wasola izitala zawo du, hamba kuteguliza ne ciwutwa ce mafuta ge tala. 4Ninga awalya wahano we mahala, wasola ne ciwutwa ce mafuta ge tala, hamonga ne zitala zawo. 5Alu, vyono bwana halusi yacela kuwuze, hodu iwahinza wawalya wose wakawa kusinzila, wakawa kugona nhongo. 6Ale, mucilo mugati kukawa ne zozo yiwaha, Ale, ale! Bwana halusi kalawila, ale mubite mukamuhinjilize. 7Ale du baho, wawalya i wahinza wose wakenuka, wakawa kwanza kuzinozeleza i zitala zawo. 8Awalya iwalele, wakawatya awalya we mahala, ‘Nye wayetu, ta mucigawilaje nase mafuta genyu madodo, hambi izitala zetu nha zikuzima.’ 9Ninga awalya we mahala, wakawatya, ‘Sigocikwila ase na nyenye! Ciba hono mubite kwi duka mukegulile nyo weneco!’ 10Ale, baho kunyuma bwana halusi yakawa kuza, awalya i wahinza wono wali wewikanizize lukulu, wakawa kwinjila hamonga na bwana halusi mu nyumba ye halusi, no mulango wukawa kudindwa. 11Hanyuma awalya i wahinza wanji nawo, ho wakawa kuza, wakamula kucema wakutya, ‘Muwaha, Muwaha, wucidigulile.’ 12Ninga u mwene yakawapitula yakatya, ‘Nghumulonjelenyi mbeka, vyono ane si nghumumanyenyi.’ ” 13Baho Yesu yakawatya, “Holeka munojeye mwikalaje meso, hambi nha si mumanyile ilizuwa hamba cipango.” 14“Yowa nha vyono u munhu yunji, mono yasaka kubita muhinzo wa kutali, mono yawacema iwetumami wakwe, yakawapela i zisawo zakwe wazikamise. 15Nayo yakawapela munhu mu nghango ye mahala gakwe, u mulongozi yakamupela silinje elufu makumi mejete ne'hano, na we kejete yakamupela silinje elufu yikumi, nayo we kadatu, yakamupela silinje elufu yihano, hodu u mwene yakawa kutuluka. 16Ale, yuyulya mono yapegwa silinje ze elufu makumi mejete ne'hano yakazinozeza wusuluza, sunga yakatuga cambuzi ca silinje zinji elufu makumi mejete ne'hano. 17Ayulya nayo nha vivilya mono yapegwa silinje elufu yikumi, nayo yakatuga cambuzi ca silinje elufu yikumi. 18Ninga ayulya mono yapegwa silinje elufu yihano, mwene yabita yakahimba yikombo mu muhangha, yakayifuciza i sawo yo muwaha wakwe. 19“Vyaza kupuluta vilo vicefu, u muwaha yuyulya yakawuya, yakawa kwanza kulanga liwalo lye zipesa zakwe u witumamilwe wayo sunga no wutuje wayo. 20Ale yuyulya u mwitumami mono yapegwa silinje ze elufu makumi mejete ne'hano, yakaza akuno yaleteleze hamonga na azilya ze elufu makumi mejete ne'hano zono yazituga ze cambuzi, yakamutya, ‘Muwaha, wamhela silinje makumi mejete ne'hano du, ninga wulanje, ahano nina zinji kanyhi elufu makumi mejete ne'hano ze cambuzi cono natuga.’ 21U Muwaha wakwe nayo yakamutya, ‘Ale viswanu, wuli mwitumami muswanu, kanyhi wuli mwihuwilwa. Wali mwihuwilwa mu nghani ndodo, ninga alu nokupela zimbaha kuciza. Ale wuze wusangalalane hamonga no muwaha wako.’ 22Ayulya nayo mwitumami mono yapegwa silinje elufu yikumi, yakaza, nayo yakalavyaniza silinje zinji elufu yikumi ze cambuzi cono yatuga nayo, yakatya, ‘Muwaha, ane wamhela silinje elufu yikumi, lanje azino zinji elufu yikumi ze cambuzi cono natuga.’ 23U Muwaha wakwe yakamutya, ‘Ale viswanu, wuli mwitumami muswanu kanyhi mwihuwilwa. Wali mwihuwilwa muli nghani ndodo du, alu nokupela i zimbaha zono zicizize zizi. Ale wuze wusangalalane hamonga no muwaha wako.’ 24Ninga ayulya mono yapegwa silinje elufu yihano, nayo yakaza yakatya, ‘Muwaha, ane manyile vyono agwe wuli munhu mukamu, agwe kududulaga hono si wuhadice, kanyhi, kukunyanjilaga hono si wamiza. 25Holeka ane nghawa kogopa, nghawa kuzihundika i zipesa zako mu muhangha. Holeka alu wusole sawo yako.’ 26Nayo u Muwaha wakwe yakamupitula yakamutya, ‘Lanje ta 'gwe waco go mwitumami mubi kanyhi mudoba! Wali wumanyile vyono ane ndudulaga hono si hadice, kanyhi na vyono nghongholaga hono si namiza mbeyu. 27Holeka lu, yali yikunojeye wuyiwice sawo yangu ku benki, nane nali sole sawo yangu hamonga ne cambuzi cayo. 28Holeka mumubokaje pesa zizo, mumupele ayulya mono yena silinje elufu makumi mejete ne'hano. 29Hambi mono yena cinji nha kopegwa no konjelezwa kuciza. Ninga ayulya mono yasina cinji, nha kosolelwa sunga na cico cono yena naco. 30No mwitumami yuyu mono yasina cambuzi, mumutagaje ku citi ca kunze! Kuko kolwa kocili cililo no wugwezula meno.’ ” 31“Mu cipango cono kolokuziza u Mwana wo Munhu mu lukumyo lwakwe, yena hamonga ne wamalayika wakwe, baho ho yalekala mwi'goda lyakwe lye nhojo, lyo lukumyo. 32Ne makungugo gose golokwikongholela hali mwene, nayo kolowatemanula wanhu, nha vyono u mudimi kazitemanulaga zingholo lwayo, ne zimhene lwayo. 33Nayo koziwika zingholo ku lubavu lo muwoko wakwe wo kulume, ne zimhene ku lubavu lwakwe lo kucekulu. 34Hanyuma u mutemi ho kowalonjela awalya wono wali ku lubavu lo muwoko wakwe wo kulume yakutya, ‘Muze anye mono mwalugutizwa na Baba, mubocele u Wutemi wono mwawikanizizwa ku wulawa wuwumbwe we yinze. 35Hambi nha nali ndabuce, nanye mukamhela ndigwa, nali nghaluce, nanye mukamhela malenga, nali mujenzi, ninga anye mukambocela, 36nali sawuce, anye mukamvwika, kanyhi nali nhamigwe, mukaza kunanga, nali nili mu jela, nanye mukaza kunamusa.’ 37Baho, nawo wawo iwanhu waswanu, womupitula u mutemi, wawe kutya, ‘Alu Muwaha, ho ha nili, lono cakuwona agwe wudabuce, nase cikakulisa ndigwa, hamba nili lono wali wukaluce nase cikakung'wesa malenga? 38Na nili lono cakuwona agwe wuli mujenzi, nase cikakubocela, hamba wusina myenda, nase cikakuvwika? 39Hamba nili lono cakuwona wutamigwe, hamba lunji wuli mu jela, nase cikaza kukulanga?’ 40Nayo u Mutemi kowapitula yawe kutya, ‘Mbeka nghumutyenyi, vyono co cose cono mwamutendela yumonga wa muli wawa i wandugu zangu wadodo, ale, mwanhendela nene.’ 41“Ale, baho ho kowalonjela na awalya wono wali ku lubavu lwakwe lo kucekulu yawe kutya, ‘Ale, mbucilenyi anye mono mwalijitwa! Bitenyi mu moto we cibitilila wono wawicilwa Setani ne wamalayika wakwe. 42Hambi nha nali ndabuce hamba si mwamhela ndigwa, nali nghaluce, hamba si mwamhela malenga. 43Nali mujenzi, hamba si mwambocela, nali nhamigwe, kanyhi nali mu jela, ninga hamba si mwaza kunanga.’ 44“Baho nawo womupitula wawe kutya, ‘Muwaha, alu lo lwa nili lono cikakuwona wudabuce, kanyhi wina nyhilu, kanyhi nili lono wali mujenzi hamba wusawuce, na lono wali wutamigwe, hamba wuli mu jela, nase si caza kukwitumamila?’ 45Nayo kowapitula yawe kutya, ‘Nghumulonjelenyi mbeka, vyono bahalya du lono mwalemela kumutendela nghani zizi yunji wo wose wa muli wawa i wadodo wangu, ale, mwalema kunhendela nene.’ 46Holeka iwanhu wawa, wolotegulwa ku wulipicizwe we cibitilila, ninga awalya waswanu, awo wopegwa u wumi we cibitilila.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\