MATAYO 3

1Na mu vilo vivyo Yohana u Mubaputizi yakalawila, yakawa kwamula kuganula ku nyika ya Yudiya, yakutya, 2“Ale munene, hambi u wutemi wa ku wulanga nha wasejelela.” 3Yuyu Yohana yo yuyulya mono u muwizi Isaya yalonga izakwe, lono yatya, “Ilizi lyo munhu lihulikwa ku nyika, Muwikanizizenyi u Muwaha inzila yakwe, Muwugololaje u wukolo wakwe.” 4Nayo Yohana yavwalaga mwenda wono wali muhonwe no wusinga we ngamiya, kanyhi yali yewopile no musipi we nyhingo mu ciwino cakwe. Ne ndigwa yakwe yali nzije no wuci wa mu mbago. 5Ale, ne wanhu ku wulawa ku Yelusalemi, ne yisi yose ya Yudiya, ne zimbavu zose za mu mhelo mhelo ye likolongo lya Yoludani, wose wakamubitila, 6wakawuvumila u wubi wawo, nayo Yohana yakawabaputiza mwi'kolongo lya Yoludani. 7Ninga yaza kuwawona i Wafalisayo ne Wasadukayo wenji, wakumuziza ho yawabaputize, u mwene yakawalonjela yakatya, “Anye nyo lulelo lwe zinzoka! Alo nani mono yamulonjelenyi vyono mosuma kwilega ilikuwo lyono likuza?” 8Ale, alu, mulajile mu metumo genyu, vyono mwanena mbeka mbeka. 9Mulece kwihwesa 'mba vyono mosuma kwitetela no kutya, “Ase cili wana wa Abulahamu! Ane nghumulonjelenyi mbeka, vyono u Mulungu kosuma kuganoza imabwe gaga gawe wana wa Abulahamu. 10Hambi inhemo nha yikondizye kuwikanizwa so wutemanga imilela yo mubici, holeka u mubici wo wose wono si wulelaga mikalo miswanu, wodumulwa no kutagwa mu moto. 11Ane nghumubaputizizenyi mu malenga, kulajila nha vyono mwanena. Ninga ayulya mono yakuza mu nyuma yangu, yo we vilungo yanyhizize na nene. Nane si nghwiliye hamba kugadinghula ne malatu gakwe. U Mwene komubaputizenyi ko Muhe Mono Yelile no ko moto. 12U mwene yebate u luheneko mu mawoko gakwe, ho yezeze lukulu icuga cakwe, no kuwututicila u wuhemba mu nyumba yakwe, ninga i mawaje kogaticimiza no moto wono si wuzimaga.” 13Na mwipango lilyo, Yesu yakawuka ku Galilaya, yakabita kwi'kolongo lya Yoludani, yakamubitila Yohana ho Yohana yamubaputize. 14Ninga Yohana yakajela kumulemeza, yakutya, “Alu, hambi yo gwegwe mono yinojeye wuze kono kwangu? Aa ng'o. Langa ane yo nene mono yinojeye mbaputizwe na gwegwe.” 15Ninga Yesu yakamupitula Yohana, yakamutya, “Ng'o, ye! Wulece du yiwe nhavivyo, hambi nha vyo yinojeye cizifisilize zose zono u Mulungu yakuzisaka.” Nayo Yohana nhondo ho yakawa kuvumila. 16Nayo Yesu yaza kukondya du kubaputizwa, yakalawila mu malenga, no wulanga wukawa kudiguka nhinicizo, nayo yamuwona u Muhe wo Mulungu yehwanile futa ya nziwa, yakumutimila. 17Ne lizi likalawa ku wulanga likutya, “Ayu yo Mwanangu u mwendece wangu, mono nendezwe nayo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\