MATAYO 4

1Baho Yesu yakawa kutongwa no Muhe sunga ko ku nyika ho yajelwe na Setani. 2Yakekala si yakulya cinji vilo makumi mane misi ne cilo, hanyuma, yakadabuka. 3Hobaho Setani yakawa kumuziza, yakamutya, “Hono yo gwegwe Mwana wo Mulungu, ale wulonje i mabwe gaga gawe mikate.” 4Nayo Yesu yakapitula yakutya, “Mu Mandiko Gono Gelile yandicigwe nhavi, ‘U munhu si kokwikala mumi so mukate du, langa so nghani yo yose yono yikulongwa no Mulungu.’ ” 5Hanyuma Setani yakawa kumutegula Yesu sunga ko ku Yelusalemi kwi'kaya lyono lyelile, yakawa kumuwika ku cizuli ce litembe lye Nyumba yo Mulungu, 6yakamutya, “Hono yo gwegwe Mwana wo Mulungu, ale ta wilugaje baha sunga ho hasi, hambi nha yandicigwe vyono, ‘U Mulungu kowalajiliza wamalayika wakwe ku soko yako, nawo wokwambila mu mawoko gawo, ho wulece kwikobala mwibwe.’ ” 7Yesu yakamutya, “Kanyhi yandicigwe vyono, ‘Wulece kumujela Muwaha u Mulungu wako.’ ” 8Hanyuma kanyhi Setani yakamutegula Yesu sunga kwi'tunda litali, yakamulajila i matemi gose ga kononze hamonga ne zinhojo zayo, 9Setani yakawa kumutya Yesu, “Hono wufugamile, wuhembe, ale, ivinhu vivi vyose vyono wukuviwona, nokupela gwegwe viwe vyako.” 10Baho nhondo, Yesu yakamulonjela Setani yakatya, “Bita ko Setani! Hambi nha yandikwe vyono, ‘Komuhemba Muwaha u Mulungu wako, nagwe komwitumamila u mweneco yali wene du.’ ” 11Nhondo Setani, yakawa kumuleka, nawo wamalayika wakaza wakamwitumamila. 12Nayo Yesu yali yeza kuhulika vyono, Yohana yadindilwa mu jela, u mwene, yakawa kubita ku Galilaya. 13Yakawuka ku Nazaleti yakabita ku Kapelanawumi, i likaya lyono lyali lili ha mwejelele we lilamba lya Genesaleti, mu mipaka ye zi'si za Zabuloni na Nafutali, yakekala kuko. 14Na vyo yaficilicila inghani yono yalongwa mu nzila yo muwizi Isaya, yono yikutya, 15“Agwe go yisi ya Zabuloni, nagwe go yisi ya Nafutali, kulubavu lwe lilamba, ku nhumbi likolongo lya Yoludani, Galilaya, iyisi ye wanhu wono si Wayahudi! 16Iwanhu wono wekalaga kutitu alu wawona u wuzelu wuwaha. Na walya wono wekalaga mu yisi nhitu ye lifwa, na mu muzizi we lifwa, alu wuzelu wuwabulilila!” 17Na ku wulawa baho, Yesu yakamula kuganula no kutya, “Ale, munene, hambi u wutemi wa ku wulanga nha wasejelela!” 18Nayo Yesu lono yajendaga ha mwejelele we lilamba lya Galilaya, yakawawona wanhu wejete wanimula somba, wana wa munhu monga, nha cinji Simoni (mono kacemwaga Petelo) wena na Andeleya u mwanakwawe, wanimulaga zisomba mwi'lamba no lwavu lwawo. 19Yesu yakawatya, “Muze munhyatye, nane nomunozenyi muwe wanimula wanhu.” 20Nawo lo lulo baho, wakazileka zinyavu zawo, wakawa kumutyatya. 21Nayo yaza kutela hamwande hadodo, yakawawona kanyhi wanji wejete wana wa munhu monga, nha cinji Yakobo na Yohana u mwanakwawe, wana wa Zebedayo. Nawo wawo wali wali mu ngalawa, hamonga no sogo yawo Zebedayo, wakuzinozeleza zinyavu zawo. Yesu yakawacema, 22nawo lo lulolulo wakayileka ingalawa, hamonga no sogo yawo, wakamutyatya. 23Yesu yapilimaga mose mu yisi ya Galilaya, yakwijiza mu matang'anilo go wuhembelo, no kuluganula u Luganuzi Luswanu lo Wutemi wo Mulungu. No kuponya i mawala gose go wutamwa no wunyenyanjice wa muli wanhu. 24Ne zinghani zakwe zikamanyika mu yisi yose ya Siliya. Ne watamwa wose wono wali na wugazice wo wose, kotya, wono wali wena macisi mavu, wono wena lukwale, wanhu we vilema, wose wawo wategulwa kuli mwene, nayo yakawaponya wose. 25Ne mapuga menji ge wanhu, wono walawa ku Galilaya, Dekapoli, Yelusalemi, Yudiya, sunga na ku nhumbi ya Yoludani, wose wakawa kumutyatya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\