MATAYO 7

1“Mulece kuwaling'aniza wanji, holeka nanye simoling'anizwa no Mulungu, 2hambi nha mu nghango yono mukuwaling'aniza wanji, nanye nha vyo moling'anizwa nhavivyo, ne cipimo ci cilya du cono mukucitumamila kuli wanji, co cipimo cico du cono u Mulungu nayo kolomupimilenyi na nyenye. 3Alu nhawule wukucilanga icilagala cono cili mu liso lyo nduguyo, na akuno si wukusuma kuliwona ilibici lyono lili mu liso lyako go mweneco? 4Hamba kosuma nhawule kumulonjela u nduguyo wutye, ‘Gwe ndugu yangu, leka ta nghuwuse icilagala cono cili mu liso lyako,’ na kumbe gwegwe go mweneco, wina libici mu liso lyako? 5Go mukoci gwe! Wamule wuliwuse ilibici lyono lili mu liso lyako go mweneco, ho kosuma kuwona viswanu no kusuma kuwusa icilagala cono cili mu liso lyo nduguyo. 6“Mulece kuzipela izimbwa ivinhu vyono vyelile, ho zilece kupituka no kumulumanjenyi, hamba mulece kuzigumila izilulu zenyu ha mwande ye zingubi, ho zilece kuzikanyanjila.” 7“Lombenyi nanye mopegwa, londolenyi nanye mowona, mukong'onhe nanye modigulilwa. 8Hambi mono yakulomba nha yakupegwa, nayo mono yakulondola yakutuga, na mono yakukong'onha yakudigulilwa. 9Wulenyi, muli nyenye hoyuli yunji hono u mwanagwe yamulombe mukate komupela yibwe? 10Hamba wule, hono yamulombe somba, komupela nzoka? 11Holeka hono anye mono muli wabi, ninga mumanyile kuwapela iwana wenyu ivinhu viswanu, mbeka, u Sogo yenyu wa ku wulanga kokwituma nhavivyo yacizilize, nayo kowapela iviswanu wose wono wakumulomba. 12Muwatendelaje wanji nha vyono anye mukusaka wene nawo wamutendelenyi nyenye. Na yiyi yo nhunizo yo wulajilize wa Musa, sunga ne mejizo ge wawizi.” 13“Mwinjilile mu mulango u mufinyu. Hambi inzila yono yibitile ku wongomele nha ngazi, sunga no mulango wo kwinjilila kuko nawo mugazi, nawo wono wakuyikola inzila yiyo, wo wenji. 14Ninga inzila yono yikubita sunga ko ku wumi, finyu, sunga no mulango wo kwinjilila kuko nawo mufinyu, nawo wanhu wacefu du wono wakusuma kuyiwona inzila yiyo.” 15“Mwilanjililaje kuli iwawizi wo wulambi. Wono wakumuzizenyi, akuno wakwijela kunze nha ngholo, ninga mugati yawo ho maminzi makali. 16Ninga mowamanyila du mu metumo gawo. Alu'mbi iwanhu wakuwa kuhepa zi zabibu mu mabici ge mamiya, hamba zinghuyu mu mabijili? Aa, ng'o! 17Holeka u mubici muswanu wulelaga mikalo miswanu, no mubici mubi wulelaga mikalo mibi. 18“U mubici muswanu si wosuma kulela mikalo mibi, hamba u mubici mubi nawo siwosuma kulela mikalo miswanu. 19No mubici wo wose wono si wukulela mikalo miswanu, wukutemangwa no kutajilwa mu moto. 20Holeka mowamanyila du mu metumo gawo.” 21“Si munhu wo wose mono yakunyitya, ‘Muwaha, Muwaha,’ yo kokwinjila mu wutemi wo Mulungu, langa yuyo du mono yakwituma u wuhile wo Sogo yangu mono yali ku wulanga. 22Wenji wono wolononjela mwizuwa lyo wuling'anizwe wakutya, ‘Muwaha, Muwaha! Mwi'tagwa lyako, cayiganulaga inghani yako, na mwi'tagwa lyako calavyaga macisi, no kunoza vitanjilo vinji.’ 23Baho nane nowalonjela nitye, ‘Ane si nghumumanyenyi hamba hadodo, muwuce ha mwande yangu anye wose mo wetuma wubi.’ ” 24“Holeka ku soko yiyo, u munhu wo wose mono ya kuzihulika zinghani zangu no kuzibata, yuyo yehwanile u munhu we mahala, mono yayizenga kaya yakwe mwi'talawe. 25Mvula yikatonya, ne makolongo gakahuluma, ne mbeho mbaha yikakukunza no kuyikundujiza kaya yiyo. Ninga hamba si yagwa yaye ku soko vyono yali yizenjigwe mwi'talawe mucanyha. 26Ninga muli wose mono yakuzihulika zinghani zangu zizi, hamba kuzibata, yuyo yehwanile no munhu mono yasina mahala, mono yazenga kaya yakwe mwi'sangha. 27Imvula yikatonya ne makolongo gakahuluma, ne mbeho mbaha muno yikakukunza, no kuyikundujiza kaya yiyo, nayo yikagwa, no wugwe wayo wali wuwaha muno muno.” 28Nayo Yesu yali yeza kukondya kuzilonga izinghani zizo, imapuga ge wanhu gakezina muno so mejizo gakwe. 29Hambi u mwene nha si yali yenha iwejizi wawo wo Wulajilize, vyono u mwene Yesu yejizaga ko wulajilize.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\