WUGUBULE 1

1Citabu acino, co cina zinghani ze metumo gono gagubulwa na Yesu Kilisito. U Mulungu yamugubulila Kilisito u wugubule wu wuno, ho yawalajile i wetumami wakwe zinghani zono si zotinya kwijela. Kilisito yamutuma malayika wakwe yamumanyize Yohana u mwitumami wakwe, i zinghani zizino, 2nayo Yohana yakazilonga zose zono yaziwona. Awuno wo wuhomelezi wakwe kuli ze nghani yo Mulungu, ne mbeka yono yagubulwa na Yesu Kilisito. 3Yo mumoti munhu mono yakucisoma i citabu cicino, kanyhi wamoti wono wakuzihuliciza zinghani ze nghani yiyi yo wuwile, no kwibata zono zandicigwe mumu! Hambi cidaha nha casejelela, lono i zinghani zizi sizoleka kwijela. 4Ane yo nene Yohana mono nghugandicila makanisa mupunghati, gono gali mu yisi ya Asiya. Ilihewa no mulamu vyeze kuli'nye ku wulawa kuli mwene mono hoyuli, mono yali ho yali, kanyhi mono yakuza, na kanyhi ku wulawa kuli i myuhe mupunghati yono yikalaga he'goda lyakwe lyo lukumyo, 5kanyhi na ku wulawa kuli Yesu Kilisito, u muhomelezi mwihuwilwa, u mulongozi kuzukulwa muli wafu, mono yatemile i watemi we yinze. Mwene yacendile, na so isakami yakwe, yakaciwopola kulawa mu wubi wetu, 6yakacinoza ciwe wutemi, ciwe wakohani, ho cimwitumamilo Mulungu u Sogwe. Ale, kuli mwene Yesu Kilisito, lweze lukumyo ne vilungo, cibitilila ne cibitilila! Heya. 7Langa ta! Yakuziza mu mavunde! Ne wanhu wose wolomuwona, sunga na walya wono wamucinya no mugoha. Ne makungugo gose ga kono'nze, gololila ku soko yo mwene. Heya! Vyo yiweze. 8“Ane yo nene wo Mwamulizo na wo Mudumo,” vyo yakutya Muwaha Mulungu u Mudaha Vyose, mono hoyuli, mono yali ho yali, na mono yakuza. 9Ane yo nene Yohana u ndugu yenyu, na mu wilunza na Kilisito, nghuhanga hamonga nanye mu wukangalila magayo gono gakuwagana wose wono wali mu wutemi wakwe. Ane nawikwa mu cizingwa ca Patimo, ku soko yo kuyiganula nghani yo Mulungu ne mbeka ya Yesu. 10Ale, mwizuwa linji, lizuwa lyo Muwaha, nghawa mu Muhe, nghahulika yizi yiwaha mu nyuma yangu linha mulilo we ndulele. 11Nalyo lizi lilyo likatya, “Wuzandikaje mu citabu cicino zose zono wukuziwona, wugategulile gaga i makanisa mupunghati, ku Efeso, ku Simulina, ku Peligamo, ku Tuwatila, ku Salidisi, ku Filadelifiya, na ku Lawodikeya.” 12Ale, nane nghelenga ku nyuma, ho sume kumuwona yuyo mono yalongane nane, baho nghawona wuwiko we zitala mupunghati za zahabu, 13na haciligati yayo, hakawa hoyuli yunji yenha munhu, nayo yali yavwalile kanzo nhali na musipi wa zahabu mu mhambaga yakwe. 14I zimvwili zakwe zali nzelu swee, zihwanile wuhamba, kotya seluji, ne meso gakwe gang'alalaga nha moto, 15i migulu yakwe nayo, yang'alalaga nha cuma cizelu, cono cilenguywe mu moto no kukusuwa muno, ne lizi lyakwe likawa nhe'zi lya malenga menji gono gakuhuluma. 16Na mu muwoko wakwe wo kulume, yakawa yadinghuye nyelezi mupunghati, na mu mulomo wakwe, mukalawa mumaje mukali kose kose. No wusu wakwe wang'alalaga nhe lizuwa likali. 17Holeka nane naza kumuwona du, hobaho nghagwa ha magulu gakwe nha fwiye. Ninga mwene yakanjeleka muwoko wakwe wo kulume, yakatya, “Wulece kogopa! Ane yo nene wo Mwamulizo na wo Mudumo. 18Ane yo nene mono nili mumi! Nali fwiye, ninga'lu nili mumi cibitilila ne cibitilila. Nina wulajilize we lifwa sunga na wa mu yinze ye wafu. 19Holeka, alu wuzandikaje zizi zose zono wukuziwona, zono zokwijela lulu, na zono zolokwijela hanyuma. 20Ne nhunizo hundikwe ye zinyelezi zo mupunghati zono wuziwene mu muwoko wangu wo kulume, hamonga na hundikwe yo wuwiko wu wulya we zitala mupunghati za zahabu, nha yoyi, zi zilya i zinyelezi zo mupunghati, wo wamalayika we makanisa go mupunghati, na wulya u wuwiko mupunghati we zitala, go makanisa mupunghati.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\