WUGUBULE 10

1Hanyuma kanyhi nghamuwona malayika yunji mono yali vilungo, yakutima ku lawa kuwulanga. Nayo yali muvwikwe yivunde, hamonga ne licilalyambwa lye mvula mu mutwe wakwe. Wusu wakwe wali wihwanile lizuwa, ne migulu yakwe yali yinha masumbili ga moto. 2Na mu muwoko wakwe yali yebate citabu cidodo cigubulwe. Nayo yakawusimya u mugulu wakwe wo kulume mwi'lenga. 3Nayo yakawa kucema kwe'zi 'waha muno muno, nha simba yikukoloma. Nayo yali yeza kuzoza muno, mabalalusi mupunghati nago gakabocelela ko mulizo muwaha muno muno. 4Na gago i mabalalusi mupunghati lono galongaga, ane nghasaka kuzandika. Ninga nghahulika lizi likulawa ku wulanga, likutya, “Izinghani zizo ze mabalalusi mupunghati, zo nghani za cinyele, holeka wulece kuzandika!” 5Kanyhi malayika yuyulya mono namuwona yemile mucanyha ye lilenga na mu yisi nghavu, yakawinula muwoko wakwe wo kulume ku wulanga, 6yakelahiza mwi'tagwa lyo Mulungu mono kekalaga cibitilila ne cibitilila, u Mulungu mono yawumba wulanga ne vinhu vyose vyono vili mumo, sunga ne yinze na vyose vyono vili mumo, ne lilenga na vyose vyono vili mumo. Malayika yakatya, “I cipango co wulindila muno, alu camalika! 7Langa mu cipango cono malayika wo mupunghati kololavizya lizi lyakwe, lono kolotowela ndulele yakwe, u Mulungu ho kolowukondeleza u wuhile wakwe we cinyele, nha vyono yali yawalonjela wetumami wakwe, wawizi.” 8Hanyuma lizi li lilya lyono nalihulika likulongana nane baho ha mwamulizo, likalonga nane kanyhi, likutya, “Wubite wukacisole i citabu ci cilya cigubulwe, cono cili mu muwoko wa malayika mono yemile mwi'lenga mucanyha, na mu yisi nghavu.” 9Hodu, nghawa kumubitila yuyo malayika, nghawa kumulonjela, yamhele citabu cico cidodo. Nayo malayika yakanyitya, “Ale wucisolaje, wucilye, na kolo wacitajila mu mulomo, kociwona cili muzinzi kotya wuci, ninga kolo wacimela, kociwona mu'nda yako cowa cikali!” 10Ale, nghacisola i citabu cico cidodo kulawa mu mawoko ga yuyo malayika, nane nghawa kucilya, na mu mulomo wangu cikawa cili muzinzi kotya wuci, ninga nali neza cimela, cikawa cikali mu'nda yangu. 11Hanyuma kanyhi nghalonjelwa nhavi, “Yikunojeye kanyhi wuyiganule nghani yo Mulungu kuli wanhu wenji, ne zinghungugo, ne zinonga, ne watemi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\