WUGUBULE 11

1Hanyuma nghapegwa cidete cono cihwanile cibici co kupimila, nghalonjelwa nhavi, “Ale winukaje wukawupime u wuhembelo wo Mulungu, hamonga no wukumbicilo wo kufusiza wuvumba, kanyhi wuwawale ne wanhu wono wakuhembela mumo mu wuhembelo. 2Ninga wulece kulipima libululu lyono lili kunze yo wuhembelo, hambi libululu lilyo, nha lyapegwa wanhu we makungugo ganji, wanhu wono wolikanyanjila i likaya lyono lyelile mu myezi makumi mane na myejete. 3Nane nowatuma wahomelezi wangu wejete, ho wayiganule i nghani yo Mulungu, mu cipango cico ce vilo elufu monga na magana mejete na makumi mutandatu, akuno wowa wavwalile vivwalo vye magunila.” 4Ne wahomelezi wawo wejete, yo mibici myejete ye mizeyituni, ne zitala zinyejete zono zimaga hali Muwaha Mulungu we yinze. 5Na hono munhu wo wose yejelele kuwatamisa, u moto wulawaga mu milomo yawo no kuwongomeza walugu wawo. Na munhu wo wose mono kokwijelela kuwatamisa, ale, yuyo nayo kowulagwa nhavivyo. 6Wawo wena vilungo vyo kuwudindila wulanga, ne mvula ho yilece kutonya, mu cidaha cono wakuyiganula nghani yo Mulungu. Kanyhi wena vilungo vyo kuyihundusa i mivwilo yose ye malenga yiwe sakami, sunga ne vilungo vyo kusuma kuleta magayo ge liwala lyo lyose mono'nze, mwi'pango lyo lyose lyono weneco wendile. 7Ninga kolo weza wakondya kuyiganula nghani yiyo yo Mulungu, nimu yono yolawila mwikombo lyo wuninyina, yokwihoma nawo, nayo yowasumiza no kuwawulaga. 8Ne mivimba yawo, yokwikala mu zibalabala ze likaya liwaha, ihanhu hono u Muwaha wawo yatumbicilwa mu musalaba, i litagwa lye colecezo ce likaya lilyo, yo Sodoma, hamba Misili. 9Ne wanhu we zimbeyu zose, na we zinonga zose, na we makungugo gose, sunga na we mawala gose, wojendelela kuyilanga i mivimba yiyo, sunga vilo vidatu na nusu, hamba siwoyikombola mivimba yiyo ho yizikwe. 10Ne wanhu wose wono wekaye mono'nze, wowusecelela wufwe wa wawo wanhu wejete. Nawo wonoza sikukuu, no kwipela vipegwa munhu na muyagwe, vyono wawa wawizi wejete wali wawagaza muno, i wanhu wa mononze. 11Ninga vyaza kuwa vyapuluta vilo vivyo vidatu na nusu, u muhe wo wumi wukalawa kuli Mulungu wukawenjila wawo wawizi wejete, nawo wakenuka wakema wima, na wose wono wawawona, wakenjilwa no woga wuwaha. 12Hanyuma, ya zizo, wawo wawizi wejete, wakahulika lizi yiwaha likulawa ku wulanga, likuwalonjela likutya, “Nzonyi akuno kono canyha!” Nawo wakawa kubitila mwivunde kucanyha ku wulanga, akuno ne walugu wawo wakuwalanjilila du. 13Na mwi'daha lilyo, likaza yitulo yiwaha lye'si, ne libimha lye likumi lye likaya likagwa. Ne wanhu elufu mupunghati wakawulagwa ku soko ye litulo lilyo lye yisi. Ne wanhu wono wasigala, wakawa kogopa muno, wakamukumyo Mulungu wa ku wulanga. 14I magazo ge kejete gapuluta, ninga langa ta! I magazo ge kadatu gokuza musunho. 15Hanyuma, nayo malayika wo mupunghati yakayitowa ndulele yakwe. Ne mazi mawaha gakahulikwa ku wulanga gakutya, “Alu u wutemi wa mononze, weza wo Muwaha wetu na Kilisito wakwe. Nayo kotema cibitilila ne cibitilila.” 16Nawo i wawaha wa walya makumi mejete na wane, wono wali wekaye hali Mulungu, mu magoda gawo go wutemi, wakagwa funama, wakamuhemba Mulungu, wakutya, 17“Muwaha Mulungu Mudaha vyose mono wuli ho yuli, na mono wali wuli baho! Cikukulumba, vyono kwitumamila vilungo vyako viwaha wukamula kutema! 18Wanhu wono si wamumanyile Mulungu wakakolwa likuwo, vyono lidaha lye likuwo lyako lyakondya kuza, lyo kuwaling'aniza i wafu. Naco co cipango co kuwapelela ligawo lyawo wetumami wako wawizi wanhu wako, na wose wono walikumyaga, litagwa lyako, wawaha ne wadodo. Kanyhi co cipango co kuwongomeza wono wakuyongomeza yinze.” 19I Nyumba yo Mulungu ku wulanga yikadigulwa, ne lisanduku lye cilagane cakwe, likejela mumo mu wuhembelo wakwe. Hanyuma vikawa kuza limuli, ne lizi, mabalalusi, ne matulo ge yisi, hamonga ne mvula mbaha ye mabwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\