WUGUBULE 13

1Hanyuma, nghawona yilimu linji likulawa kwi'lenga. Nalyo lyali lina mitwe mupunghati ne mahembe yikumi, ne mahembe gose limonga limonga, lyali lina mukumbo. Ne litagwa lye nhovu kuli Mulungu, lyali lyandikwe mu mitwe yiyo. 2Ne lilimu lilyo lyono nawona, lyali lihwanile nha suwi, ne migulu yalyo yikawa yihwanile nhe migulu ye dubu, no mulomo wukawa nha we simba. I lizoka li lilya, likalipela lilyo lilimu vilungo vyalyo, ne ligoda lyalyo lyo wutemi, hamonga no wuwaha winji. 3No mutwe wumonga we lilimu lilyo, wejelaga nha wali wina yikomele yiwaha muno, ninga i nghomele yiyo yali yakondya kunoga. Ne lilimu lilyo likawapela mezino mawaha muno, i wanhu wose wa mono'nze, sunga wose wakawa kulityatya. 4Wanhu wose wakalihemba lilyo lizoka, vyono lyalipela lilimu lilyo vilungo vyalyo. Kanyhi wakalihemba na lilyo lilimu nha vivilya wakutya, “Alo nani'mbi kanyhi mono kowa yenha ililimu lili? Hamba nani kanyhi mono kosuma kwihoma nalyo?” 5Hanyuma yayo lilimu lilyo likakombolwa ho lilonje makani ge nhovu nha vyono lyendile, limutovule u Mulungu, kanyhi likakombolwa ho liwe no wulajilize, myezi makumi mane na myejete. 6Hodu, nalyo likawa kwamula kumuliganga Mulungu, no kuliliga litagwa lyakwe, no wikalo wakwe, hamonga na wose wono wekaye ku wulanga. 7Kanyhi lilimu lilyo, likakombolwa ho vihome wulugu no kuwasumiza i wanhu wo Mulungu. Kanyhi likapegwa wulajilize muli wanhu we zimbeyu zose, na wose we ndelwa monga, na we zinonga zose, na we makungugo gose. 8Na wose wono wekaye mono'nze wolihemba, ninga awalya wono matagwa gawo mandikwe mu citabu co wumi co Mwana we ngholo, mono yawulagwa ku wulawo mwamulizo we yinze, wawo langa si wolihemba yaye. 9“Holeka mono yena makutu go kuhulicila, ale yahulice! 10Nawo wono wawicilwa ho wasolwe mateka, awo wolosolwa mateka du, nawo wono wawicilwa ho wawulagwe ko mumaje, awo nawo wolowulagwa ko mumaje du. Holeka yiwanojeye i wanhu wo Mulungu, wawe no wukangalile wuwaha hamonga no wihuwilo.” 11Hanyuma kanyhi, nghawona yilimu linji likulawila, likulawa kusi ye'si. Nalyo lyali lina mahembe mejete, gono genha ge nyana ye ngholo, nalyo lyalongaga nhe lizoka. 12Nalyo lyali lina wulajilize wono wukwilaniciye ku wulawa kwi 'limu lililya lilongozi, nalyo likavitumamila vilungo vivyo, baho du ha meso ge lilimu lilongozi. Kanyhi likawa kuyidindimiza yinze yose, hamonga na wose wono wali mumo, ho walihembe lilyo lilimu lilongozi, lyono lyali lina likomele yiwaha muno lyo wufwe, lyono lyali lyakondya kunoga. 13Nalyo lilimu lilyo lye kejete likanoza mapoto mawaha, gono gasuma kuleta moto ku wulawa ku wulanga, wutime mono yinze hali meso ge wanhu. 14Likawajiliza wanhu wenji wono wekaye mono'nze, ku so mapoto gago gono lyapegwa liganoze ha mwande ya alilya lilimu lilongozi. Nalyo lilimu lilyo likawalonjela wanhu wono wekaye mononze, wanoze cihwani, so kulipela yilumbo lilyo lilimu, lyono lyali lina likomele yiwaha muno, lyono lyatemangwa no mumaje, ninga alu likuwumipa kanyhi. 15I lilimu lye kejete, likapegwa kanyhi wusume wo kuliputilila muhe cihwani ce lilimu lililya lilongozi, naco cihwani cikasuma kulonga, no kuwawulaga wanhu wose wono si wacihemba cihwani cico cene. 16I lilimu lilyo likawadindimiza wose, i wadodo ne wawaha, i wagoli ne waciwa, i walelele ne wawanda, wawicilwe citanjilo mu miwoko yawo yo kulume, hamba mu wusu wawo. 17I lilimu lilyo, likalemezeza lukulu munhu wo wose, yalece kugula hamba kuguza cinhu co cose, langa munhu yuyo du mono yena citanjilo cico, ce litagwa lya lilyo lilimu, hamba liwalo lye litagwa lilyo. 18Baho ho howuli wizuce! Mono yena mahala, yo kosuma kuyimanya nhunizo ye liwalo lye lilimu lilyo, hambi nha liwalo lyono lina nhunizo yo munhu wo wutunga. Ne liwalo lilyo nha lyoli, magana mutandatu na makumi mutandatu na mutandatu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\