WUGUBULE 14

1Hanyuma nghawona ilitunda lya Sayuni, no Mwana we ngholo yemile mucanyha ye litunda lilyo, hali howali ne wanhu yigana limonga na makumi mane na yine elufu, wono wali wemile hamonga nayo, wono wali wandikwe mu wusu wawo, litagwa lyo Mwana we ngholo hamonga ne litagwa lyo Sogwe. 2Nghahulika lizi kulawa ku wulanga, lizi lyono lyali nha lizi lya malenga menji kanyhi kotya nha mabalalusi mawaha. Lizi lyono nalihulika, likawa kanyhi nhe watowa masumbi wono wakugatowa i masumbi gawo. 3Nawo wa walya i wanhu elufu yigana limonga na mkumi mane na yine, wembaga u lwimbo lupya ha mwande ye ligoda lyo wutemi, na hali avilya viwumbwa vine vyumi, hamonga na wa walya wawaha. Na hasina munhu mono yasuma kwijiza lwimbo lulo, langa hono si wa walya du, wanhu we ligana limonga na makumi mane na yine elufu, wono wagulwa mononze. 4I wanhu wawo, wo wanhu wono weyikamisa mu wele wose, wono siwetuma makani go wusulumizi na we cicekulu, hambi wene nha wasindile. I wene wawo, wamutyatyaga Mwana we ngholo ko kose kono yakubita. Wawo wo wagulwa kulawa muli wanhu wanji, kanyhi wakawa wo walongozi kulavywa kuli Mulungu na kuli Mwana we ngholo. 5Kanyhi hasina cidaha cinji co cose cono wakawa walambi, wasina hamba yilema lyo lyose. 6Hanyuma nghamuwona kanyhi malayika yunji yaguluce mu wulanga, yena no Luganuzi Luswanu lwe cibitilila lo Mulungu, ho yaluganule kuli wanhu wose wono wekaye mono'nze, kuli makungugo gose, ne zimbeyu zose, ne wanhu we milonjele yose, na kuli wanhu wose we mawala gose. 7Nayo malayika yuyo, yakalonga kwe'zi yiwaha yakutya, “Ale mumogopajo Mulungu, kanyhi mumukumye! Hambi cidaha co kulavye ning'aniza yakwe, nha cakondya kuza. Holeka mumuhembaje mweneco mono yawumba wulanga ne yinze, lilenga ne mivwilo ye malenga.” 8Malayika we kejete nayo, yakamutyatya yu yulya mulongozi yakutya, “Woyi, lyagwa! Heya, lyagwa nye, li Babiloni liwaha lyagwa! Li Babiloni lyono lyawang'wesaga divayi yalyo, wanhu wose we makungugo gose, divayi yono nghali, divayi yo wusenyha walyo!” 9Nayo Malayika we kadatu yakatyatilila munyuma wulonje we wayagwe, yakalonga kwe'zi yiwaha yakutya, “U munhu wo wose mono kolihemba lilimu lilyo, hamonga ne cihwani calyo, mu muwoko walyo, 10ale, u munhu yuyo, koying'wa divayi ye likuwo lyo Mulungu, divayi yono yakondya kujidilwa mu cikombe ce likuwo lyakwe, kanyhi hamba si hanza hanzwe ne malenga yaye. U munhu yuyo kogazizwa mu moto ne cibiliti, hamwande ye wamalayika wono welile na hamwande yo Mwana we ngholo.” 11Lyosi lyo moto wo wugazwe wawo, lifunghaga cibitilila ne cibitilila. I wanhu wawo langa wono walihembaga lilimu lilyo hamonga ne cihwani calyo, kanyhi wakawicilwa ne citanjilo ce litagwa lyalyo, wawo wolowa wasina wucehe wo wose ku misi na ku cilo. 12Na ku soko yiyo, wanhu wo Mulungu wono wakakamisa malajilizo go Mulungu no kumwihuwila Yesu, yiwanojeye waweze no wukangalile. 13Nghahulika kanyhi lizi kulawa ku wulanga likutya, “Wandice nhavi! Wo wamoti wanhu wono ku wulawa lulu, wakufwa akuno welunzize no Muwaha.” Nayo Muhe yakutya, “Heya! Woceha mu wulawa mu magazo gawo, hambi metumo ge nhuguti yawo nha gowatyatya.” 14Nane naza langa, kumbe baho hakawa ne 'vunde yizelu. Na mucanyha ye livunde lilyo mwali mocili ciwumbwa cono cali cihwanile munhu. Yali yavwalile mukumbo wa zahabu mu mutwe wakwe akuno yebate ne hengo nghali mu muwoko wakwe. 15Hanyuma malayika yunji nayo yakalawa mu Nyumba yo Mulungu, nayo yakamulonjela kwe'zi iwaha yu yulya mono yali yekaye mwi'vunde, yakutya, “Dedede, wuyitumamilaje hengo yako, wududule, hambi cipango ce ndudula nha cafika, i nhwanga ye yinze, yakondya kupya yaciziliza.” 16Ale, ayulya mono yali yena hengo, mono yali yekaye mwi'vunde, yakayigumila hengo yakwe kono'nze, ne nhwanga ye yinze yikadudulwa. 17Malayika yunji nayo yakalawa mu wuhembelo ku wulanga, nayo yena hengo nghali muno. 18Yakaza malayika yunji nayo, yakulawa mu cikumbicilo, mono yo mulanjilizi muwaha wo moto. Nayo yakamulonjela kwe'zi 'waha yu yulya mono yene hengo nghali muno, yakumutya, “Ale, nagwe wubite wukayitumamile yiyo hengo yako inghali muno, wukadudule mavunda ge zabibu ye yinze, hambi zizabibu zayo nha zakondya kupya!” 19Ale, nayo malayika yuyo, yakawa kuyigumila hengo yakwe kono'nze, yakazidudula zabibu ze yinze yakazitajila mu ciya ciwaha co kukobonjela zabibu, i ciya ce likuwo lyo Mulungu. 20Zabibu zikawa kuminyilwa mu ciya cico co kukobonjela zabibu, cono cali kunze ye likaya, sakami yikalawila mu ciya cico, musululuzi mutali wukafika nha kilometa magana madatu, no wung'welele wo kubita hasi nha mita nyejete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\