WUGUBULE 16

1Hanyuma kanyhi nghahulika lizi yiwaha likulawa mu Nyumba yo Mulungu, lizi lilyo likuwalonjela wawalya wamalayika mupunghati, likutya, “Ale, mubite mukagamwaje mu yinze, gago mabakuli mupunghati ge likuwo lyo Mulungu.” 2Ale, malayika mulongozi yakabita yakalijidila libakuli lyakwe mu yinze. Ho baho baho kukawa malonda mabi muli wanhu, kanyhi gono gakuwatamisa muno muno, nago malonda gago, gakawa muli wanhu wose wono wali wena citanjilo ce lilimu lililya, na wawalya wono wacihemba cihwani calyo. 3Nayo malayika we kejete yakalijidila libakuli lyakwe mwi'lenga. Nalyo lilenga likagaluka, likawa sakami yose, nha sakami ya munhu mono yafwiye, sunga ne viwumbwa vyumi vyose vya mwi'lenga vikafwa. 4Malayika we kadatu nayo yakalijidila libakuli lyakwe mu makolongo na mu mivwilo ye malenga, navyo vyose vikagaluka sakami. 5Nane nghamuhulika malayika muwaha u mulindilizi we malenga, yakutya, “Agwe Mono Welile mono wuli baha, na mono wali baho kulawa katali agwe wuli ling'ani mu ning'aniza yako yiyi yono wuyinozize. 6Hambi nha wayimwaga sakami ye wanhu wako, sunga na ye wawizi, holeka nagwe kuwapela i sakami waying'we, na mbeka vyo yiwanojeye!” 7Hanyuma nghahulika lizi kulawa mu cikumbicilo, likutya, “Heya go Mulungu u Mudaha vyose, i ning'aniza yako yo ye mbeka kanyhi ye ling'ani.” 8Nayo malayika we kane yakalijidila libakuli lyakwe mwizuwa. Nalyo lizuwa likapegwa vilungo vyo kuwanyanya wanhu ko moto walyo. 9Iwanhu wakanyanywa vibi muno muno, wakawa kumuliga Mulungu mono yena vilungo muli magazo gago mawaha. Ninga hamba si wawuleka u wubi wawo, no kumukumyo Mulungu 10Malayika we hano nayo yakalijidila libakuli lyakwe mu wikalo wuwaha wa lililya lilimu. Uwutitu wukawa kudinda mu wutemi walyo, wanhu wakawa kwilumanga i zinimi zawo ku soko yo wusungu, 11wakamuliga Mulungu wa ku wulanga ku soko yo wusungu wawo we malonda gawo. Ninga hamba si wagaleka i metumo gawo mabi. 12Nayo Malayika wo mutandatu yakalijidila libakuli lyakwe mwikolongo liwaha lyono likucemwa Efulata. Ne malenga galyo gakawa kunyala, na mu nzila yiyo, yinzila yikawa kunozwa so watemi wono wazaga wakulawa kucilima. 13Hanyuma nghawona myuhe midatu myavu yinha madelu, yikulawa mu mulomo wa lililya lizoka, na mu mulomo wa lililya lilimu, na mu mulomo wa yulya muwizi wo wulambi. 14Ayi yo myuhe ye masetani, yono yinozaga mapoto. Yiyi myuhe midatu yo yiyo yono yiwabitilaga watemi we yinze yiyi yose, no kuwakonghola hamonga ho wehome wulugu wuwaha mwizuwa liwaha lyo Mulungu Mudaha vyose. 15“Wuhulicize! Ane nghuza nha muhizi! Holeka, mumoti munhu mono yakwikala meso, no kuvwala myenda yakwe, ho yalece jenda cipwi ako na ako ha mwande ye wanhu.” 16Hodu, yiyo imyuhe myavu yikawa kuwa kongholela hamonga wawo watemi, hanhu hono hacemwaga mu Cihebelaniya Halimagedoni. 17Hanyuma, malayika wo mupunghati, nayo yakalijidile libakuli lyakwe mu mbeho. Ne lizi liwaha likahulikwa, likulawa mwigoda lyo wutemi, mu wuhembelo, likutya, “Yakondya kuwa!” 18Kukawa na mamuli, mazozo, mabalalusi, ne litulo liwaha lye'si, litulo lye'si lyono likali si nejela hamba hadodo, ku wulawa lono Mulungu yamuwumbila munhu. 19Ne likaya lililye liwaha likatemanulwa hali hadatu, ne makaya ga we makungugo gakagwa. Likaya liwaha lya Babiloni, Mulungu hamba si yalisemwa yaye. Yakaling'wesa i cikombe ce divayi ye likuwo lyakwe. 20Ne vizingwa vyose vikatiza, ne matunda nago hamba kwijela yaye. 21Ne mvula ye mabwe mawaha, gono gali gena wuzito nha wa kilo makumi mahano limonga limonga, yikawatonyela wanhu. Nawo wanhu wakamutovula u Mulungu ku soko ye ligazo lye mvula yiyo ye mabwe. Ne ligazo lye mvula yiyo ye mabwe, lyali yigazo yiwaha muno muno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\