WUGUBULE 18

1Hanyuma ya zizi, nghamuwona malayika yunji yakutima kulawa ku wulanga. Yali yena vilungo viwaha, ne yinze yikamulikwa so wung'alale wakwe. 2Nayo yakalonga kwe'zi yiwaha, yakutya, “Ligwa Libabiloni liwaha, lingwa! Aluno weza wuli wikalo we masetani hamonga ne myuhe yiyi, kanyhi weza wuli wikalo we zindeje zinyavu, kanyhi ze cikomaza muno. 3Hambi i makungugo gose, nha gakoligwe ku soko ye divayi nghali, yo wusenyha wakwe. Nawo watemi wa kono'nze wasenyha nayo, ne wasuluza wa kono'nze wagolipe ku soko ye mikalile yakwe yo wiyendeze, yono yisina wiyimile.” 4Nghahulika lizi linji likulawa ku wulanga likutya, “Anye nyo wanhu wangu, muwuce muli mwene, ho mulece kuhanga nayo mu wubi wakwe, ho mulece kuwutuga u wulipicizwe wakwe. 5Hambi u wubi wakwe, nha weza winji muno, nawo wilundice sunga ko ku wulanga, no Mulungu kakumbucila zinzila zakwe zo wubi wakwe. 6Ale, mumutendelaje nha vyono yamutendelenyi nyenye, mumuwuyajizaje kejete nha vyono genha i metumo gakwe. Memyenyi i cikombe cakwe ko wung'we wukali kali kejete, si nho wung'we awulya wono u mwene yamupelenyi. 7Mumupelaje magazo no wusungu, mu nghango yo wikumye wakwe, mu nghango ye mikalile yakwe yo wiyendeze. Hambi nha yakwiyitya mu nhumbula yakwe, ‘Ane nikaye baha, nili mutemi we cicekulu. Ane si nili mufwile, hamba si nowutuga wusungu!’ 8Na ku soko yiyo, i magazo gakwe gomwagana mwizuwa limonga, wutamwa, wukalale, ne nzala. Nayo konyanywa mu moto, hambi u Muwaha Mulungu mono yakumuling'aniza, nha yo Mudaha vyose.” 9I watemi wa kono'nze wono wasenyha nayo, no kwikala nayo mu mikalile yo wiyendeze, wololila, kolo wakuliwona lyosi lye likaya lilyo lyono likuticimila. 10Nawo wolowa wemile kutali muno, wakugogopa i magazo gakwe, akuno wakutya, “Woyi he! Woyi, he kuli'gwe go Babiloni, i likaya litambule, kanyhi lye vilungo! Mwidaha lya saa monga du, u wulipicizwe wako wakondya kukuziza.” 11Ne wasuluza wa kono'nze wololila no kumwikunguziza, hambi, nha holowa hasina kanyhi munhu mono kosuma kugula vinhu vyawo vyo wusuluza, 12hasina kanyhi mono kogula zizahabu zawo, hamba fweza zawo, hamba mabwe gawo go wuguzi wukamu, hamba zilulu zawo, hamba bafuta ne myenda ye liwala lyo lugandu, hamba halili yawo ne myenda midunghu, ne viya vyose vye mawala gose ge mabici ge nghulunje, hamba viya vye mahembe ge zinhembo, hamba cuma ne malumalu, 13hambo mudalasini, ne hati ye zimboga, wuvumba, manemane, wudi, divayi, mafuta, wusaje, ne ngano, ne zing'ombe, ne zingholo, ne zifwalasi, ne mikokoteni, hamba wawanda wawo, sunga no wumi we wanhu. 14I wasuluza wakumutya, “Cambuzi cose cono wali wucilanjiliye, alu ceyagala, no wugoli hamonga no wumoti, vyose vyakondya kukuwucila, hamba si kosuma kuvituga kanyhi!” 15I wasuluza wono wagolipa ku soko ye likaya lilyo, wolokwima kutali, ku soko yo woga we magazo gakwe, wolong'ung'ulika no kulila, 16akuno wakutya, “Woyi he! Woyi he kuli'gwe go likaya liwaha. Wali wazowela kuvwala myenda ye bafuta ze liwala lyo lugandu ne ndunghu, hamonga no kwihamba kwe zizahabu, ne mabwe go wuguzi wukamu ne zilulu!” 17Ninga alu wugoli wako wose wukuwucila mwi'pango lya saa monga du! Hanyuma i wajendya zingalawa wose, hamonga ne wanya mihinzo wawo wose, ne wajendela mwi'lenga, sunga na wose wono wetumaga milimo mwi'lenga, wose wakema kutali, 18nawo wali kuliwona lyosi lyo moto wono waliticimiza, nawo wakalila kwe'zi yiwaha muno, akuno wakutya, “Kukali nawa ne likaya lyono linha nhe likaya lilino liwaha!” 19Nawo wakeyitila manghundi mu mitwe yawo, akuno wakulila muno muno kwe mazi mawaha, wakutya, “Woyi he! Kuli'gwe go 'likaya liwaha! Lye kaya lyono wose wanye zingalawa zono zikujendela mwi'lenga mo wagolipila, so wugoli walyo. Ninga wakondya kwajiliza i vinhu vyawo vyose mwi'pango lya saa monga du!” 20Ale, wusecelele go wulanga ku soko yo wuhodanjice wakwe. Nanye nyo wanhu wo Mulungu, musecelele, nanye nyo watumwa ne wawizi, musecelele nhavivyo! Hambi u Mulungu nha kalilipiciza ku soko ye metumo galyo, gono lyamutendelenyi nyenye! 21Hanyuma malayika yunji mono yali vilungo muno, yakenula libwe yiwaha, lyono lihwanile nho luzala luwaha lo kusajila, nayo yakaligumila mwi'lenga akuno yakutya, “Nhavivyo ne likaya liwaha lya Babiloni vyo lyogumilwa no kwajililila lukulu, hamba kwijela yaye. 22Ne mazi ge watowa masumbi, ne watowa zing'oma, ne mazi ge watowa zifilimbi ne zindulele, si golohulikwa muli'gwe kanyhi. Hasina hamba munghula we liwala lyo lyose kanyhi, mono kosuma kwijela muli gwegwe, hamba ne lizi lyo luzala lo kusajila, si lyohulikwa kanyhi muli gwegwe. 23No wuzelu we tala si wokwijela kanyhi mugati yako, hamba mazi ge wa bwana halusi na bibi halusi nago si gohulikwa muli gwegwe kanyhi. Ne wasuluza wako wali wo wawaha kononze kose, na ku soko yo wuhawi wako, i makungugo gose gakakongwa.” 24I likaya lilyo lya Babiloni likalipicizwa, ku soko vyono, mugati yayo, yejela i sakami ye wawizi, ne sakami ye wanhu wo Mulungu, sunga ne sakami ye wanhu wose wono wawulagwa kono'nze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\