WUGUBULE 19

1Hanyuma ya zizo, nghahulika cinhu, kotya lizi yiwaha lye mapuga ge wanhu wenji ku wulanga, likutya, “Muwaha yalumbwe! I mhono no lukumyo, ne vilungo, nha vyo Mulungu wetu! 2Hambi ining'aniza yakwe nha ya mbeka kanyhi ye ling'ani. Hambi nha kamuling'aniza u musenyha muwaha, mono yali yakondya kuyajiliza yinze ku so wusenyha wakwe. U Mulungu kamuling'aniza yuyo Babiloni likaya liwaha, vyono lyawawulaga i wetumami wakwe!” 3Nawo wakazoza kanyhi wakutya, “Muwaha yalumbwe! Hambi i lyosi lyo moto wono woliticimiza likaya lilyo, nha lyowa kwikala likufungha cibitilila ne cibitilila!” 4Nawo i wawaha wawalya makumi mejete na wane, hamonga ne viwumbwa vine vyumi, wakagwa hasi, wakamuhemba Mulungu mono yekaye mwigoda lyo wutemi, akuno wakutya, “Heya! Mulungu yalumbwe!” 5Hanyuma lizi likalawa mwigoda lyo wutemi, likutya, “Mumulumbo Mulungu anye nyo wetumami wakwe wose, na wose mono mumogopile, i wadodo ne wawaha.” 6Hanyuma kanyhi nghahulika lizi yiwaha lye lipuga yiwaha lye wanhu, na lye malenga menji, na lye mabalalusi mawaha, nalyo lizi lilyo likutya, “U Mulungu yalumbwe! Hambi u Muwaha, u Mulungu wetu, u Mudaha vyose, nha yo Mutemi! 7Ale cisecelele kanyhi cisangalale, cimukumye, hambi i cipango ce halusi yo Mwana we ngholo nha cafika, bibi halusi nayo nha yewikaniza yakondya. 8Nayo yavwalile mwenda we bafuta swanu, kanyhi yikung'alala!” (U mwenda wuwo we bafuta swanu go metumo maswanu ge wanhu wo Mulungu.) 9Nayo malayika yakanonjela yakutya, “Wuzandikaje azino, Wamoti wono wacemeywe ku zindigwa ze halusi yo Mwana we ngholo!” Yakanonjela kanyhi yakutya, “Zizo zo nghani ze mbeka yo Mulungu.” 10Ale, nane nghagwa hasi funama ha magulu gakwe, nghuhila nimuhembe. Ninga mwene yakanonjela yakutya, “Leka! Ane nane nili mwitumami du nha gwegwe, hamonga ne wanduguzo, ase wose mono ciyikamisaga i mbeka yiyilya yono Yesu yayigubula. Muhembo Mulungu!” Hambi i mbeka yono Yesu yayigubula, nha yo yikuwamulicila wawizi. 11Nghawona wulanga wugubuce, na kuko kukawa na fwalasi yinji nzelu swee, na mono yali yapandile mucanyha yayo, yacemwaga “Mwihuwilwa”, ne “Mbeka”. Yuyo mwene kehomaga ku soko ye ling'ani. 12I meso gakwe gali genha lilambi lyo moto, nayo yali yavwalile mikumbo minji mu mutwe wakwe. Nayo yali mwandice litagwa lyono yunji wo wose si kosuma kulimanya, langa mweneco du yali wene. 13Kanyhi yali yavwalile civwalo cono cali cilowece mu sakami. Ne litagwa lyakwe yuyo yacemwaga, “I nghani yo Mulungu.” 14Ne mapuga ga wa ku wulanga, gakamutyatya akuno wali mucanyha ye zifwalasi zinzelu, nawo wali wavwalile vivwalo vye bafuta nzelu, kanyhi yelile muno. 15No mumaje mukali wukulawa mu mulomo wakwe, nayo kowasumila, we makungugo, u mumaje wuwo. Nayo yo mweneco mono kotema muli wene ne nghome ya cuma, akuno yakuminyila idivayi mu ciya co kuminyila zizabibu ze likuwo liwaha lyo Mulungu u Mudaha Vyose. 16Na mu vivwalo vyakwe hamonga na mu mugulu wakwe, yali mwandikwe litagwa lya, “U Mutemi we watemi, no Muwaha we wawaha.” 17Kanyhi nghawona malayika yunji yemile mwizuwa. Nayo yakalonga yazozize muno, yakucema i zindeje zose zono zikuguluka mu mwanya, yakuzitya, “Anye, nzonyi! Ale mwikongholelaje hamonga so ndigwa ye sikukuu yo Mulungu. 18Ale, nzonyi muzilye zi nyama ze miwili ye watemi, na ze miwili ye wasilikale wawaha, ne ze miwili ye wanhu we vilungo, na ze miwili ye zifwalasi hamonga na wono wazipandaga, nzonyi mulye nyama ye miwili ye wanhu wose, i wanhu i walelele ne wawanda, i wadodo ne wawaha.” 19Hanyuma nghawona lililya lilimu, hamonga, ne watemi wa kono'nze, hamonga ne wasilikale wawo, wekonghoye hamonga ho wehome na mono yapandile fwalasi, hamonga ne wanhu wakwe. 20Ninga lilimu lilyo likasolwa mateka, hamonga no muwizi wo wulambi, mono yanozaga mapoto ha mwande yalyo. (Na ku so mapoto gago, yasuma kuwajiliza wenji wono wali wena i citanjilo ce lilimu lilyo, kanyhi na wono wacihemba ne cihwani calyo.) Ne lilimu lilyo hamonga no muwizi yuyo, wose vyono wejete, wakagumilwa vyo womi du, mwilamba lyono lyakaga moto we cibiliti. 21I wasilikale wawo, wakawulagwa ko mumaje wono walawa mu mulomo wa yuyo mono yali yapandile fwalasi. Ne zindeje zose zikalya zinyama ze miwili yawo sunga zikeguta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\