WUGUBULE 21

1Hanyuma nghawona wulanga wupya ne yinze 'mhya. U wulanga wu wulya wulongozi ne yinze yi yilya nongozi, vyali vyawuka, ne lilenga nalyo hamba si lyejela kanyhi. 2Nghaliwona likaya lyono lyelile, nalyo likutima kulawa kuli Mulungu kucanyha, nayo yo Yelusalemi 'mhya. Nalyo lyali iwikanizize lukulu nha bibi halusi muhambwe viswanu, mono yawikanizwe so mulume wakwe. 3Hanyuma kanyhi, nghahulika lizi yiwaha likalawilila he'goda lyo wutemi, likutya, “Lanje ta! U Mulungu kawunoza u wikalo wakwe muli wanhu. Nayo kokwikala muli wene, nawo wowa wanhu wakwe, nayo kowa Mulungu wawo. 4U Mwene kogapatila lukulu mahozi gawo gose, mu meso gawo, kowa kusina lifwa, hamba wukalale, hamba cililo, hamba wusungu si vyolokwijela yaye, hambi zihuma nha zakondya kupuluta!” 5Ayulya mono yali yekaye mwigoda lyo wutemi, nayo yakatya, “Lanje ta! Ane nghuzinoza zose ziwe 'mhya.” Yakanonjela kanyhi yakutya, “Yandikaje yiyi, hambi i zinghani zizino nha zo huwilwa, kanyhi za mbeka!” 6Hanyuma yakawa kunonjela yakutya, “Zose 'lu, zakondya! Ane yo nene wo Mwamulizo na wo Mudumo. Nayo mono yakaluce, ane nomupela co kung'wa bwete, ku wulawa mu mivwilo ye malenga go wumi. 7Nayo munhu wo wose mono kosuma, yuyo kopegwa cino nane nowa Mulungu wakwe, nayo kowa mwanangu. 8Ninga i wanhu woga, na wono si wehuwiye, na wono wena metumo ge cikomaza, ne wawulaji, ne wasenyha, ne wahawi, na wono wakuhemba vihwani, sunga ne walambi wose, awo wose lifungu lyawo mugati ye lilamba lyono likwaka moto ne cibiliti, alyo lye'fwa lye kejete.” 9Hanyuma, yunji wa muli wawalya wamalayika mupunghati, wono wali wena agalya mabakuli mupunghati, gono gali gamemile imagazo mupunghati go mudumo, yakanyiziza yakanyitya, “Nzoo kuno! Nane nokulajila bibi halusi, u mugolece wo Mwana we ngholo!” 10Baho, malayika yakanhegulila mu Muhe ko kwitunda liwaha, kanyhi yitali, yakandajila i likaya lyono lyelile, yo Yelusalemi, nalyo likutima kulawa kuli Mulungu ku wulanga, 11likung'alala ku so lukumyo lo Mulungu. No wung'alale walyo, wukawa nha wung'alale we'bwe yiwaha lyo wuguzi wukamu, lyono likulengalenga nha cilole. 12I likaya lilyo lyali lina yijinji yitali muno kanyhi yigazi muno, nalyo lyali lina milango yikumi na myejete, nawo wamalayika i walindilize milango yikumi na wejete. Ne matagwa ge milango yikumi na myejete ya Isilayeli, yali myandikwe hacanyha ye milango yiyo. 13Na kwali koyili milango midatu midatu mbavu zose ze lijinji. Kulubavu lwa kucilima milango midatu, nako kusumuka milango midatu, nako kutakama, milango midatu, na kumwezi nako, milango midatu nha vivyo. 14Ne majinji gose ge likaya lilyo, gali mazenje mu mabwe yikumi na mejete go musinji, na mucanyha ye mabwe gago, mwali mwandikwe i matagwa ge watumwa yikumi na wejete wo Mwana we ngholo. 15Yuyulya malayika nayo, mono yalongana nane, yali yena cibici ca zahabu co kupimila, ho yalipime likaya lilyo, hamonga ne milango yayo, ne majinji gayo. 16Ne likaya nalyo, lyali lya mhilimo ya nhuzi yine, nalyo u wutali walyo ne cipinga calyo, vyali viling'aniye kose kose. Baho nayo malayika yakawa kulipima i likaya lilyo ne cibici cakwe, nalyo u wutali walyo ne cipinga calyo, no wima walyo, lyali nha kilometa elufu nyejete na magana mane. 17Hanyuma, yakawa kugapima ne majinji gayo, nago gakawa mita makumi mutandatu mu cipimo ce meso ce cimunhu-munhu cono yacitumamila malayika. 18Ne lijinji lye likaya lilyo, lyali lizenjeywe mabwe madunghu go wuguzi wukamu, ne likaya lyeneco, lyali yizenjelwe zahabu swanu muno, zono zikung'alala nha cilole. 19Ne mabwe gono wali wazenjeye musinji we lijinji lilyo, gali mahambwe muno ne mabwe ge mawala gose go wuguzi wukamu. Ilibwe lilongozi lyo musinji, lyali yibwe yidunghu lyo wuguzi wukamu, nalyo lye kejete lyali lye'wala lya sapifilo, lye kadatu kalikedoni, lye kane zamaladi, 20lye hano, salidoniki, lyo mutandatu, saludiyo, na lyo mupunghati Kilisolito, lyo munana, belulo, lye 'cenda, topazi, lye likumi, kulusopilaso, lye kumi na monga yasinto, na lye likumi na nyejete, amesisito. 21Nayo i milango yiyilya yikumi na myejete, zali lulu yikumi na nyejete, i milango yose yali yina mulango na lulu monga. Ne libalabala liwaha lye likaya, lyali yinozezwe zahabu swanu, yono yikung'alala nha cilole. 22Hamba si nawona wuhembelo mwikaya lilyo, hambi u Muwaha Mulungu, u Mudaha vyose, hamonga na yuyulya u Mwana we ngholo, nha wo wuhembelo walyo. 23Ne likaya lilyo si likusaka izuwa, hamba mwezi, vilimulicile, hambi u lukumyo lo Mulungu nha lolukuwa kulimulicila, ne zitala zalyo, yo yuyo u Mwana we ngholo. 24Ne wanhu we makungugo gose wojendela mu wuzelu walyo, nawo watemi wa kono'nze woliletela u wugoli wawo. 25Ne milango ye likaya lilyo si yowa kudindwa ku misi, kanyhi hamba si yolodindilwa lukulu, hambi nha kowa kusina kanyhi cilo kuko. 26U lukumyo, hamonga no wugoli we wanhu we makungugo, wotegulwa mumo mugati ye likaya lilyo. 27Ninga hasina cisemunwa co cose cono colokwinjila mumo, hamba munhu wo wose mono ketumaga i makani ge cikomaza, hamba i makani go wulambi lambi, yuyo si kokwinjila mumo. Langa wono wokwinjila mumo mugati, wo wawalya du wono wandikwe mu citabu co wumi co Mwana we ngholo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\