WUGUBULE 6

1Hanyuma nghawa kumuwona u Mwana we ngholo yakucinamatula cinamatizo cinji ca muli vinamatizo vivilya mupunghati. Nghahulika ciwumbwa cimonga ca muli viwumbwa vine vyumi, cikulonga kwe'zi 'waha nhe'zi lye 'balalusi cikutya, “Wuze!” 2Nane nali neza kulanga, nghawona kumbe baho hoyili fwalasi monga nzelu. Na mono yali yali mucanyha yayo, yali yena wupinde, kanyhi yakapegwa no mukumbo. Nayo yakawuka baho nha mono yakondya kusuma, ho yajendelele kusuma. 3Mwana we ngholo nayo yakacinamatula cinamatizo ce kejete. Nghahulika i ciwumbwa cumi ce kejete cikutya, “Wuze!” 4Nane nali neza kulanga, kumbe kanyhi hakawa na fwalasi yinji ndunghu baho. Nayo mono yali yali mucanyha yayo, yakapegwa vilungo vyo kuleta wulugu mono'nze, wanhu wewulaje, kanyhi yakapegwa no mumaje muwaha muno. 5Hanyuma kanyhi u Mwana we ngholo yakacinamatula cinamatizo ce kadatu. Nane nghahulika ci cilya ciwumbwa cumi ce kadatu cikutya, “Wuze!” Nane nghalanga, baho nghawona kanyhi fwalasi yinji nhitu. Na mono yali yali mucanyha yayo, yali yena mu muwoko wakwe vipimilo vyejete vyo kupimila wuzito. 6Nghahulika cinhu cinji kotya nha yizi lyono likulawilila kuli vivilya viwumbwa vine vyumi. Nalyo lizi lilyo likatya, “Cibaba cimonga ca wusaje wa ngano, cogulwa dinali monga, na vibaba vidatu vya shayili, navyo vyogulwa dinali monga nhavivyo. Ninga wulanjilile, wulece kuhodanga mafuta hamba divayi!” 7Hanyuma kanyhi Mwana we ngholo yakacinamatula cinamatizo ce we kane. Nghahulika ciwumbwa cumi ce kane cikutya “Wuze!” 8Nane nghalanga, nghawona baho fwalasi yinji ye liwala lye silu. Ne litagwa lya mono yali yali mucanyha yayo, yacemwaga Wufwe, no Wuninyina vityatizye nayo. Ale, wawo wakapegwa vilungo mu lobo monga ye yinze ho wawawulaje wanhu ko mumaje, ne nzala, ne lihuhuji, na kwe malimu makali ga mono'nze. 9Hanyuma kanyhi u Mwana we ngholo yakacinamatula i cinamatizo ce hano. Ale, hasi ye cikumbicilo co kufusiza wuvumba, nghawona awalya wono wawulagwa ku soko ye nghani yo Mulungu, na ku soko yo kuyiganula. 10Nawo wakalila kwe'zi 'waha wakutya, “Agwe go Muwaha, mono welile kanyhi mono wuli mwihuwilwa, alo sunga vipulute vilo vilinga, ho wuze wuwaling'anize no kuwalipiciza wose wono wekaye mono'nze, ku soko yo wuwulagwe wetu wono wali kuciwulaga?” 11Nawo wakapegwa yumonga yumonga civwalo cizelu, wakalonjelwa vyono walindile lindile hadodo, sunga kolo lyakondya kuficilicila i liwalo lye wetumami wayawo, kanyhi ne wandugu zawo wono wowulagwa nha vyono wawulagwa weneco. 12Nane nghawona lono Mwana we ngholo yakacinamatula cinamatizo co mutandatu, kukawa ne'tulo yiwaha lye yisi, ne lizuwa likatukuwala nhe mwenda yititu no mwezi nawo, wukadunghuwala nha sakami. 13Zinyelezi nazo zo wulanga, zikagwa hasi nha mana go mukuyu gono si gakangaye, vyono gakung'unhikaga lono mubici wayo wukusinjiswa ne mbeho mbaha. 14No wulanga nawo wukajilila, wukawa nha kalatasi yono mhalingwe. Matunda gose hamonga ne vizingwa vyose, vikawuswa hanhu hayo. 15I watemi wa mono'nze, ne wawaha, hamonga ne wawaha we wasilikale, ne wagoli, na we vilungo, ne wanhu wose, i wawanda ne walelele wakehundika mu mapango na mu mabwe mawaha muno ga mumatunda. 16Wakawa kugalonjela matunda na gago mabwe mawaha muno muno wakutya, “Ale, cigwilenyi si, mucihundicize ha yuyo mono yekaye mwigoda lyo wutemi, kanyhi ho ciwe kutali ne likuwo lyo Mwana we ngholo! 17Hambi lizuwa lyo kogofya, lye likuwo lyawo, nha lyakondya kuza. Alu nani 'mbi mono kosuma kwima no kwidoma nalyo?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\