WUGUBULE 7

1Hanyuma ya zizo, nghawona wamalayika wane, wemile mu zinhuzi zose ze yinze vyono yine, akuno webatilize mbeho ze yinze, ho mbeho yilece kuputa mu'nze hamba hadodo, hamba mu yisi, hamba mu malenga, hamba mu mabici. 2Kanyhi nghamuwona malayika yunji yakulawilila ku lubavu lwe cilima yakubita kucanyha, akuno yena no mutozo wo Mulungu u mumi. Nayo malayika yuyo yakazoza kwe'zi 'waha, yakuwalonjela wawo wamalayika wane, wono wali wapejigwe vilungo vyo kuhodanga yisi ne malenga, 3yakatya, “Mulece kuyihodanga yisi, hambe malenga, hambe mabici, sunga kolo cakondya kuwawicila citanjilo mu wusu wawo, i wetumami wo Mulungu wetu.” 4Hanyuma nghahulika i liwalo lya wawo wono wawicilwa citanjilo, nawo wali nhavi, wanhu elufu igana limonga na makumi mane na yine we nghungugo yose ye wanhu wa Isilayeli. 5Wo mulango wa Yuda, wali wanhu elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Lubeni, elufu yikumi na nyejete wo mulango wa Gadi, elufu yikumi na nyejete. 6Wo mulango wa Asheli, elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Nafutali, elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Manase, elufu yikumi na nyejete. 7Wo mulango wa Simiyoni, elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Lawi, elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Isakali, elufu yikumi na nyejete. 8Wo mulango wa Zabuloni, elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Yusufu, elufu yikumi na nyejete. Wo mulango wa Benyamini, elufu yikumi na nyejete. 9Hanyuma naza kulanga, nghawona yipuga yiwaha lye wanhu si wakuwala, wanhu we zimbeyu zose, ne zinghungugo zose, na we zinonga zose. Nawo wali wemile he'goda lyo wutemi, na hali Mwana we ngholo, akuno wavwalile vivwalo vizelu, kanyhi webate ne manhambi ge mitende mu mawoko gawo. 10Wakalonga ne mazi mawaha, wakutya “I mhonelo yetu yikulawa kuli Mulungu wetu mono yekaye mwigoda lyo wutemi, kanyhi na kuli Mwana we ngholo!” 11Nawo wamalayika wose wakenuka, wakalipilima ligoda lyo wutemi, hamonga na wa walya wanyamhala hamonga na vivilya i viwumbwa vine. Wose wakagwa funama he'goda lyo wutemi, wakamuhemba Mulungu, 12wakutya, “Heya! I lilumbo no lukumyo, ne mahala, no wulumbe, ne cogopo, ne vilungo no wuwaha, viweze kuli Mulungu wetu cibitilila ne cibitilila! Heya!” 13Yunji muyagwe na wa walya i wanyamhala, yakambuza yakutya, “Alu mwene wawa wono wavwalile vivwalo vizelu, wo wanhuci? Na kanyhi, walawa hayi wene?” 14Nane nghamupitula nghamutya, “Muwaha, gwegwe wumanyile!” Nayo yakanonjela yakutya, “Wawa awa, wo wawalya wono wakola wapolile mugati yo wugaye wuwaha. Ne myenda yawo, wakayezeza mu sakami yo Mwana we ngholo, nayo yikawa mizelu swee. 15Holeka wukuwawona wali he'goda lyo wutemi lyo Mulungu. Nawo wamwitumamilaga u Mulungu mu wuhembelo wakwe, misi ne cilo, nayo mono yekaye mwi'goda lyo wutemi, kokoma lihema lyakwe muli wene ho yawadime. 16“Nawo si wolowonela lukulu nzala hamba nyhilu, ne lizuwa hamba moto wunji, si wolowatowa kanyhi, 17hambi u Mwana we ngholo mono yali haciligati ye ligoda lyo wutemi, nha yo kolowa yo mudimi wawo, nayo kowatonga sunga ko ku mivwilo ye malenga go wumi. No Mulungu kogapatila lukulu mahozi gose ga mu meso gawo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\