WUGUBULE 8

1No Mwana we ngholo yali yeza kucinamatula i cinamatizo co mupunghati, ku wulanga kukawa twii, nha lipango lya nusu saa. 2Hanyuma nghawa kuwawona wa walya wamalayika mupunghati wono wemile hali Mulungu wakupegwa ndulele mupunghati. 3Na malayika yunji yakaza, akuno yadinghuye cifusizo ca zahabu mu muwoko wakwe, nayo yakema ha cikumbicilo co kufusiza wuvumba. Nayo yakapegwa wuvumba winji ho yawulavye cilavywa hamonga ne malombo ge wanhu wose wo Mulungu, ho yagalavizye mu cikumbicilo ce zahabu cono cili he'goda lyo wutemi. 4Ne lyosi lyo wuvumba hamonga ne malombo ge wanhu wo Mulungu, vikananucila mu muwoko wa malayika yuyo mono yali yali hali Mulungu. 5Hanyuma yuyo, yakasola cifusizo, yakacimemya moto wono yawusola mu cikumbicilo, yakacigumila kono'nze. Baho hakawa na mabalalusi, ne mazi, ne mamuli, sunga ne litulo lye yisi. 6Hanyuma wa walya i wamalayika mupunghati wono wali wena zindulele mupunghati, nawo wakewikaniza ho wazitowe. 7Malayika u mulongozi yakayitowa ndulele yakwe. Hobaho yikagwa kono'nze mvula ya mabwe, yono yali yihangahanjile no moto, hamonga ne sakami. Ne libimha lye kadatu lye yinze likatakamila, ne libimha lye kadatu lye mabici likatakamila, hamonga ne mahanze gose ge dedede gakatakamila. 8Nayo malayika we kejete yakayitowa ndulele yakwe. Na cinhu cinji kotye 'tunda yiwaha muno lyono likwaka moto, likagumilwa mwi'lenga. Ne libimha lye kadatu lye lilenga likawa sakami, 9libimha lye kadatu lye viwumbwa vya mwi'lenga vikafwa, ne libimha lye kadatu lye zingalawa, nazo zikahodanjika. 10Hanyuma malayika we kadatu nayo, yakayitowa ndulele yakwe. Ne nyelezi mbaha yono yakaga nha moto, yikagwa kulawa ku wulanga, nayo yikagwila mwi'bimha lye kadatu lye makolongo ne mivwilo ye malenga. 11(Inyelezi yiyo yicemwaga “Wusungu.”) Holeka libimha lye kadatu lye malenga, gakawa makali, ne wanhu wenji wakafwa ku soko yo wung'we we malenga gago, vyono gali geza makali. 12Malayika we kane nayo yakayitowe ndulele yakwe. Na hobaho libimha lye kadatu lye lizuwa, na lyo mwezi, na lye zinyelezi likatowa, sunga no wuzelu wayo, wukatukuwazwa libimha lye kadatu lyo wung'alale wayo. Ne libimha lye kadatu lye misi likawa lisina wuzelu, sunga ne libimha lye kadatu lye cilo, nalyo nhavivyo. 13Nane naza langa, nghayiwona numba yiguluce yili kucanyha muno muno, nghahulika yikulonga kwe'zi iwaha yikutya, “Woyi he, woyi he, woyi he, kuli wono wowa wakali wekaye mono'nze, lono wamalayika wadatu wono wasigaye kolo wakuzitowa zindulele zawo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\