WUGUBULE 9

1Hanyuma malayika we hano nayo yakayitowa ndulele yakwe. Nane nghayiwona nyelezi yono yali yigwiye mono yisi, yilawiliye ku wulanga. Nayo nyelezi yiyo yikapegwa funguwo ye likombo lyo wuninyina. 2Ale, inyelezi yiyo yikalidigula lilyo i likombo lyo wuninyina, na mumo mwikombo mukalawa lyosi, likawa lyosi lye 'lambi yiwaha. Lizuwa no mwanya vikatukuwazwa no wutitu we lyosi lilyo lya mwikombo lyo wuninyina. 3Ne zinzije zikalawila mumo mu lyosi lilyo, zikenjila mono'nze, kanyhi zikapegwa vilungo nha vye zinje. 4Zinzije zizo zikalonjelwa vyono, zilece kuhodanga mahanze ge yinze, hamba dedede yose, hambe mibici yose, langa zibite zikawahodanje wanhu wawalya du wono wasina citanjilo co Mulungu mu vihanda vyo wusu wawo. 5Ne zinzije zizo, si zakombolwa zikawulaje wanhu aa, ng'o, langa ziwagazaje du sunga myezi mihano. No wusungu wono i zinzije zowapela wanhu wawo, wowa nha wusungu wono kawuwonaga munhu lono yalumwa ne 'nje. 6Na mwipango lilyo, wanhu walolondola lifwa, ninga si wololiwona ng'o, wolosulumila wafwe, ninga ilifwa lyolowatiza 7I zinzije zizo ku wulangwe, zali zinha zifwalasi zono ziwikanizwe so wulugu. Na mu mitwe yazo, zali zina mikumbo yinha kotya ya zahabu, no wusu wazo, wali wihwanile nha wusu we wanhu. 8Ne zimvwili zazo, zali zihwanile zimvwili ze wacekulu, ne meno gazo, gali genha meno ga Simba. 9Zimhambaga zazo, zali zina vinji vigubicizwe, vinhu vyono vihwanile ngula ya cuma. I cihumbi ce mabawa gazo, cali cinha nha cihumbi ca magali menji, gono gakukwegwa ne zifwalasi nyinji, zono zikumanyhila ku wulugu. 10Nazo zali zina micila ne mamiya nhe zinje, nazo zali zina vilungo vyo kuwalumila wanhu no kuwatamisa kwe micila yiyo, mu cidaha ca myezi mihano. 11Kanyhi zene zina no mutemi mono yazitemile, nayo yo malayika wa ku wuninyina, ne litagwa lyakwe ku nonga ye Cihebelaniya, wamucemaga, Abadoni, na kunonga ye Cigiliki kacemwaga, Apoliyoni, nha cinji “Muwulaji.” 12Zinghani zo wongomezwe, wulongozi wakondya kupuluta, ninga wukali wongomezwe wunji wejete wono wotyatya. 13Hanyuma nayo malayika wo mutandatu, yakayitowa ndulele yakwe. Nane nghalihulika yizi linji likulawilila mu zimbavu yine zo wukumbicilo we zahabu, wono wali wuli hali Mulungu. 14Ne lizi lilyo likamulonjela malayika wo mutandatu mono yali yena ndulele, likutya, “Ale! Wuwawopolele awalya wamalayika wane wono wawopwe kwi'kolongo liwaha lya Efulata!” 15Nayo malayika yakawawopolela wawo wamalayika wane, wono wali wakondya kuwikanizwa so lipango lilyo, lye lizuwa lyo mwezi wuwo, wo mwaka wuwo, ho wawulaje libimha lye kadatu lye wanhu. 16Nghahulika ne liwalo lye wasilikale wapanda fwalasi, wali waficile wasilikale milyoni magana mejete. 17Ale, nhavivyo vyo naziwona zizo zifwalasi, hamonga na wawo wono wali wazipandile zizo zifwalasi. Nawo wali wena ngula mu zimhambaga zawo zono zali ndunghu nha moto, zono zali zina liwala lye bulu nhe libwe lyo wuguzi wukamu, lyono lina liwala lye mavunde, ne liwala lye henjelu, nhe cibiliti. Ne mitwe ye zifwalasi zizo, yali yinha nha mitwe ye zisimba, nawo moto ne lyosi, ne cibiliti, vyalawilaga mu milomo yazo. 18Ne libimha lye kadatu lye wanhu, wawulagwa na gago mawulaji madatu, moto, ne lyosi, ne cibiliti, vyono vyalawilaga mu milomo yazo, 19hambi vilungo vye zifwalasi zizo, nha vyali vili mu milomo yazo, sunga na mu micila yazo. Ne micila yazo yali yina mitwe, yihwanile ye zinzoka, nazo zetumamilaga i micila yiyo kuwatamisiza wanhu. 20I wanhu wanji wono wasigala, wono si wawulagwa no wongomezwe wuwo, nawo hamba si wanena, no kuvileka vinhu vyono wali wavinozize kwe miwoko yawo weneco, langa wakajendelela du kuhemba masetani, ne vihwani vye zahabu, na vye fweza, na vye shaba, na vye mabwe, na vye mabici, vinhu vyono sivikusuma hamba kuwona yaye, hamba kuhulika, hamba kujenda. 21Hamba si wanena no kuwuleka wuwulaji wono wakwituma, hamonga no wuhawi wawo, hamonga no wusenyha wawo, sunga no wuhizi wawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\