WALUMI 12

1Holeka wandugu zangu, vyono u Mulungu yo wo lusungu lwinji, holeka nghumunenenyi ko mutima wangu wose, mwiyilavye nyenye mo weneco muwe likumbiko lyumi, lyelile, lyono likumunojeza u Mulungu. Na yiyi yo nzila yenyu yo kumuhembela mu wulunji. 2Kanyhi mulece kwiga imikalile ya lulu ya mononze yiyi, langa u Mulungu yamupitulenyi mu zinhumbula zenyu ko kugapitula imahala genyu. Baho langa ho mosuma kuwumanya u wuhile wo Mulungu, no kuyizuka inghani yono swanu, yono yikumunojeza, kanyhi yono yikwilaniciye. 3Ku soko ye lihewa lyo Mulungu lyono napegwa, holeka nghumulonjelenyi nyenye wose, vyono, mulece kwiwona nha muli cinji si nha vyono mwinha. Langa imahweso genyu, geze galing'aniciye cijelo co wihuwilo, nha vyono u Mulungu yamugawila munhu na cakwe. 4U muwili wina vilunzwa vinji, ninga cimonga na mulimo waco. 5Nhavivyo na sese, hamba ciwe cili wenji, ninga cili muwili monga muli Kilisito, na wose cili vilunzwa munhu na muyagwe. 6Kanyhi, cina vipegwa vyono visimajiye, vyono linha ilihewa lyono capegwa. Na mono yena icipegwa co wuwile, yimunojeye yacitumamilaje mu nghango yo wihuwilo wakwe. 7Nayo mono yena icipegwa co witumami, yimunojeye yetumame. We cipegwa co kwijiza, yeze mu wijizi wakwe. 8Nayo mono yena icipegwa co kuwalanjiza iwanji, yanoze nhavivyo. Nayo mono yakumugawila u muyagwe muli cono yena naco, yanoze nhavivyo ko mutima muzelu. Nayo mono yapejigwe wulongola, yetumaje yahidimbaye. Nayo mono yakwituma nghani yo lusungu, yetumaje no luseko. 9U wendo wenyu, wulece kuwa na wukonji wo wose. Muzisulaje izimbi, muzinamatilaje iziswanu. 10Mweze mwiyendile nha Wakilisito, wana wa munhu yumonga, namo mu lukumyo, mweze kwamula kuwehweseza iwayenyu. 11Mulece kuwuleka u wuhidimbazi wenyu, mumwitumamilaje u Muwaha no wusangalale mu zinhumbula zenyu. 12No witumbilo wenyu wumuwicenyi na nyemo nhondo zose, mweze na ngola mu wugaye, kanyhi mweze kuswelelela mu wulombe nhondo zose. 13Mweze kuwataza iwanhu wo Mulungu mu visakwa vyawo, mweze kuwabocela iwajenzi ko mutima muzelu. 14Mumulombaje u Mulungu, yawalugutize wose wono wakumugazenyi, heya, mumulombaje yawalugutize, hamba mulece kuwalijita. 15Musangalalane na wono wakusangalala, mulilane na wono wakulila. 16Muweze no wuswanu wu wulya du, muli nyenye wose. Mulece kuwa wedunhumuzi, langa mukwejelwe kuli zo witume wo winenenyhezi. Mulece kwiwona nha mono mwina mahala kuciza. 17Mulece kwiyilipiciza wubi na wubi, munhu na muyagwe. Mweze kwituma i ziswanu zono zinojeye hali wanhu wose. 18Mu nghango vyono yisumice ku lubavu lwenyu, mwikalaje mwilamuye ne wanhu wose. 19Mo wendece wangu, mulece kwilipiciza, langa mumulecelaje u Mulungu inghani yiyi, hambi i Mandiko Gono Gelile nha gakutya, “U mulimo wo kulipiciza wo mulimo wangu, yo nene du mono nolipiciza, vyo yakutya u Muwaha.” 20Hamonga na zizo, i Mandiko kanyhi gakutya, “Ninga u mulugu wako hono yawe yadabuce, wumupelaje ndigwa, na hono yawe yakaluce, umupelaje yang'we. Hambi hono wunoze nhavivyo, nha komunoza yawone cevu muno, nha kotya mulundilwe makala go moto mu mutwe wakwe.” 21Wulece kuvumila kusumwa no wubi, langa wuwusumilaje u wubi mu wuswanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\