WALUMI 13

1Yimunojeye munhu wo wose, yaweze ne cihuliko kuli walongola wono wena u wulajilize mu Selekali, hambi u wulajilize wose nha wulawaga kuli Mulungu, nawo iwalongola wono wena uwulajilize, wawicigwe no Mulungu. 2Na mono yakwisumaniza no wulajilize we walongola, yuyo yakupinga ililajilizo lyo Mulungu, nawo wono wakunoza nhavivyo, wakwiletela weneco wuling'anizwe. 3Hambi wono watemile, nha si wakuwa kuwogofya iwanhu waswanu, langa iwanhu wabi. Holeka hono wuwe wukusaka wulece kumogopa munhu mono yena u wulajilize? Ale witumaje iziswanu, nayo kokulumba, 4hambi u mwene nha mwitumami wo Mulungu, mono yakwituma u mulimo so cambuzi cako go mweneco. Ninga hono witume vibi, ale wogope, hambi nha mbeka, yena uwulajilize wo kulavya wulipicize. U mwene yo mwitumami wo Mulungu, umwene kalifisilizaga i likuwo lyo Mulungu, kuli wose wono wakwituma izimbi. 5Holeka yinojeye kuwahulika iwalongola, wono wena u wulajilize, ninga si so wogopa ilikuwo lyo Mulungu ng'o, langa ku soko vyono ne ciselinji naco, cikusaka nhavivyo. 6Holeka ku soko yiyo anye mulipaga kodi, ku soko vyono i walongola wawo, wamwitumamilaga u Mulungu, lono wawe wakufisiliza vyono yiwanojeye kwituma. 7Mumupelaje munhu wo wose vye ling'ani yakwe, munhu we kodi, mu mupelaje kodi yakwe, nayo munhu we lilumbo mumupelaje lilumbo, lyakwe. 8Mulece kuzijilwa na yunji wo wose cinhu co cose, langa mweze kuzijilwa u mugawa wo kwiyenda nyenye wose. Hambi mono yamwendile u muyagwe, nha kafisiliza u wulajilize. 9Hambi imalajilizo gaga, “Wulece kusenyha, wulece kuwulaga, Wulece kusulumila,” sunga na ganji gose, gali mwilajilizo limonga, “Wumwendaje u muyago nha vyono wiyendile gwegwe go mweneco.” 10Mono yamwendile u muyagwe, si kosuma kumunozeza vibi. Holeka mu wendo, mo wukufisilizizwa u wulajilize wose. 11Hamonga na zizo, anye mo weneco, mumanyile vyono cili mwidaha lya hayi, alu co cipango co kusinhuka mu zinhongo, heya, imhonelo yetu luno, yili behi muno si nha lono cehuwilila. 12Icilo ceza malika, no wusiku weza behi kwela, Holeka alu, cilecele lukulu kwituma imetumo ge citi, langa civwale ivitwalo vyo kwihomela mu wuzelu. 13I mijendele yetu, yeze yina cogopo nha vyono yinojeye mu misi, cilece kuwa no wubugu no wugala wujimbi, si mwi'hede na mu wusenyha, si mu wugombane no wivu. 14Langa u Muwaha Yesu Kilisito yaweze co civwalo cenyu, kanyhi mulece kwipiganziza u wusulumizi wenyu wo muwili, no kuwufisiliza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\